Muutoksia aineiden luokitus- ja merkintävaatimuksiin

27.10.2020 8.35
Uutinen

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Asetuksen liitteeseen VI on lisätty uusia aineita, liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu sekä 2 ainetta on poistettu liitteestä.

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Yhdenmukaistetut vaatimukset koskevat aineita sellaisenaan tai seoksissa liitteessä mainittujen vaaraluokkien osalta. Liitettä päivitetään säännöllisesti ns. teknisillä mukautuksilla eli ATP:lla. Euroopan komission delegoituna asetuksena annettu 15. ATP on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.8.2020. Liitteeseen VI lisättiin 37 uutta ainetta, päivitettiin 21:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta sekä poistettiin 2 ainetta.

Lyijyn massiivimuoto ja 2-butoksietanoli palautettiin riskinarviointikomitealle

Riskinarviointikomitea ehdotti 30.11. 2018 antamassaan lausunnossaan, että massiivimuodossa olevaan lyijyyn [hiukkasten halkaisija ≥ 1 mm] ja lyijyjauheeseen [hiukkasten halkaisija < 1 mm] sovelletaan samaa ympäristöluokitusta. Ottaen huomioon massiivimuodossa olevan lyijyn alhaisempi liukenemisnopeus, lyijyn muokattavissa oleva rakenne, jauheen tarkoituksellinen tuotanto ja massiivimuodon ja jauhemuodon erilainen ympäristöluokitus liitteen VI nykyisissä nimikkeissä muiden metallien osalta, riskinarviointikomitean on tehtävä lisäarviointi siitä, voidaanko massiivimuodossa olevaan lyijyyn soveltaa samaa ympäristöluokitusta kuin lyijyjauheeseen.

Viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaan riskinarviointikomitean lausunnossaan suosittelema ympäristöluokitus ei välttämättä ole asianmukainen. Tämän vuoksi ainoastaan lyijyjauhe sisällytetään liitteeseen VI ja massiivimuodon ympäristöluokitus palautettiin riskinarviointikomitealle, jotta massiivimuodon ympäristöluokituksesta annettu lausunto voidaan tarkastaa.

Myös 2-butoksietanolin eli etyleeniglykolin monobutyylieetterin osalta vaaraluokasta ”välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta)” on saatu uutta tieteellistä tietoa, ja näin ollen vaaraluokan luokitus, joka on vanhempiin tietoihin perustuva, ei välttämättä ole asianmukainen. Tämän vuoksi vaaraluokkaa ei muuteta liitteessä VI ennen kuin riskinarviointikomitea tarkistaa lausuntonsa viimeisimmän tieteellisen tiedon valossa.

Siirtymäaika 1. maaliskuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 31.8.2020 ja sitä sovelletaan 1. maaliskuuta 2022 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella ja merkitä asetuksen mukaisesti jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

15. ATP -Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1182 

Aineiden ja seosten luokitus: Miten luokittelen aineet?