Räjähdevarasto naapurina, apua!

Tukes
2.3.2017 8.37
Tiedote

 

Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa. On hyvä muistaa, että normaalit jokamiehen ilotulitteetkin ovat räjähteitä.

Louhintaräjähteet ja räjäytysnallit räjähtävät yleensä kaikki kerralla yhden kasassa olevan ”dynamiittipötkön” räjähtäessä. Tällöin suurin vaara tulee räjähdyspaineesta. Isot ilotulitteet syttyvät yksitellen, mutta palavat kiivaasti ja sinkoavat kuumia, palavia heitteitä ympäristöön. Yksittäinen ilotulite saattaa lentää jopa 100 metriä ja kuuman valopillerin lämpötila voi olla lähellä 800 oC. Sotilasräjähteet puolestaan on valmistettu tuottamaan paineen lisäksi suuren sirpale- ja lämpövaikutuksen.

Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen.

Riskien arvioinnissa räjähteiden varastoija joutuu miettimään, mitä vaaroja voi aiheutua varastoinnista, toiminnasta varastolla ja varaston ulkopuolelta. On myös mietittävä, mitkä ovat vaaran toteutumisen mahdollisuudet sekä vaarasta aiheutuvat seuraukset.

Arvioinnin perusteella varastoija miettii keinoja, joilla vaaroja voidaan poistaa tai ainakin pienentää tapahtuman mahdollisuutta tai seurauksia. Varastot ovat usein samankaltaisia, joten ongelmat ovat samanlaisia lähes kaikilla varastoilla. Säädösten vaatimukset on mietitty siten, että säädöksiä noudattamalla vaarat vähenevät ja tapahtumien mahdollisuudet sekä seuraukset pienenevät.

 

Tulipalo on suurin uhka


Varastojen suurimmaksi uhaksi on usein todettu tulipalo. Se voi syttyä metsäpalon, salamaniskun tai ilkivallan seurauksena.

Tulipalon mahdollisuutta pienennetään poistamalla palava pintamaa 5 metrin etäisyydeltä varastosta ja sorastamalla ympäristö. Varaston rakenteesta riippuen vaaditaan myös ukkossuojausta.

Ilkivallasta aiheutuvia paloja estetään aitauksilla, hälytyslaitteilla ja poistamalla palava irtomateriaali, kuten kuljetuslavat, varaston viereltä. Varaston seinärakenteissa käytetään rakennetta, joka kestää ulkopuolista paloa 120 minuuttia. Rakenne antaa pienen lisäajan lähialueen evakuoimiseen, kun tulipalo havaitaan.

 

Riittävä etäisyys suojaa


Varaston on oltava riittävän kaukana suojattavista ulkopuolisista kohteista. Vaadittavat etäisyydet louhintaräjähteitä sisältävästä varastosta lasketaan kaavalla, joka riippuu räjähdemäärästä ja suojattavasta kohteesta. Yksittäisen asuinrakennuksen tulee esimerkiksi olla 220 metrin etäisyydellä varastorakennuksesta, jossa saa olla 1 000 kiloa louhintaräjähteitä ja 474 metrin etäisyydellä 10 000 kilon varastorakennuksesta. Yleisesti käytetyillä kaavoilla saadaan räjähdyksen paineeksi noilla etäisyyksillä alle 0,05 baaria. Käytännössä tuollainen paine saattaa rikkoa ikkunoita ja siitä toki voi aiheutua vaaraa.

Lisäksi on olemassa tosi pienille määrille ehdottomat minimietäisyydet, esimerkiksi yksittäiseen asuinrakennukseen 100 metriä.

Varastoalueella olevat räjähteiden varastorakennukset sijoitetaan keskenään sellaiselle etäisyydelle, että yhden varaston räjähtäminen ei aiheuta naapurivaraston räjähdystä. Siten varaston suurin mahdollinen räjähdemäärä ei räjähdä kerralla.

 

Varasto on aidattava


Varastolla tulee olla asiattomien pääsyn estämiseksi aitaus. Aitaaminen on toki estää enemmän pikkupoikien ilkivaltaa kuin todellisia räjähteiden varkauksia.  Varkaiden varalta varastolla tulee olla asianmukainen ja jatkuvasti toimintakunnossa oleva murtohälytysjärjestelmä sekä kunnollinen lukitus. Toki kaikista lukoista päästää läpi, kun on aikaa tai järeää välineistöä.

Varastolla tulee olla myös varoitusmerkinnät, suunnitelmat pelastustoimista, ohjeet turvallisesta toiminnasta sekä kirjanpito räjähteistä ja niiden määristä.

Suomessa ei onneksi ole tapahtunut vuosikymmeniin räjähdysonnettomuuksia siviiliräjähteiden varastoinnissa. Työmailla, tehtaissa, liikenteessä sekä sotilaspuolella onnettomuuksia on valitettavasti tapahtunut. Onnettomuuksissa on tuhoutunut myös laittomia varastoja.

 

Tukes valvoo räjähdevarastoja


Tukes valvoo omalta osaltaan, että varastot ovat asianmukaisia ja onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. Tukes käy varastoilla määrävälein ja selvittää varaston asianmukaisuutta.

Varaston toimintaa ylläpitävä yritys on velvollinen huolehtimaan, että varasto on jatkuvasti asianmukainen eikä naapurustolle aiheuteta vaaraa. Räjähdeteollisuus, panostajankoulutusorganisaatiot ja toimialan järjestöt, kuten Infra ry ja Räjähdeyhdistys ry, pyrkivät kouluttamaan, tiedottamaan, valistamaan ja huolehtimaan, että räjähdetoimijat olisivat vastuullisia ja huolehtisivat varastojen turvallisuudesta.

Kun räjähdevarastoja koskevia vaatimuksia noudatetaan, naapurusto voi nukkua yönsä rauhassa.

 

Teksti: Timo Kukkola