Sääntöjä REACHin vaiheittain rekisteröitäville aineille selkiytetty

12.11.2019 12.50
Uutinen

EU:n komissio on selkiyttänyt vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin sovellettavia säännöksiä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1692. Aineet, joita jo valmistettiin tai jotka olivat jo EU-markkinoilla, ennen kuin REACH-asetus tuli voimaan, on ollut mahdollisuus rekisteröidä vaiheittain. Joitakin vaiheittain rekisteröitävien aineiden siirtymävaiheen säännöksiä jatketaan 31.12.2019 saakka, vaikka siirtymävaihe päättyi viimeiseen rekisteröintimääräaikaan 31.5.2019.

Mitä aineiden rekisteröijien on huomioitava 31.12.2019 jälkeen?

  • Aineiden vuosittaisten valmistus- ja maahantuontimäärien laskemiseen käytetään kalenterivuotta, ei kolmen edellisen vuoden kalenterivuoden keskiarvoa.
  • Saman aineen rekisteröijien tulee edelleen täyttää tietojen yhteiskäyttöä koskevat velvollisuutensa. Suositus on, että saman aineen rekisteröijät käyttävät samankaltaisia tietojenvaihtofoorumeita kuin vaiheittain rekisteröinnissä. Suositus koskee uusia ja päivitettäviä rekisteröintejä.
  • Yritysten on aloitettava aineiden rekisteröinti tekemällä tiedustelu Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), jotta ne saavat muiden rekisteröijien tiedot, vaikka aine olisi esirekisteröity.
  • Kaikki tiedonjakoon liittyvät riidat hoidetaan REACH-asetuksen 27 artiklan mukaisesti.
  • Tiettyihin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, joiden vuosittainen valmistus-/maahantuontimäärä on 1-10 tonnia, voidaan edelleen soveltaa kevennettyjä tietovaatimuksia.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1692

Lisätietoja kemikaalineuvonnasta:

Kysymyslomake, puh. 0400 393 033

REACH