Valikko

Många brister i LED-strålkastare upptäcktes i ett sameuropeiskt övervakningsprojekt

Tukes 12.9.2017 10.00
Pressmeddelande

De europeiska marknadsövervakningsmyndigheterna har utrett LED-strålkastares säkerhet och överensstämmelse i ett gemensamt omfattande övervakningsprojekt. Man kontrollerade strålkastarnas elsäkerhet, elektromagnetiska förenlighet samt om de uppfyller de administrativa kraven. Övervakningen resulterade i att hela 47 procent av de testade produkterna drogs bort från den europeiska marknaden på grund av bristande överensstämmelse.

I projektet deltog marknadsövervakningsmyndigheter från totalt 17 länder och man utredde produkternas överensstämmelse med LVD-direktivet (Low Voltage Directive) vad gäller elsäkerhet och elektromagnetisk överensstämmelse för EMC-direktivets (Electromagnetic Compatibility) del. I Finland deltog Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i projektet.

– Detta var första gången som testade produkter i ett europeiskt samprojekt kontrollerades utifrån kraven i två olika lagstiftningar. Projektet kan anses lyckat eftersom vi drog bort från marknaden en betydande mängd farliga LED-strålkastare och förbättrade därmed säkerheten i Europa, berättar sektionschef Hannu Mattila vid Tukes som ledde samprojektet.

Av de testade 82 LED-strålkastarna uppfyllde endast två de tekniska och administrativa kraven i båda lagstiftningarna.

– Läget är oroande och vi hoppas verkligen att det förbättras i framtiden så att produkterna uppfyller de krav som ställs på dem, säger Mattila.

Till följd av projektet drogs 47 procent av de testade LED-strålkastarna bort från EU-marknaden, vilket visar att de ansvariga tillverkarna, importörerna och distributörerna inte har beaktat alla EU:s krav när man introducerat LED-strålkastare på den europeiska marknaden. Endast 10 procent av de testade produkterna klarade granskningen utan marknadsövervakningsåtgärder.

Tukes kontrollerade 10 LED-strålkastare som saluförs i Finland. Av dessa drogs fem bort från marknaden och en fick försäljningsförbud, vilket innebär ett förbud av nya leveranser till återförsäljarna. Av de återstående fick fyra en anmärkning på grund av små brister i teknik, märkningar eller dokument.

Nästan tre av fyra testade strålkastare var farliga

Sammanlagt testades 87 strålkastare utifrån elsäkerhetskraven. Av de testade produkterna uppfyllde 87 procent inte kraven. Hela 71 procent av produkterna hade brister som kan äventyra användarens säkerhet.

Produkterna testades också för hur väl de uppfyller den elektromagnetiska förenligheten, dvs. de centrala kraven i EMC. Över hälften, eller 54 procent av de testade strålkastarna uppfyllde inte EMC-kraven, de släppte med andra ord ut störningar i sin miljö över det tillåtna. I projektet testades 85 LED-strålkastare utifrån EMC-kraven.

Av alla kontrollerade LED-strålkastare uppfyllde endast fem samtliga tekniska krav.

Brister även i dokumenteringen

Tillverkaren och importören av en produkt ska innan produkten introduceras på marknaden säkerställa produktens överensstämmelse och sörja för de administrativa kraven, till exempel kraven på märkningar och dokument. I projektet kontrollerades även produkternas tekniska dokument, EU-försäkran om överensstämmelse, kraven på spårbarhet samt CE-märkning.  Bland de undersökta LED-strålkastarna uppfyllde 54 procent inte de administrativa krav som kontrollerades.

Alla utom en produkt hade CE-märkning, medan försäkran om överensstämmelse saknades för nästan var femte (17 %) produkt.

Merparten (75 %) av de testade LED-strålkastarna var tillverkade i Kina. Ursprungslandet var okänt för var femte (20 %) produkt. Endast en liten andel av produkterna (5 %) var tillverkade i Europa. När resultaten analyserades framgick det att de produkter för vilka ursprungslandet inte hade uppgetts, även uppfyllde de administrativa kraven dåligt. Endast en av dessa produkter uppfyllde kraven till denna del.

Syftet med övervakningsprojektet (JA2015-EMCLVD) var att bedöma och förbättra LED-strålkastarnas elektromagnetiska förenlighet och elsäkerhet på EU:s marknad. LED-strålkastare utnyttjar modern teknik, och de har spritts snabbt och i stor omfattning på den europeiska marknaden. Projektet fokuserade på produkter som i synnerhet riktas till konsumenterna. Totalt testades 90 LED-strålkastare.

I övervakningsprojektet, som delvis finansierades av Europeiska kommissionen, deltog 20 myndigheter från sammanlagt 17 länder.

Övervakningsåtgärder utifrån projektets resultat

Sammandrag av projektet

Marek, åtgärder som vidtagits i Finland

De ekonomiska aktörerna, dvs. tillverkarna, importörerna och distributörerna, ansvarar för produkternas säkerhet och överensstämmelse. Myndigheterna kontrollerar inte produkter i förväg utan övervakar de produkter som saluförs med riskbaserade stickprov. Vid reklamationer ska konsumenten först kontakta stället där produkten har köpts. Du kan göra en anmälan om en farlig eller bristfällig elprodukt till Tukes med denna blankett.

Mer information:

Ledande expert Mika Toivonen, tfn 029 5052 653

Ledande expert Hanna Mustonen, tfn 029 5052 569

e-post: [email protected]