Hyppää sisältöön

TEM: Markkinavalvonnan uudistaminen etenee Suomessa – markkinavalvonta-asetuksen soveltaminen alkaa 16. heinäkuuta

2.7.2021 9.44
Uutinen

Kansallisia markkinavalvonnan rakenteita muutetaan, jotta ne vastaavat uutta EU:n markkinavalvonta-asetusta. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää muun muassa, että jäsenmaat säätävät kansallisesti markkinavalvonnasta vastaavien viranomaistensa toimivaltuuksista. Tavoitteena on lisäksi kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistaminen. Markkinavalvontalakiin on valmisteilla muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.

Markkinavalvonnan uudistamisen tavoitteena on luoda modernimpi ja selkeämpi toimintaympäristö kuluttajille ja yrityksille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että EU:n sisämarkkinoilla on jatkossa myynnissä vähemmän tuotteita, jotka eivät täytä tuoteturvallisuuden vaatimuksia. Uudistuksella myös tehostetaan markkinavalvontaa ja parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa.

EU:n markkinavalvonta-asetus tuli voimaan heinäkuussa 2019, ja sitä aletaan soveltaa jäsenmaissa 16.7.2021. Kansallisen toimeenpanon vaiheet voi jakaa kahteen aaltoon. 

Ensimmäinen aalto: Uusia tehtäviä Tukesille

Markkinavalvontalakiin on jo aiemmin lisätty säännökset, jotka ovat tarpeen tiettyjen viranomaistehtävien järjestämiseksi Suomessa. Tukes alkaa 16.7.2021 alkaen toimia tuoteyhteyspisteenä, josta saa tietoa muun muassa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa. Tukes on toiminut viranomaisten yhteistyötä koordinoivana kansallisena markkinavalvonnan yhteyspisteenä 1.1.2021 alkaen. 

Toinen aalto: Valmistelussa lakimuutoksia markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi

Uudistuksen niin sanotussa toisessa aallossa kansalliset markkinavalvontaa koskevat säädökset päivitetään vastaamaan EU:n markkinavalvonta-asetuksen sääntelykehystä. Taustalla on se, että toimitusketjujen monimutkaistuminen ja verkkokauppa edellyttävät uusia valtuuksia markkinavalvontaan.

EU:n markkinavalvonta-asetusta sovelletaan yhteensä 70 eri EU-tuotesäädöksen valvontaan, muun muassa hissien, kosmetiikan, lannoitteiden ja lelujen. Näiden tuotteiden turvallisuutta koskevat säännökset jakaantuvat kuuden eri ministeriön hallinnonalalle. Näin ollen valmistelutyötä tehdään Suomessa parhaillaan useassa ministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi asetuksen täytäntöönpanoa tehden tiivistä yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa.

Hallituksen esitys, jossa ehdotetaan muutoksia markkinavalvontalakiin ja sen soveltamisalaan lisättäviin tuotelakeihin, on valmisteltu ministeriöiden yhteistyönä. Siinä esitetään muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle elokuun 2021 lopussa ja että muutokset tulisivat voimaan syksyn 2021 aikana.

Lisätiedot:
asiantuntija Maiju Mähönen (23.7.2021 asti)
hallitusneuvos Pauliina Kanerva, TEM, p. 0295 060 160 (2.8.2021 alkaen)

Lisätietoa lakihankkeesta