Hyppää sisältöön

Muutoksia CLP-asetuksen yhdenmukaistettuihin luokituksiin ja merkintöihin

Julkaisuajankohta 29.4.2024 9.35
Uutinen

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja joidenkin liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 21. tekninen mukautus, joka on tehty EU komission delegoidulla asetuksella (EU) 2024/197.

CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on nyt antanut delegoituna asetuksena (EU) 2024/197) CLP-asetuksen 21. teknisen mukautuksen, jolla liitteeseen VI lisätään 28 uutta ainetta sekä muutetaan 24:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta.

Uusina aineina liitteeseen VI on lisätty useita CMR-luokituksen saaneita aineita kuten lisääntymiselle vaarallinen bisfenoli AF (BPAF), joka on bisfenoli A:n (BPA) rakenneanalogi ja jonka vaikutukset ovat BPA:n kanssa samanlaiset. BPA on jo aiemmin luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1. Saman luokituksen on saanut myös BPAF:n kanssa joukko suoloja muodostavia yhdisteitä ja näiden reaktiomassoja. Näitä aineita käytetään fluoropolymeerien valmistuksessa, ja niiden käyttöalana on kumi- ja muovituotteiden valmistus.

Yhdenmukainen luokitus on annettu myös usealle vesiympäristölle vaaralliselle aineelle kuten suoraketjuisille ja haaroittuneille etoksyloiduille nonyylifenoleille, sekä usealle torjunta-aineissa käytettävälle tehoaineelle. Usea akrylaattiyhdiste on saanut luokituksen ihoa herkistäväksi.

Liitteeseen VI jo aiemmin sisällytetyn 24 aineen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä on päivitetty. Muutaman aineen CMR-luokitusta on tiukennettu, esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden tehoaineena ja teollisuuskäytössä oleva diuroni ja käytetyin palonsuoja-aine tetrabromobisfenoli A (TBBPA), saavat luokituksen syöpävaaralliseksi kategoriaan 1. Natrium- ja kaliumkloraateilta on poistettu vesiympäristölle vaarallinen luokitus. Lyijyn luokitusta on muutettu vesiympäristölle vaarallisuuden osalta ja sen nimike on jaettu jauhemaiseen ja massiivimuotoon hiukkaskoon mukaan. Usean aineen välittömän myrkyllisyyden luokitus on tarkistettu ja joidenkin kohdalla luokitus on tiukentunut. Aineen mukaan näillä muutoksilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Delegoidun asetuksen aineista 15:tä käytetään kosmeettisissa valmisteissa eli ne löytyvät komission ylläpitämästä Cosing-tietokannasta. Joitakin näistä aineista säädellään jo EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 nojalla. Aineista N,N-dimethyl-p-toluidine (INCI-nimi Dimethyltolylamine) saa nyt luokituksen syöpävaaralliseksi kategoriaan 1, ja voi näin ollen tulla kielletyksi kosmeettisissa valmisteissa EU:n kosmetiikka-asetuksen artiklan 15 nojalla. Toinen aine, jonka CMR-luokitus muuttuu kategoriaan 1, on diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (INCI-nimi Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide). Se on aiemmin luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 2 ja ihoa herkistäväksi, ja sen käyttöä säädellään jo kosmetiikka-asetuksen liitteessä III (viitenumero 311). Ainetta käytetään tekokynsissä ja sitä sisältäviä valmisteita saavat käyttää vain ammattilaiset. Tiukentuneen CMR-luokituksen seurauksena se voi tulla kielletyksi tulevaisuudessa.

Yhdenmukaistettu luokitus annetaan tavallisesti hengitysteitä herkistäville, sukusolujen perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille aineille eli ns. CMR-aineille, sekä kaikille biosidien ja kasvinsuojeluaineiden tehoaineille. 
Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä on käytettävä luettelossa mainittujen vaaraluokkien ja jaotteluiden osalta. Muiden vaaraluokkien tai jaotteluiden osalta aine on luokiteltava itse.
Aineen harmonisoidulla luokituksella voi olla vaikutuksia myös muiden säädösten velvoitteisiin. Esimerkiksi CMR-aineet lisätään REACH-asetuksen liitteeseen XVII, jolloin niiden toimittaminen kuluttajakäyttöön on kiellettyä. Edellä mainittuja aineita koskee myös REACH-asetuksen rajoitus tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä. Aineen harmonisoidulla luokituksella voi lisäksi olla vaikutuksia laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Uusien luokitusten siirtymäaika 1. syyskuuta 2025 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 25.1.2024 ja säännöksiä on sovellettava viimeistään 1.9.2025 lähtien. Aineet ja seokset voi jo luokitella, merkitä ja pakata uuden asetuksen mukaisesti, mutta 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.
Suomenkielisen asetuksen virheitä koskien aineiden nimiä on korjattu oikaisulla 8.3.2024. 

Komissio on 17.4.2024 oikaissut virheen suomenkielisessä versiossa koskien nimikkeen 015-204-00–5 (bentsyyli(dietyyliamino)difenyylifosfonium-4-[1,1,1,3,3,3-heksafluori-2-(4-hydroksifenyyli)propan-2-yyli]fenolaatti) vaaraluokan ilmaisua luokituksessa.

Lisätietoja:
Komission delegoitu asetus (EU) 2024/197
Oikaisu suomenkieliseen versioon asetuksesta (EU) 2024/197
Toinen oikaisu suomenkieliseen versioon asetuksesta (EU) 2024/197
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
Edellinen uutinen CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten muutoksista (16.8.2022)
Kosmetiikka-asetus (EU) 1223/2009
Kemikaalineuvonta yrityksille
CLP-asetuksesta

Uutista muokattu 3.5.2024: Korjattu aikamuoto viimeisessä kappaleessa ja lisätty linkki suomenkielisen asetuksen toiseen oikaisuun.

 
Sivun alkuun