Hyppää sisältöön

Vaarallisten kemikaalien käyttöä rajoitetaan tekstiileissä

Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.46
Uutinen

Kuluttajien käyttöön tulevia tekstiilejä, vaatteita ja jalkineita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät tiettyjä CMR-aineita, eli aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää, vaurioittaa perimää tai ovat lisääntymiselle vaarallisia, raja-arvon ylittävinä pitoisuuksina. Rajoituksessa annetaan enimmäispitoisuudet 33:lle CMR-aineelle mukaan lukien formaldehydille. Vesipesun kestäviä tekstiilejä sisältäviä esineitä, joiden koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät vesieliöille erittäin myrkyllisiä nonyylifenolietoksylaatteja 0,01 painoprosenttia tai enemmän.

CMR-aineet tekstiileissä, vaatteissa ja jalkineissa

EU:n REACH-asetuksen mukaan

  • vaatteita tai niihin liittyviä asusteita ja

  • muita tekstiilejä kuin vaatteita, jotka tavanomaisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa joutuvat kosketuksiin ihon kanssa vastaavassa määrin kuin vaatteet, sekä

  • jalkineita

ei saa myydä kuluttajakäyttöön, jos ne sisältävät rajoitettuja CMR-aineita homogeenisessa materiaalissa mitattuna pitoisuutena, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle aineelle täsmennetty enimmäispitoisuus. Tekstiileissä ja vaatteissa rajoitetut kategorioihin 1A ja 1B kuuluvat CMR-aineet ja niiden enimmäispitoisuudet luetellaan REACH-asetuksen lisäyksessä 12. Enimmäispitoisuudet annetaan 33:lle CMR-aineelle.

CMR-rajoitus kattaa kuluttajien itse ostamat tuotteet, mutta myös tuotteet, joita kuluttajat käyttävät julkisten palvelujen piirissä, esimerkiksi vuodevaatteet sairaalassa tai huonekaluverhoilu yleisessä kirjastossa. REACH-asetuksen liitteeseen XVII lisättiin CMR-rajoituksen nimike 72 marraskuussa 2018. Toiminnanharjoittajille annettiin kaksi vuotta aikaa valmistautua uusiin vaatimuksiin, ja CMR-rajoitus on tullut sovellettavaksi 1.11.2020.

Jos REACH-asetuksen liitteessä XVII olevissa muissa nimikkeissä tai muussa EU:n lainsäädännössä annetaan eri enimmäispitoisuus, lisäyksessä 12 olevien enimmäispitoisuuksien osalta sovelletaan aina tiukempia rajoituksia. Tämä koskee muun muassa polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) nimikkeessä 50 ja lelujen turvallisuudesta annetussa direktiivissä 2009/48/EY asetettuja raja-arvoja.

Euroopan komissio on laatinut oppaan, jossa luetellaan tarkemmin rajoituksen kattamia tekstiilejä, vaatteita ja asusteita. Oppaassa kerrotaan myös, minkälaisiin tekstiilituotteisiin tai muihin tuotteisiin rajoitusta ei sovelleta. Rajoitus ei esimerkiksi koske kokolattiamattoja, muita tekstiileistä tehtyjä mattoja eikä käytettyjä tekstiilituotteita. Ohjeesta löytyy myös analyysimenetelmiä, joita aineiden analysoinnissa voidaan käyttää.

 

Formaldehydi

CMR-rajoituksessa formaldehydiä rajoitetaan samoissa tekstiileissä kuin muitakin CMR-aineita, eli vaatteissa tai niihin liittyvissä asusteissa ja muissa tekstiileissä kuin vaatteissa, jotka tavanomaisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa joutuvat kosketuksiin ihon kanssa vastaavassa määrin kuin vaatteet. Vastaavasti myöskään jalkineita ei saa myydä kuluttajien käyttöön, jos ne sisältävät formaldehydiä homogeenisessa materiaalissa mitattuna pitoisuutena, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle aineelle täsmennetty pitoisuus, joka on 75 mg/kg. Kuluttajien käyttöön myytävissä jakuissa, takeissa ja verhoiluissa formaldehydiä saa olla 300 mg/kg 1.11.2023 saakka ja tämän jälkeen 75 mg/kg.

 

Nonyylifenolietoksylaatit

Nonyylifenolietoksylaatteja (NPE) rajoitetaan kuluttajille tarkoitetuissa tekstiileissä, muun muassa vaatteissa, asusteissa, sisustustekstiileissä, kuiduissa, langoissa, kankaissa ja neuloksissa, jotta ne eivät päätyisi vesistöihin. Nonyylifenolietoksylaattien vapautumisesta vesiympäristöön aiheutuu riskejä vesieliöille, ja siksi rajoitus koskee nimenomaan tuotteita, joita voidaan pestä vedellä niiden normaalin elinkaaren aikana. Rajoitus ei koske kierrätettyjä tuotteita. REACH-asetuksen liitteeseen XVII lisättiin helmikuussa 2016 nimike 46 a, rajoitus nonyylifenolietoksylaateille. Liitteeseen lisäämisen jälkeen toiminnanharjoittajille annettiin viisi vuotta aikaa valmistautua uuteen vaatimukseen, ja nonyylifenolietoksylaattirajoitus tuli sovellettavaksi 3.2.2021. Rajoituksen ansiosta pintavesiin päätyy 15 tonnia vähemmän nonyylifenyylietoksylaattia.

 

Nainen katsoo vaateliikkeessä paitaa.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Mervi Assmann, p. 029 5052039, [email protected]

Ylitarkastaja Elina Brusila, p. 0295 052 118, [email protected]

 

Lisätietoa yrityksille

Kemikaalineuvonta yrityksille 

Tekstiilien vaatimukset Tukesin verkkosivuilla

Aikaisempi uutinen: Tukes testautti pikamuotia ja vuodevaatteita – haitallisia aineita ei löytynyt

Komission asetus (EU) 2018/1513 (CMR-aineiden rajoitus)

Komission asetus (EU) 2016/26 (nonyylifenolietoksylaatin rajoitus)

Tekstiileissä ja vaatteissa olevia kategorioiden 1A ja 1B CMR-aineita koskevia rajoituksia selvittävä opas 
 

Lisätietoa kuluttajille

Kysy tuotteiden kemikaaleista

Mitä tehdä, jos tuotteen haju huolestuttaa?

Vaatteet ja tekstiilit, Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivun kuluttajille

 
Sivun alkuun