Kemikaalivalvonnan keskittäminen on kannattanut – asiat kuntoon yhteistyössä yritysten kanssa

Tukes
26.1.2018 9.47
Tiedote

 

Kemikaalien tuotevalvontaa koskevat tehtävät keskitettiin Tukesiin 4 vuotta sitten. Miksi näin tehtiin ja mitä keskittämisestä on seurannut? Kemikaalituotteet-ryhmän ryhmäpäällikkö Marilla Anttila summaa neljän vuoden kokemuksia.

 

Tukes on vastannut Suomen kemikaalituotevalvonnasta vuoden 2013 lopusta alkaen. Kuntien kemikaalivalvontaviranomaisten tehtävät siirrettiin kokonaan kunnilta Tukesille, ja työsuojeluviranomaisen tehtävästä poistettiin kemikaalien tuotevalvonta. Siirtoa kannattivat silloin kaikki osapuolet, eikä muutoksen jälkeenkään ole eriäviä näkemyksiä juuri kuulunut.

Tukesissa kemikaalivalvontaa on kehitetty riskiperusteiseen suuntaan. Valvonnan keskittämistä on jatkettu myös Tukesin sisällä. Tukesin kemikaalituotteet-ryhmässä valvotaan nykyisin kosmetiikkaa, teollisuus- ja kuluttajakemikaaleja, biosideja ja kasvinsuojeluaineita. Ryhmässä valvotaan myös erilaisten esineiden, kuten sähkölaitteiden, pakkausmateriaalien ja korujen sisältämiä kemikaaleja .

 

Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti


Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö on pääosin EU-asetuksiin perustuvaa sääntelyä, joka on sellaisenaan voimassa kaikissa EU-maissa. Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Siksi niin yritysten kuin viranomaistenkin on pysyttävä ajan tasalla esimerkiksi erilaisten kokonaan kiellettyjen, osittain rajoitettujen, lupaa vaativien ja erikseen sallittujen kemikaalien listoilla.

Myös esimerkiksi Euroopan kemikaaliviraston ECHAn ohjeistus ja lainsäädännön vaatimuksista tehtävät yhteiset EU-tason tulkinnat, EU-laajuisten valvontahankkeiden koordinointi ja verkostoituminen muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa vaikuttavat osaltaan siihen, että kemikaalien tuotevalvontaa kannattaa hoitaa keskitetysti yhdestä paikasta.

 

Miten viranomainen toimii?


Valvontaviranomaisen on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti. Viranomainen voi käyttää toimivaltaansa ainoastaan laissa määrättyihin tarkoituksiin. Viranomaisen on toimittava siten, että toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Media on meille erinomainen peili, joka aina kemikaalivalvonnasta kiinnostuessaan aiheuttaa pientä sisäistä pohdintaa siitä, ollaanko varmasti toimittu oikein, tasapuolisesti, riittävän tehokkaasti, ja kohdistettu resurssimme lainsäädännön tavoitteiden ja yhteiskunnan näkökulmasta oikeaan paikkaan. Median ja yleisön kiinnostus kemikaalivalvontaan onkin tervetullutta, ja mielellämme vastaamme kysymyksiin.

Valvottujen tuotteiden määrä
Valvottujen tuotteiden määrä Tukesin kemikaalivalvonnassa 2014–2017
Mitä valvonnassa käytännössä tehdään?


Kemikaalivalvonnan tavoitteena on varmistaa, että yritykset noudattavat kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien ehkäisemiseksi ja tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi säädettyä lainsäädäntöä.

Valvonnassa voidaan toimia monella tavalla: Yritykseen voidaan tehdä tarkastus, tai sille voidaan lähettää selvityspyyntö tai kuuleminen asiassa, jossa on aihetta epäillä tai tiedetään olevan lainsäädännön vastaista toimintaa.

Jos lainsäädännön vaatimukset eivät täyty, Tukesilla on useita keinoja asian korjaamiseksi. Tukes voi määrätä yrityksen noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia, poistamaan lainsäädännön vastainen tuote markkinoilta tai vetämään tuote takaisin loppukäyttäjiltä asti ja tiedottamaan asiasta julkisesti. Päätöksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Ennen päätöksen tekemistä Tukes varaa yritykselle mahdollisuuden lausua asiassa. Joissakin tapauksissa voidaan myös tehdä poliisille tutkintapyyntö. Usein asian korjaamiseksi kuitenkin riittää pelkkä valvontaviranomaisen yhteydenotto yritykseen.

