Hyppää sisältöön

Kandidaattilistalle lisätty viisi SVHC-ainetta

Julkaisuajankohta 21.2.2024 8.33
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC-ainetta) kandidaattilistalle. Listalla on nyt 240 SVHC-ainetta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kandidaattilistalle lisätyt aineet, syy aineen lisäämiseen kandidaattilistalle sekä tietoa aineiden käytöistä. Lisäksi taulukko sisältää jo kandidaattilistalla olleen dibutyyliftaalin päivityksen. 

Aine Syy lisäämiseen/päivitykseen Esimerkkejä käytöistä
2,4,6-tri-tert-butyylifenoli
EY-numero: 211-989-5
CAS-numero: 732-26-3

lisääntymiselle vaarallinen
hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine)

Muiden aineiden sekä seosten valmistus, polttoainetuotteet.
2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli eli oktritsoli
EY-numero: 221-573-5
CAS-numero: 3147-75-9
erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä
(vPvB)
Ilmanhoitotuotteet, pinnoitustuotteet, liimat ja tiivistysaineet, voiteluaineet ja rasvat, kiillotusaineet ja vahat sekä pesu- ja puhdistusaineet.
Aine on käytössä kosmetiikassa.
2-(dimetyyliamino)-2-[(4-metyylifenyyli)metyyli]-1-[4-(morfolin-4-yyli)fenyyli]butan-1-oni
EY-numero: 438-340-0
CAS-numero: 119344-86-4
lisääntymiselle vaarallinen Musteet ja väriaineet, pinnoitustuotteet.
bumetritsoli
EY-numero: 223-445-4
CAS-numero: 3896-11-5
vPvB Pinnoitetuotteet, liimat ja tiivisteet sekä pesu- ja puhdistusaineet.
Aine on käytössä kosmetiikassa.
2-fenyylipropeenin ja fenolin oligomerointi- ja alkylaatioreaktiotuotteet
EY-numero: 700-960-7
CAS-numero: -
vPvB Liimat ja tiivistysaineet, pinnoitustuotteet, täyteaineet, kitit, laastit, muovailusavi, musteet ja väriaineet ja polymeerit.
dibutyyliftalaatti 
(päivitetty)
EY-numero: 201-557-4
CAS-numero: 84-74-2
ympäristöön vaikuttavaa hormonitoiminnan häiriötä aiheuttava Metallintyöstönesteet, pesu- ja puhdistusaineet, laboratoriokemikaalit ja polymeerit.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet ovat seuraavat:

  • Kemikaalien toimittajien on toimitettava ammatti- ja teollisuuskäyttäjille käyttöturvallisuustiedote SVHC-aineista ja niitä sisältävistä seoksista.
  • Esineiden tuottajien ja maahantuojien on ilmoitettava esineiden sisältämistä SVHC-aineista Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), ellei ihmisten ja ympäristön altistumista voida estää tai ko. käyttö on jo huomioitu aineen rekisteröinnissä.
  • Esineiden toimittajien on tiedotettava asiakkailleen esineen sisältämistä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi.
  • Esineiden toimittajien on toimitettava tietoja ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita.

Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

 

Lisätietoja:
ECHAn uutinen: ECHA adds five hazardous chemicals to the Candidate List  
Eritystä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) Tukesin verkkosivulla
Luvanvaraiset aineet Tukesin verkkosivulla
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun