Hyppää sisältöön

Tukes muistuttaa lämminvesivaraajiin liittyvistä riskeistä

Julkaisuajankohta 18.10.2022 8.43
Uutinen

Lämminvesivaraajissa on tapahtunut viime vuosina muutamia vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa varaajien omistajia ja käyttäjiä lämminvesivaraajiin liittyvistä riskeistä ja opastaa niiden turvallisessa käytössä.

Viat ja puutteet aiheuttaneet vaaratilanteita ja onnettomuuksia 

Lämminvesivaraajia käytetään omakotitaloissa, asunto-osakeyhtiöissä, liike- ja teollisuuskiinteistöissä sekä maatiloilla kiinteistöjen käyttöveden lämmittämiseen sekä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmissä veden lämmitykseen.

Viime vuosien aikana Tukesin tietoon on tullut lämminvesivaraajille sattuneita käytön aikaisia vaaratilanteita sekä muutamia isoissa kiinteistöissä tapahtuneita räjähdysonnettomuuksia. Lämminvesivaraajat ovat myös olleet osallisena useissa rakennuspaloissa. Tiedotteen lopussa on kuvia onnettomuuksista.

Havaitut vaaratilanteet ja onnettomuustapaukset ovat usein liittyneet lämminvesivaraajien rajoitin- ja varolaitteissa sekä sähkölaitteissa esiintyneisiin vikoihin tai puutteisiin. Lisäksi varaajien syöpyminen ja korroosio ovat voineet vaikuttaa onnettomuuksien syntymiseen. 

Osasyynä vaaratilanteisiin ja onnettomuuksin ovat olleet lämminvesivaraajien ikääntyminen, käyttö- ja huolto-ohjeiden puuttuminen ja/tai niissä esitettyjen huollon ja kunnossapidon laiminlyönti. 

Näin voit vaikuttaa lämminvesivaraajan turvallisuuteen 

Varmista lämminvesivaraajan hankinnan yhteydessä, että laitteen mukana toimitetaan käyttö- ja huolto-ohjeet, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tarvittaessa myös teknisiä asiakirjoja mahdollisia korjaus- ja muutostöitä varten (isot varaajat). Jos ostat laitteen käytettynä, pyydä myös tiedot huoltohistoriasta. 

Noudata lämminvesivaraajan asentamisessa valmistajan ohjeita. Kiinteistöön sijoittamisessa tulee ottaa huomioon varaajan käytön, huollon ja tarkastusten edellytykset.

Lämminvesivaraajaan syötettävän veden laatuun tulisi kiinnittää huomiota, jotta käyttöveden vaatimukset täyttyisivät ja korroosion syntyminen estyisi.

Varaajien termostaatit ja sähköiset rajoitinlaitteet, kuten ylilämpösuojat, suojaavat lämminvesivaraajia käyttöarvojen ylityksiltä ja rikkoutumisilta. Sähköasennukset ja -huollot voi tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. 

Lämminvesivaraajassa tulee olla varolaitteet (yleensä varoventtiilit), jotka suojaavat varaajaa suurimman sallitun käyttöpaineen ylitykseltä. Varoventtiilit tulee sijoittaa sulkulaitteettomasti varaajan yhteyteen. Niiden tarkastuksissa ja testauksissa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.

Käyttöhenkilöille tulee järjestää asianmukainen koulutus lämminvesivaraajan käytöstä ja huolloista ennen järjestelmän käyttöönottoa. Työntekijälle (esim. huoltoyhtiön työntekijä) opastuksen antaa työnantaja. Yksityistalouksissa lämminvesivaraajan toimintaa on tarkistettava käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisin aikavälein.

Vaikka lainsäädäntö ei edellytä lämminvesivaraajille tarkastuslaitosten tarkastuksia,  omistajan tai käyttäjän tulee huolehtia varaajan ja siihen liittyvien laitteiden turvallisesta käytöstä. Varaajille pitää tehdä säännöllisesti valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeissa esittämät tarkastukset ja huoltotyöt, jotka koskevat erityisesti varoventtiilejä, termostaatteja sekä sähköisiä rajoitinlaitteita. Mökkikäytössä olevilla pienillä varaajilla on talvella jäätymisriski. Tarkista valmistajan käyttöohjeista, miten varaajan saa kokonaan tyhjäksi. 

