Valikko

Komissio hyväksyi ensimmäisen luvan REACH/14/1/0

Tukes 20.8.2014 13.52
Tiedote

 

Komissio hyväksyi ensimmäisen REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 62 mukaisen lupahakemuksen 9.8.2014. Brittiläisyhtiö Rolls Royce haki lupaa bis(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHPia) sisältävän tartunnanestoaineen käsittelyyn lentokonemoottorin ahtimen siipien diffuusiohitsauksessa ja valmistuksessa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean (SEAC) lausunnot valmistuivat joulukuussa 2013. Lausunnot olivat luvan myöntämistä puoltavia. Luvan uudelleentarkastelujakso päättyy 21.2.2022. 

REACH-lupaa tarvitsevat aineet tunnistetaan kaksivaiheisella menettelyllä. Jäsenmaat tai ECHA - komission pyynnöstä - voivat ensin ehdottaa aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC) ja ottamista  kandidaattilistalle. Toisessa vaiheessa ECHA, jäsenvaltioiden komitean lausunnon huomioon ottaen, laatii suosituksen kandidaattilistan aineiden sisällyttämisestä REACH-asetuksen liitteeseen XIV (luvanvaraisten aineiden luettelo). Lopullisen päätöksen asiasta tekee komissio. Liitteeseen XIV otettavat aineet tarvitsevat käyttökohtaisen luvan määritellyn lopettamispäivän jälkeen. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta näitä aineita käsiteltäessä sekä edistää niiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Luvan käsittelyprosessi ECHAn RAC- ja SEAC-komiteoissa on monivaiheinen sisältäen mm. julkisen kuulemisen sekä hakijan kommentoinnin ja tarvittaessa lisätietojen toimittamisen. Komission päätös tehdään jäsenmaiden edustajien muodostaman REACH-komitean avustuksella, asetuksen artiklan 133(3) mukaista menettelyä noudattaen.

DEHP oli ensimmäisiä kandidaattilistalle tunnistettuja aineita lokakuussa 2008. Komission päätös aineen sisällyttämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon annettiin 17.2.2011, ja aineen käyttökohtaiset lupahakemukset tuli jättää ECHA:lle 21.8.2013. DEPH:n käyttö ei ole sallittua 21.2.2015 jälkeen ilman myönnettyä lupaa, paitsi jos määräaikaan tehtyyn lupahakemukseen ei ole vielä tehty päätöstä. Luvanhaltijoiden sekä jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta samassa toimitusketjussa luvan ehtojen mukaisesti, on lisättävä lupanumero viipymättä pakkausmerkintöihin ennen aineen tai ainetta sisältävän seoksen markkinoille saattamista. Lisäksi toimittajien on viipymättä saatettava käyttöturvallisuustiedote ajan tasalle.

Tässä tapauksessa lupaa hakevalla yrityksellä oli 2,5 vuotta aikaa valmistautua luvan hakemiseen ja 4 vuotta käytön korvaamiseen tai lopettamiseen komission päätöksestä tunnistaa aine luvanvaraiseksi.

Keskeiset DEHP:n lupamenettelyä koskevat päätökset:
Liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto DEPH:n tunnistamiseksi SVHC-aineeksi jätettiin 6/2008
DEHP sisällytettiin kandidaattilistalle 10/2008 ja luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) 2/2011
Lupahakemusten määräaika keskeytymättömän käytön mahdollistamiseksi 8/2013
Komission ensimmäinen DEPH:n käyttöä koskeva lupapäätös 8/2014
DEHP:n käytön lopetuspäivä ilman lupaa 2/2015