Hyppää sisältöön

Tukes ohjeistaa: Varmista turvallisuus, kun vanha öljysäiliö otetaan uudelleen käyttöön

Julkaisuajankohta 7.6.2022 12.40
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman tilanteen takia useita kyselyjä varaenergiamuotojen käyttöönotosta teollisuuslaitoksissa. Osa yhteydenotoista on koskenut vanhojen öljysäiliöiden käyttöönottoa uudelleen. Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten vanhan öljysäiliön uudelleenkäyttöönoton turvallisuus varmistetaan.

Tee muutosilmoitus hyvissä ajoin

Tukes on aiemmin muistuttanut teollisuuslaitoksia lupamenettelyistä ja painelaitevelvoitteista varaenergiamuotojen käyttöönotossa.

Vanhojen öljysäiliöiden käyttöönotosta tulee tehdä Tukesille muutosilmoitus sähköisessä asioinnissa hyvissä ajoin ennen säiliön käyttöönottoa. Tukes antaa muutosilmoituksesta päätöksen ja tekee tarvittaessa käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksen tarve määritellään päätöksessä. Säiliötä ei saa ottaa käyttöön uudelleen, ennen kuin Tukes on käsitellyt muutosta koskevan ilmoituksen ja tehnyt mahdollisen tarkastuksen.

Tähän tiedotteeseen on listattu asioita, joiden tulee olla kunnossa, kun pitkään käyttämättä olleita öljysäiliöitä otetaan käyttöön. Ohje koskee Tukesin valvomia kohteita.

Tekniset vaatimukset öljysäiliön uudelleenkäyttöönotolle 

Muutosilmoituksessa pitää esittää, miten seuraavat vaatimukset toteutuvat: 

 1. Vallitilan tilavuus on riittävä (110 % suurimman säiliön tilavuudesta). Säiliön lopullista öljytilavuutta voidaan pienentää, jos vallin tilavuus ei riitä. Tämä edellyttää kahta toisistaan riippumatonta pinnanmittausjärjestelmää, joista ainakin toinen on ylitäytön estävä. 
 2. Vallitilan rakenteesta (jos ei ole betonia tai tiivistettyä asfalttia) on esitettävä selvitys/piirustus, josta selviää, että rakenteessa on vähintään bentoniittimatto. Jos PE-muovia ei ole bentoniittimaton päällä estämässä sen kuivumista, muovia ei vaadita lisättäväksi. 
 3. Vallitila on kunnossa. Esimerkiksi isoksi päässyt kasvillisuus on voinut vaurioittaa vallitilan pohjaa. Vallitila saattaa olla tiivis kasvuston ollessa koskematon, mutta kasvuston poisto saattaa vahingoittaa vallitilan suojarakennetta. 
 4. Ajoneuvojen täyttö- ja tyhjennyspaikkojen allastus on riittävä (suurimman ajoneuvosäiliö lohkon tilavuus). Allastus voidaan toteuttaa sulkumahdollisuudella varustetulla öljynerotuskaivolla tai umpialtaalla. Öljynerotuskaivo ilman sulkumahdollisuutta ei yleensä ole riittävä isolle vuodolle (öljytilavuus, erotuskyky). Sulkumattojen käyttö vuotojen pidättämiseksi ei ole hyväksyttävä ratkaisu. 
 5. Ajoneuvojen täyttö- ja tyhjennyspaikkojen pintamateriaali on tiivis ja siirrettävää kemikaalia kestävä. 
 6. Säiliö on tarkastettu silmämääräisen tarkastuksen lisäksi ainetta rikkomattomalla menetelmällä (NDT). Tarkastuksesta on olemassa sisäpuolisen tarkastuksen raportti (suositus, että tekijänä on Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos tai muu vastaavat valmiudet omaava taho). 
 7. Säiliössä on ylitäytön esto. 
 8. Säiliön pohja on betoniperustuksen päällä (vähintään perustuksen reuna on betonia), ei suoraan maanvaraisena.  
 9. Säiliön käyttölämpötila on suunnitteluarvojen mukainen. Ulos sijoitetun lämmittämättömän säiliön tulee omata sisällön tai ympäristön matalimmasta lämpötilasta, käytetystä materiaalista ja seinämänpaksuudesta riippuen riittävä iskusitkeys kylmähaurautta vastaan.  Vaatimus ei koske ruostumattomasta teräksestä valmistettuja säiliöitä, koska näillä ei ole riskiä kylmähaurastumiseen. 
 10. Säiliön varusteet (venttiilit, ylitäytönestimet, lämpötilanmittaukset, pinnanmittaus jne.) on testattu ja testauksesta löytyy dokumentaatio. 
 11. Säiliöllä sekä ajoneuvojen täyttö- ja tyhjennyspaikoilla tulee olla sulkuventtiilit. Säiliön juuriventtiilin suositellaan olevan toimilaitteellinen. Putkistosta on olemassa ajantasainen PI-kaavio. 
 12. Olemassa olevan putkiston, pumppujen, letkujen ja muiden varusteiden kunto ja tiiveys on tarkastettava. Tiivisteet on tarvittaessa uusittava.  
 13. Uusi kemikaaliputkisto on suunniteltava ja valmistettava vähintään painelaitesäädösten PED-1 vaatimusten mukaisesti ja putkistosta on oltava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
 14. Ajoneuvojen täyttö- ja tyhjennyspaikoilla pitää lähtökohtaisesti olla hätäsuihku.  
 15. Turvallisuuteen liittyvien laitteistojen toimivuus varmistetaan (mm. Hätä-seis-painikkeet, hätäsuihkut, sammutusjärjestelmät) 
 16. Sammutusjärjestelmien osalta noudatetaan standardin SFS 3357 linjauksia (koskee laitoksia, joissa varastoidaan yli 500 m3 palavia nesteitä).  
 17. Säiliön suojaetäisyydet ovat riittävät. Suojaetäisyyden määrittelyssä huomioidaan vallitilapalon lämpösäteilyvaikutukset. Suojaetäisyyksiä verrataan Tuotantolaitosten sijoittaminen -oppaaseen (luku 5, max 200 m3 säiliöt) tai standardiin SFS 3350 (yli 200 m3 säiliöt) ellei tarkempaa mallinnusta ole käytettävissä. 

Muussa käytössä aikaisemmin olleen säiliön ottaminen käyttöön öljysäiliönä on mahdollista, kunhan Tukesin hyväksymän tarkastuslaitoksen lausunnolla osoitetaan säiliön sopivuus uuteen käyttötarkoitukseensa (rakennetarkastus). Säiliön rakenteen on vastattava öljysäiliöiden rakennestandardeja (SFS 2740, SFS 2737, SFS 2734 tai SFS 2733, SFS-EN 14015, SFS-EN 12285-2). Putkistosta tulee esittää tarkastuslaitoksen lausunto, jossa osoitetaan putkiston soveltuvan uuteen käyttötarkoitukseensa.

Lisätietoja:
Kati Hietamäki, ryhmäpäällikkö, puh. 029 5052 011
sähköpostiosoite muotoa [email protected]
 

 
Sivun alkuun