Jos lämminvesivaraajaan pitää tehdä korjaus- ja muutostöitä, on suositeltavaa olla yhteydessä varaajan valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään. Varaajan tekniset asiakirjat samoin kuin käyttö- ja huolto-ohjeet tulee päivittää ajan tasalle kaikkien korjaus- ja muutostöiden jälkeen.

Mikäli veden lämmitysjärjestelmän yhteydessä hankitaan kiinteistöautomaatiojärjestelmä, voidaan sillä seurata myös varaajan toimintaa ja turvallisuutta. Ilmoitusten ja hälytysten siirtoyhteys automaatiojärjestelmästä voidaan toteuttaa esim. puhelimen (GSM) avulla, jolloin kiinteistöstä vastaava käyttäjä tai huoltohenkilöt saavat tiedot hälytyksistä ja tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa asianmukaisesti.  

Säädösvelvoitteita 

Lämminvesivaraajien valmistajille sekä omistajille ja käyttäjille esitetään yleisiä turvallisuusvaatimuksia painelaitelaissa (1144/2016) ja sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999).

Lämminvesivaraajat ovat yleensä ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteita. Kyseiset painelaitteet tulee suunnitella ja valmistaa siten, että niiden käyttö on turvallista aiotun käyttöiän ajan. Niissä on oltava merkinnät, joista voi tunnistaa valmistajan tai valmistajan edustajan. Lisäksi niiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.  

Varaajat eivät yleensä ole rekisteröitäviä painelaitteita, jolloin niitä ei tarvitse määräajoin tarkastaa tarkastuslaitoksen toimesta. Omistajan/ haltijan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että painelaitteita hoidetaan ja käytetään niin, etteivät ne vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta eikä omaisuutta. Painelaitteissa tulee olla riittävät käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja laitejärjestelmät ja niiden on toimittava asianmukaisesti (painelaitelain 5§).

Painelaitesäädökset edellyttävät, että painelaite on sijoitettava ja sitä ympäröivät tilat ja rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen (painelaitelain 6§).

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 6§:n mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166§:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.

Lisätietoja: 
Jari Rintamaa, ylitarkastaja, puh. +358 295 052 115 (painelaitteet)
Teuvo Blomberg, johtava asiantuntija, puh. +358 295 052 489 (painelaitteet)
Seppo Niemi, johtava asiantuntija, puh. +358 295 052 167 (sähkölaitteet)
sähköpostiosoitteet muotoa: [email protected]

Lisätietoja Tukesin verkkosivuilla:

Painelaitteet

Sähkölaitteet

LIITE Valokuvat
 

Liikekiinteistön räjähtänyt lämminvesivaraaja

Kuva 1: Liikekiinteistön räjähtänyt lämminvesivaraaja, tilavuus n. 2 500 litraa. Termostaatti ja ylilämpösuoja eivät toimineet. Varaajasta puuttui varoventtiilit.

Tehtaan räjähtänyt lämminvesivaraaja

Kuva 2: Tehtaan räjähtänyt lämminvesivaraaja, tilavuus 1 000 litraa. Termostaatti oli ohitettu huoltotöiden yhteydessä. Varoventtiilin kapasiteetti ei ollut riittävä.

Kiinteistön palovahingossa ollut varaaja

Kuva 3: Kiinteistön palovahingossa ollut varaaja, tilavuus 200 litraa. Palo lähti varaajasta, syynä virheellinen sähköasennus ja käyttötapa. Varaaja oli asennettu talon ulkopuolelle tehtyyn erilliseen tilaan, jossa ei ollut lämmitystä. Putket olivat jäätyneet ja niitä oli sulatettu lämpöpuhaltimella. 

 
Sivun alkuun