Titaanidioksidille ja 28 muulle aineelle uusia luokitus- ja merkintävaatimuksia

17.8.2020 11.54
Uutinen

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu.

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Liitettä päivitetään säännöllisesti ns. teknisillä mukautuksilla eli ATP:lla. Euroopan komissio on antanut delegoituna säädöksenä CLP-asetuksen 14. ATP:n ja se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 18.2.2020. Liitteeseen VI on lisätty 17 uutta ainetta ja muutettu 12:ta jo liitteessä olevan aineen luokitusta. 

Titaanidioksidille sitova, yhdenmukaistettu luokitus

Titaanidioksidin jauhemuoto luokitellaan syöpää aiheuttavaksi kategoriaan 2, epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä (H351). Luokitus koskee kuitenkin vain titaanidioksidijauhetta, joka sisältää vähintään 1 % hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on enintään 10 µm. Kun titaanidioksidia sisältyy nestemäisiin tai kiinteisiin seoksiin, ei titaanidioksidi aiheuta seoksen luokitusta syöpävaaralliseksi. Tällaiset seokset voidaan kuitenkin joutua merkitsemään CLP-asetuksen liitteen II osan 2 mukaisesti lisämerkintälauseella:

  • Nestemäiset seokset, jotka sisältävät vähintään 1 % edellä mainittuja titaanidioksidihiukkasia, on merkittävä lisämerkintälauseella EUH211 – "Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”
  • Kiinteät seokset, jotka sisältävät vähintään 1 % titaanidioksidia, on merkittävä lisämerkintälauseella EUH212 - "Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

Lisäksi sellaiset nestemäisiä tai kiinteitä seoksia sisältävät pakkaukset, joita ei ole tarkoitettu yleiseen kulutukseen ja joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka on merkitty lausekkeella EUH211 tai EUH212, on myös merkittävä lausekkeella EUH210 - "Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.”.

Siirtymäaika 1. lokakuuta 2021 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 9.3.2020 ja sitä sovelletaan 1. lokakuuta 2021 lähtien. Ennen 1 päivää lokakuuta 2021 aineet ja seokset voidaan kuitenkin jo luokitella, merkitä ja pakata asetuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

14. ATP - Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217