 

Mitä puutteita eri tuoteryhmissä on?


Kemikaalivalvonnassa tulee melko harvoin vastaan tapauksia, joista aiheutuu merkittävää vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia on viime vuosilta kuitenkin esimerkiksi väärän kemikaalin tiedoilla myyty myrkyllinen maalämpöneste, kiellettyä happoa sisältäneet ihon kuorinta-aineet, ilman turvasuljinta myydyt vaaralliset kemikaalit ja asbestia sisältäneet kaasunaamarin suodattimet.

Koruissa raskasmetalleja

Korujen valvonnassa tulee liian usein vastaan isojakin pitoisuuksia raskasmetalleja sisältäviä koruja – viime vuonna löytyi myynnistä jopa 90 % kadmiumia sisältävä koru, vaikka kadmiumin pitoisuusraja koruissa on 0,01 %. Valvonnassa löytyy säännöllisesti myös koruja, joista liukenee allergiaa aiheuttavaa nikkeliä reippaasti yli sallitun raja-arvon.

Kuluttajan kukkarolle aiheutuva riski voi olla käsillä silloin, kun jalometallituotteesta puuttuu pakollinen nimileima tai kun tuotetta mainostetaan korkeammalla jalometallipitoisuudella kuin mitä todellisuus on.

Kasvinsuojeluaineissa ja biosideissa harvoin lainvastaisuuksia

Biosidivalmisteita löytyy toisinaan markkinoilta ilman asianmukaista lupaa, ja myös kasvinsuojeluaineissa vääränlainen markkinointi sekä valmisteen hyväksymispäätöksen vastainen käyttö tulevat välillä vastaan. Kaikesta kasvinsuojeluaineisiin liittyvästä huolesta huolimatta niissä lainsäädännön vastaisuudet ovat kuitenkin harvinaisempia kuin muissa tuoteryhmissä. Myös biosidivalmisteissa tuotteiden siirtyminen ennakkohyväksymisen piiriin lisää turvallisuutta.

Kosmetiikassa virheellisiä merkintöjä

Kosmetiikassa yleisimpiä puutteita ovat erilaiset merkintöjen virheellisyydet, puutteet kosmetiikan EU-laajuiseen portaaliin ilmoittamisessa sekä kiellettyjen säilöntä- tai väriaineiden käyttö. Olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi lähes epidemiankaltaisen herkistymisaallon aiheuttaneen metyyli-isotiatsolinonin käyttöön kosmetiikan säilöntäaineena.

Sähkölaitteissa lyijyä      

Sähkö- ja elektroniikkalaitteista löytyy lyijyä sisältäviä juotoksia ja kiellettyjä pysyviä orgaanisia yhdisteitä, ns. POP-yhdisteitä. Esimerkiksi peliohjaimista löytyi viime vuonna ympäristölle erityisen vaarallista, kertyvää ja pysyvää SCCP-ainetta.

Kemikaalivalvonnassa palautusmenettelyyn päätyneet tuotteet löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä. Ilmoitamme tuotteita myös EU-laajuiseen Rapex-tietokantaan, ja seuraamme sieltä myös muiden maiden valvontaviranomaisten ilmoittamia tuotteita.

 

Vastuu on koko toimitusketjulla


Lainsäädännön vastaisia tuotteita valmistavat, maahantuovat tai myyvät yritykset suhtautuvat valvontaviranomaisen yhteydenottoon useimmiten hyvin, ja asiat saadaan kuntoon hyvässä hengessä.

Vastuu siitä, että tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset, on aina tuotteen toimitusketjussa. Jokaisen portaan toimitusketjussa tulisi itse osata vaatia lainsäädännön noudattamista sieltä, mistä toimija hankkii tuotteensa myyntiin. Yhteistyön viranomaisen kanssa tulisi olla rakentavaa, ja lainsäädännön vastaiset tuotteet pitäisi hyvinkin omatoimisesti poimia pois myynnistä.

Kemikaalilainsäädäntö on säädetty ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, eikä sen noudattamisesta saisi tinkiä. Lisäksi lainsäädäntö asettaa vain minimikriteerit turvallisuudelle – paremminkin sopii aina toimia.

 

Marilla Anttila


 

Marilla Anttila

Ryhmäpäällikkö

Kemikaalituotteet