Hyppää sisältöön

Perfluorikarboksyylihapoille (C9-C14) uusia rajoituksia 2023

Julkaisuajankohta 17.11.2022 12.49
Uutinen

Suoraketjuisten ja haarautuneiden perfluorikarboksyylihappojen, joiden ketjussa on 9–14 hiiliatomia, C9–C14-PFCA-yhdisteiden, niiden suolojen sekä samankaltaisten aineiden valmistus ja markkinoille saattaminen on kiellettyä 25.2.2023 lähtien. Samalla rajoitetaan niiden käyttöä muiden aineiden, seosten ja esineiden tai esineiden osien tuotannossa ja markkinoille saattamisessa.

Komission asetuksessa (EU) 2021/1297 on säädetty rajoituksesta C9–C14-PFCA-yhdisteiden, niiden suolojen ja samankaltaisten aineiden rajoituksesta. Aineet ovat mm. ympäristössä hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (PBT/vPvB). Niitä esiintyy pääasiassa per- ja polyfluorattujen aineiden valmistuksen sivutuotteina. On mahdollista, että niillä korvattaisiin asetuksessa pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (EU) 2019/1021 (POP-asetus) kielletyn perfluorioktaanihapon (PFOA), sen suolojen ja sen kanssa samankaltaisten aineiden käyttöä tulevaisuudessa.

Seuraavia rajoituksia sovelletaan 25.2.2023 lähtien:

 • Suoraketjuisia ja haarautuneita perfluorikarboksyylihappoja, joiden ketjussa on 9–14 hiiliatomia, eli C9–C14-PFCA-yhdisteitä, niiden suoloja sekä niiden kanssa samankaltaisia aineita ei saa valmistaa eikä tuoda EU:hun, myydä tai toimittaa maksutta. 
 • Tuotteita, joissa C9–C14-PFCA-yhdisteiden ja niiden suolojen yhteenlaskettu pitoisuus on vähintään 25 ppb, ei saa käyttää, tuoda EU:hun, myydä tai toimittaa maksutta. 
 • Tuotteita, joissa C9–C14-PFCA-yhdisteiden kanssa samankaltaisten aineiden yhteenlaskettu pitoisuus on vähintään 25 ppb, ei saa käyttää, tuoda EU:hun, myydä tai toimittaa maksutta. 
 • Kuljetettavassa erotetussa välituotteessa, jota käytetään sellaisten fluorikemikaalien valmistuksessa, joiden perfluoratussa hiiliketjussa on enintään kuusi atomia, PFCA-yhdisteiden, niiden suolojen ja niiden kanssa samankaltaisten aineiden yhteenlasketun pitoisuuden raja-arvo on 10 ppm.

Rajoitusta ei sovelleta ennen 25.2.2023 markkinoille saatettuihin esineisiin.

C9–C14-PFCA-yhdisteiden kanssa samankaltaisilla aineilla tarkoitetaan aineita, joiden katsotaan molekyylirakenteensa vuoksi voivan hajota tai muuntua C9–C14-PFCA-yhdisteiksi. Rajoitus löytyy REACH-asetuksen liitteestä XVII numerolla 68.

Poikkeukset rajoituksen soveltamisesta

Työntekijöille tarkoitetut öljyä ja vettä hylkivät tekstiilit

 • Rajoitusta sovelletaan 4.7.2023 lähtien.

Polytetrafluoroetyleenin (PTFE) ja polyvinylideenifluoridin (PVDF) valmistus

 • Rajoitusta sovelletaan polymeerien PTFE ja PVDF valmistukseen 4.7.2023 lähtien, jos polymeerejä on tarkoitus käyttää seuraavien tuotteiden tuotannossa: korkean suorituskyvyn korroosionkestävät kaasusuodatinkalvot, vesisuodatinkalvot ja kalvot lääkinnällisiin tekstiileihin, teollisuuden hukkalämmönvaihdinlaitteistot sekä tietyt teolliset tiivistysaineet.

Fotolitografia tai syövytysmenetelmät puolijohteiden valmistuksessa

 • Käyttö on sallittua 4.7.2025 saakka, minkä jälkeen käyttö on kiellettyä.

Filmien valokuvapinnoitteet

 • Käyttö on sallittua 4.7.2025 saakka, minkä jälkeen käyttö on kiellettyä.

Invasiiviset ja implantoitavat lääkinnälliset laitteet

 • Käyttö on sallittua 4.7.2025 saakka, minkä jälkeen käyttö on kiellettyä.

Sammutusvaahdot

 • Käyttö on sallittua 4.7.2025 saakka liikkuvissa ja kiinteissä jo asennetuissa järjestelmissä olevassa sammutusvaahdossa, joka on tarkoitettu nestemäisen polttoaineen höyryjen tukahduttamiseen ja nestemäisen polttoaineen palojen sammuttamiseen (luokan B palot) seuraavin edellytyksin: 
  • sammutusvaahtoa ei käytetä koulutukseen
  • sammutusvaahtoa ei käytetä testaukseen ilman päästöjen eristämistä
  • 1.1.2023 alkaen sammutusvaahtoa käytetään vain sallituissa paikoissa, joissa kaikki päästöt voidaan eristää 
  • varastoja käsitellään POP-asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Puolijohteet

 • Rajoitusta sovelletaan 31.12.2023 lähtien puolijohteisiin sellaisenaan sekä puolivalmiiden ja valmiiden elektroniikkalaitteiden sisältämiin puolijohteisiin. 
 • Rajoitusta ei sovelleta puolijohteisiin, joita käytetään sellaisten valmiiden elektroniikkalaitteiden varaosissa, jotka on saatettu markkinoille ennen 31.12.2023.

Paineistettujen inhalaatiosumuttimien säiliöiden pinnoitteet

 • Rajoitusta sovelletaan 25.8.2028 lähtien.

Perfluorialkoksiryhmiä sisältävät fluorimuovit ja fluoroelastomeerit

 • Raja-arvo C9–C14-PFCA-yhdisteiden yhteenlasketulle pitoisuudelle on 2 000 ppb 25.8.2024 saakka.
 • Raja-arvo C9–C14-PFCA-yhdisteiden yhteenlasketulle pitoisuudelle on 100 ppb 25.8.2024 lähtien.
 • Valmistuksen ja käytön aikana on vältettävä kaikkia C9–C14-PFCA-yhdisteiden päästöjä, tai jos se ei ole mahdollista, niitä on vähennettävä niin paljon kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.
 • Poikkeusta ei sovelleta esineisiin.

PTFE-mikropulverit

 • Raja-arvo kaikkien C9–C14-PFCA-yhdisteiden yhteenlasketulle pitoisuudelle on 1 000 ppb, jos niitä esiintyy PTFE-mikropulvereissa, jotka valmistetaan ionisoivalla säteilytyksellä tai lämpöhajoamisella, tai teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa seoksissa ja esineissä, jotka sisältävät PTFE-mikropulvereita.
 • PTFE-mikropulvereiden valmistuksen ja käytön aikana on vältettävä kaikkia C9–C14-PFCA-yhdisteiden päästöjä, tai jos se ei ole mahdollista, niitä on vähennettävä niin paljon kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Lisätietoa

Rajoituksista Tukesin verkkosivuilla
Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP) Tukesin verkkosivuilla
ECHAn REACH-rajoituksia koskevat usein kysytyt: 1904 - What happened to PFOA substances previously included into restriction entry 68 and what substances are currently covered by this entry?
Kemikaalineuvonta yrityksille
 

REACH
 
Sivun alkuun