Muista rekisteröidä kemikaalisi 31.5.2018 mennessä

Tukes
6.11.2017 8.23
Tiedote

Kaikki Euroopan talousalueella valmistetut tai sinne maahantuodut kemialliset aineet pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon 31.5.2018 mennessä.

Rekisteröinti on välttämätön edellytys aineiden valmistukselle ja markkinoille saattamiselle EU:ssa. Rekisteröimättä jättäminen voi johtaa aineen valmistuksen tai EU:hun maahantuonnin keskeytykseen tai lopettamiseen ja siten vaikuttaa koko toimitusketjuun.

Mitä aineita rekisteröinnin määräaika 31.5.2018 koskee?

Rekisteröinnin määräaika 31.5.2018 koskee niitä esirekisteröityjä aineita, joita valmistetaan tai maahantuodaan EU:n ulkopuolelta 1–100 tonnia vuodessa ja jotka eivät ole sellaisia syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä aineita, jotka on pitänyt rekisteröidä jo aiemmin.

Kun rekisteröintivelvoite tuli sovellettavaksi 2008, yrityksille annettiin mahdollisuus aineiden esirekisteröintiin. Näin ne saivat aikaa varsinaisen rekisteröinnin valmisteluun.

Esirekisteröityjen aineiden rekisteröinti tapahtuu porrastetusti kolmessa vaiheessa, joista viimeisimmän määräaika on 31.5.2018. Ensimmäisissä vaiheissa 2010 ja 2013 rekisteröitiin esirekisteröidyt suuret tonnimäärät ja suurempaa huolta ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheuttavat aineet.

Jos ainetta ei ole esirekisteröity, se pitää rekisteröidä ennen kuin tonnin vuotuinen valmistus- tai maahantuontimäärä ylittyy.

Mistä aineiden rekisteröinnissä on kyse?

Yritysten on kerättävä tietoja niiden aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita he valmistavat tai maahantuovat EU:n ulkopuolelta. Keräämiensä tietojen perusteella yritykset arvioivat aineeseen liittyvät vaarat ja mahdolliset riskit ja määrittävät, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Yritykset toimittavat tiedot Euroopan kemikaalivirastolle rekisteröintiasiakirjoissa. Saman aineen rekisteröijät toimittavat tiedot yhteisesti ”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatteen mukaisesti.

Viranomaiset käyttävät rekisteröintitietoja arvioidessaan aineita ja määrittäessään tarvittaessa EU-laajuisia riskinhallintatoimia aineen turvallisen käytön takaamiseksi. Osa rekisteröintitiedoista on julkisia. Kuka tahansa voi hakea rekisteröinnissä toimitettua tietoa aineen vaaroista ja käytöstä Euroopan kemikaaliviraston julkisesta tietokannasta. 

Kenen tulee rekisteröidä?

Rekisteröintivelvollinen on yritys, joka valmistaa ainetta EU:ssa yli tonnin vuodessa tai maahantuo ainetta EU:n ulkopuolelta sellaisenaan tai seoksessa yli tonnin vuodessa. Rekisteröintivelvoite voi koskea myös esineen valmistajaa tai EU-maahantuojaa, jos esineestä tarkoituksella vapautuu ainetta (esimerkiksi hajuste).

Mistä saa apua?

Euroopan kemikaalivirasto, jäsenvaltioiden neuvontapalvelut ja eri alojen toimialajärjestöt auttavat yrityksiä mahdollisten rekisteröintivelvoitteiden selvittämisessä, ja näiden verkkosivuilta löytyy hyödyllistä opastavaa materiaalia.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalineuvonta järjestää tarvittaessa tapaamisia yksittäisten yritysten kanssa. Tapaamisia voi tiedustella sähköpostitse kemikaalineuvonta(at)tukes.fi.

Joskus konsultin palkkaaminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Lisätietoa

Kemikaalineuvonta – REACH 2018
Euroopan kemikaaliviraston REACH 2018 -sivut
Kysy neuvonnasta