Hyppää sisältöön

Rajoitusehdotus keskipitkäketjuisille klooriparafiineille (MCCP) ja muille aineille, jotka sisältävät 14–17 hiiliatomin pituisia kloorialkaaneja - Ota kantaa

Julkaisuajankohta 19.10.2022 11.46
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa rajoitusta keskipitkäketjuisille klooratuille parafiineille (MCCP) ja muille vastaaville 14–17 hiiliatomin pituisille kloorialkaaneille, joilla on PBT/vPvB ominaisuuksia.

MCCP-yhdisteet ovat UVCB-aineita eli koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, joiden koostumuksesta vähintään 80 % muodostaa 14–17 hiilen pituiset suorat kloorialkaanit. MCCP:t tunnistettiin erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi), sillä ne ovat ympäristössä hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (PBT/vPvB). Niitä käytetään monella eri teollisuuden alalla, esimerkiksi metallintyöstönesteenä ja muovin lisäaineena. Ehdotetun rajoituksen tarkoituksena on hallita näistä yhdisteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä.

 
Rajoituksen laajuudelle esitetään kaksi vaihtoehtoa:

  1. Rajoitus koskisi yhdisteiden valmistusta ja markkinoille saattamista sellaisenaan tai toisen aineen aineosana, seoksessa sekä esineessä 0,1 % ylittävissä pitoisuuksissa. Myös yhdisteiden käyttö seosten ja esineiden valmistuksessa kielletään. Ehdotukseen kuuluu kahden vuoden siirtymäaika.
  2. Rajoitus koskisi pelkästään yhdisteiden markkinoille saattamista sellaisenaan tai toisen aineen aineosana, seoksessa sekä esineessä 0,1 % ylittävissä pitoisuuksissa. Tässä vaihtoehdossa markkinoille saattamisessa metallintyöstönesteissä annettaisiin poikkeuksena seitsemän vuoden siirtymäaika. Niiden poistamista rajoituksen piiristä voidaan myös harkita konsultaation aikana ilmenneen tiedon perusteella. 


Rajoitus lisää myös viestintävelvoitteita toimitusketjussa. 

Rajoitusehdotus voi myös olla hyödyllinen meneillään oleville vastaavanlaisia yhdisteitä koskeville Tukholman sopimukseen* liittyville keskusteluille. Yhdistynyt kuningaskunta lähetti vuonna 2021 ehdotuksen tunnistaa 14–17 hiiliatomin pituiset ja vähintään 45 % klooria sisältävät klooratut parafiinit POP-yhdisteiksi (pysyvät orgaaniset yhdisteet). Yhdisteiden tunnistaminen POP-yhdisteiksi johtaisi niiden valmistusta ja käyttöä koskeviin rajoituksiin tai kieltoihin.

Julkinen kuuleminen alkoi 21.9.2022 ja päättyy 22.3.2023. Ensimmäisiä kommentteja pyydetään 21.10.2022 mennessä. Ensimmäisissä kommenteissa vastaajia pyydetään kertomaan jatkokommenttiensa aiheista ja sisällöistä, jotta kemikaaliviraston komiteoilla on aikaa valmistautua ensimmäisiin keskusteluihin marraskuussa 2022.

ECHA:n riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuina.

Rajoitusehdotus ja kommentointilomake löytyvät ECHAn verkkosivuilta.

* Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva yleissopimus 

Lisätietoa:
MCCP-yhdisteet
Tietoa rajoitusmenettelystä  
Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kemikaalineuvonta yrityksille 

REACH
 
Sivun alkuun