Koneellinen kullanhuuhdonta päättyy Lemmenjoen kansallispuistossa

Mediatiedote
29.6.2020 8.14
Tiedote

Lemmenjoen kansallispuiston alueella ei saa enää harjoittaa koneellista kullanhuuhdontaa 30.6.2020 jälkeen. Kullanhuuhtojien on poistettava alueelta kalustonsa ja rakennelmansa sekä kunnostettava jälkensä kahden vuoden kuluessa toiminnan päättymisestä.

Kaivoslain mukaiset kullanhuuhdontaan myönnetyt kaivosoikeudet raukeavat, kun 2011 alkanut yhdeksän vuoden siirtymäaika päättyy. Kaivospiirien haltijat ovat voineet hakea toiminnan jatkamiseen kullanhuuhdontalupaa ennen kaivosoikeuden raukeamista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kullanhuuhdontaluvat Suomessa.

Kullanhuuhdontaan oikeuttavia kaivospiirejä on yhteensä 28 ja niistä 25 sijoittuu Lemmenjoen kansallispuiston alueelle. Lemmenjoella on tähän saakka voinut harjoittaa koneellista kullanhuuhdontaa nyt raukeavien kaivosoikeuksien nojalla. Lemmenjoen kansallispuiston alueella koneellinen kullanhuuhdonta kuitenkin loppuu 1.7.2020 alkaen.

– Kansallispuiston alueelle ei voida myöntää kullanhuuhdontalupaa koneelliseen toimintaan, sanoo Tukesin ylitarkastaja Pasi Molkoselkä.

Kaivoslain (621/2011) perusteluissa on todettu, että voimaperäinen koneellinen kullanhuuhdonta ja sen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset ovat Lemmenjoen kansallispuiston perustamistarkoituksen vastaisia. Haitat kohdistuvat ennen muuta kaivuualueen ja sen lähialueiden maaperään ja maisemaan, vesiin ja vesistöihin, kalastoon ja kalakantoihin, porotalouteen ja alueella harjoitettuun muuhun elinkeinotoimintaan sekä virkistyskäyttöön.

Kullankaivu lapiolla on kullanhuuhdontaluvan haltijalle edelleen sallittua. 

– Lähes kaikki kullanhuuhdontaa raukeavan oikeuden nojalla harjoittavat ovat hakeneet uutta kullanhuuhdontalupaa ja jatkavat kullanhuuhdontaa lapiokaivuna, Molkoselkä toteaa.

Koneellista kullanhuuhdontaa harjoittavan on kahden vuoden sisällä kunnostettava alue ja poistettava alueelta koneelliseen toimintaan liittyvä kalusto ja rakennelmat.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Pasi Molkoselkä, p. 029 5052 133
sähköpostit muotoa: [email protected]