Rakennustuoteinfo.fi: varmistu rakennustuotteiden kelpoisuudesta

Tukes
25.8.2016 15.02
Tiedote

 

Rakennustuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa kahdella tavalla. Rakennustuoteinfo.fi-sivusto auttaa selvittämään, mitä menetelmää minkäkin rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamiseen käytetään. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) avasi verkkosivuston heinäkuussa.

Suurin osa rakennustuotteista kuuluu rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan, jolloin tuotteelle tulee olla laadittuna suoritustasoilmoitus ja tuote on CE-merkitty. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla tuotteen perusominaisuudet, joiden perusteella voidaan todeta, onko tuote kelvollinen kyseiseen rakennuskohteeseen. Jos tuote ei kuulu Rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan, rakennustuotetta koskee kansallinen tuotehyväksyntälaki.

Kenelle Rakennustuoteinfo-sivusto on tarkoitettu?

Rakentamisen ammattilaisille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, rakennuttajille ja rakennushankkeeseen ryhtyville. Sivusto on suunnattu myös kaupan sisäänostajille, myyjille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä rakennushankkeissa mukana oleville yksityishenkilöille.

Mitä sivusto pitää sisällään?

Sivustolta löytyy helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla voi selvittää, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Lisäksi sivustolla on tietoa rakennushankkeen toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä rakennustuotteisiin kohdistuvasta lainsäädännöstä .

Esimerkki siitä, miten sivustoa voi käytännössä hyödyntää?

Rakennustuoteinfon Tuotekelpoisuuden toteaminen -sivulla on talo, jonka eri osia klikkaamalla voi tarkastaa, kuuluuko esimerkiksi kamiina CE-merkinnän piiriin. Ensin klikataan talokuvan päällä olevaa Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä -tekstiä, sitten etsitään kamiinat ja takat ja havaitaan, että kuuluu CE-merkinnän piiriin. Linkistä löytyy myös kyseistä tuotetta koskeva EN-standardi. Jos tuotteella ei ole yhdenmukaistettua standardia, ohjaa sivuston linkki vapaaehtoiseen kansallisen tuotehyväksynnän tuotekohtaiseen menetelmään.

Sivustolta voi myös tarkastaa minkälaisia vastuita ja velvollisuuksia kyseiselle toimijalle kuuluu.

Mitä rakennustuotteen kelpoisuudella tarkoitetaan?

Sitä, että tuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu niin, että tuotetta voidaan oikein suunniteltuna ja käytettynä käyttää osana rakennusta tai rakennetta ja rakentamisen lopputulos voi täyttää siihen kohdistuvat vaatimukset ja määräykset.

Miten rakennustuotteiden kelpoisuus osoitetaan?

CE-merkityn rakennustuotteen kelpoisuus kyseiseen rakennuskohteeseen tarkistetaan rakennustuotteen valmistajan laatimasta suoritustasoilmoituksesta, jossa on ilmoitettu tuotteen perusominaisuudet. Jos tuote kuuluu kansallisen tuotehyväksyntälain piiriin, tuotteelle myönnetty hyväksyntä tarkoittaa sitä, että tuote täyttää Suomen rakentamismääräykset.

CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joilla on olemassa yhdenmukaistettu standardi. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toimitaan kansallisten, valmistajalle kuitenkin vapaaehtoisten, hyväksyntämenettelyjen mukaan. Kansallisia tuotehyväksyntämenetelmiä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta. Lisäksi valmistaja voi hakea yhdenmukaistetusta standardista poikkeavalle tuotteelle vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA). Tällöin tuote CE-merkitään.

Miksi rakennustuotteiden kelpoisuus on tärkeää?

Jos rakennustuotteet eivät ole kelpoisia, rakennusvalvontaviranomainen ei välttämättä hyväksy rakennusta käyttöön otettavaksi. Muutostyöt voivat olla hankalia ja kalliita.

Kuka vastaa siitä, että vaatimuksia noudatetaan?

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Hän voi sopimuksella siirtää vastuuta hankkeessa käyttämilleen toimijoille, kuten esimerkiksi suunnittelijalle. Lain mukaan rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen. Lisäksi sen tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.

raksainfo2Tukes toimii Suomessa rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Tukes on toteuttanut Rakennustuoteinfo-sivuston tukenaan Rakennusteollisuus RT:n ylläpitämä hEN Helpdesk.

Teksti: Mirva Kipinoinen ja Paula Porkola
Kuvat: Rakennustuoteinfo.fi