Varmista estejuoksutapahtuman turvallisuus - arvioi riskit ja huolehdi esteiden kunnosta

Tukes
8.11.2017 15.06
Tiedote

 

Estejuoksutapahtumissa osallistujat pinkovat kilpaa ylittäen ja alittaen erilaisia rakennettuja ja luonnossa esiintyviä esteitä. He etenevät kiiveten, ryömien ja uiden. Riskit ovat suuret. Kuinka tapahtuman järjestäjä voi varmistaa osallistujien turvallisuuden?

Jotta onnettomuuksia voidaan ehkäistä, järjestäjän on annettava tapahtumaan osallistuville asiakkaille riittävät tiedot tapahtumasta jo etukäteen. Näin he voivat arvioida, salliiko esimerkiksi heidän terveydentilansa osallistumisen estejuoksuun.

Tapahtumaa on valvottava ja sääntöjen vastaiseen tai vaaralliseen toimintaan on puututtava ajoissa.

On tärkeää, että juoksutapahtumassa käytettävät esteet on suunniteltu ja rakennettu siten, ettei niistä aiheudu vaaraa osallistujille.

Estejuoksutapahtumasta täytyy laatia turvallisuusasiakirja eli kirjallinen suunnitelma riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Tukes valvoi estejuoksutapahtumia


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoi 17:ää estejuoksutapahtumaa vuonna 2017. Tapahtumajärjestäjiä oli yhteensä kuusi ja tapahtumat järjestettiin eri puolella Suomea. Tapahtumien osallistujamäärät vaihtelivat muutamista sadoista useisiin tuhansiin.

Valvontakohteita pyydettiin vastaamaan kysymyksiin koskien tarjottavan palvelun turvallisuutta sekä järjestäjän turvallisuudenhallintaa. Yhteen kohteeseen suoritettiin asiakirjavalvonnan lisäksi valvontakäynti, jossa tarkasteltiin turvallisuusjärjestelyiden toteutumista käytännössä.

tossut

Esteisiin ei ole valmiita ohjeita – sovella standardeja


Estejuoksutapahtumien valvonnan painopistealueena oli tapahtumissa käytettävien rakennelmien ja esteiden turvallisuudesta varmistuminen. Tapahtumissa käytettävien esteiden suunnitteluun ja rakentamiseen ohjaavia ohjeita tai standardeja ei ole.

Yleensä tapahtumanjärjestäjä suunnittelee, testaa ja rakentaa esteet itse. Valmiita tai puolivalmiita esteitä ovat esimerkiksi rakennustelineet tai merikontit. Yksi tapahtumanjärjestäjä ilmoitti käyttävänsä esteinä ilmalla täytettäviä välineitä, kuten pomppulinnoja. Esteinä toimivat myös muun muassa vesistöt, kalliot ja mäet.

Esteiden turvallisuuden valvonnassa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi esteiltä putoamisiin. Korkein esille tullut putoamiskorkeus oli noin 5 metriä asfaltille. Toiminnanharjoittajan kanssa sovittiin, että estettä ei tällaisena käytetä. Tarkasteltavana oli myös esteiden kestävyys ja niiden käytön aikainen valvonta.

Esteiden turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa tutustua esimerkiksi ns. parkour-standardiin SFS-EN 16899:2016 (Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Parkourvälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät). Standardi ottaa kantaa esimerkiksi putoamiskorkeuteen.

Osa tapahtumista oli tarkoitettu myös lapsille. Kun  arvioidaan lapsiin kohdistuvia vaaroja, tulee huomioida  lapsiturvallisuuteen liittyvät standardit  joita voidaan käyttää apuna palvelun turvallisessa suunnittelussa. Esimerkiksi leikkikenttävälinestandardeissa (SFS-EN 1176 ja 1177) on annettu ohjeita rakenteiden mitoitukseen.

Turvallisuusasiakirjoissa puutteita


Tapahtumajärjestäjien Tukesille toimittamista asiakirjoista (turvallisuusasiakirja, pelastussuunnitelma tai turvallisuussuunnitelma) yksikään ei täysin täyttänyt turvallisuusasiakirjalle asetettuja vaatimuksia.

Tukes antoi tapahtumanjärjestäjille ohjausta suunnitelmien parantamiseksi. Parantamista vaativat esimerkiksi riskienarvioinnit, alle 18-vuotiaiden osallistumiseen liittyvät kohdat, esteiden suunnittelu ja rakentaminen, tietojen antaminen asiakkaille, olosuhderajoitukset (esimerkiksi sää) sekä valvojien pätevyysvaatimukset (esimerkiksi uintiesteillä).

Osa tapahtumajärjestäjistä laati turvallisuusasiakirjan tietopyynnön käsittelyn aikana tai päivitti vaadittavat tiedot pelastussuunnitelmaan, johon turvallisuusasiakirja on mahdollista yhdistää.

Valtaosa tapahtumanjärjestäjistä arvioi itse, että turvallisuuden hallinta on hyvällä tasolla.

Mitä seuraavaksi?


Tukes aikoo valvoa vuonna 2018 tapahtumanjärjestäjien varautumista pistokoemaisesti. Tukes aikoo myös olla yhteydessä järjestämispaikkakunnan poliisiin ja pelastuslaitokseen ennen tapahtuman järjestämistä, jotta lupaprosessissa voitaisiin kiinnittää huomiota oleellisiin asioihin.

 

Valvonnan tulokset pähkinäkuoressa


Annetut kehotukset ja suositukset (6 valvottua tapahtumajärjestäjää, yhteensä 17 tapahtumaa):

  • Suositus (turvallisuusasiakirjan täydennys): 4 kpl

  • Kehotus (laatia turvallisuusasiakirja): 2 kpl


Huomioita valvonnasta:

  • Turvallisuusasiakirjat olivat tiedoiltaan osin puutteellisia tai asiakirjaa ei ollut laadittu.

  • Esteiden suunnittelussa ei ole hyödynnetty ohjeita, standardeja tms.

  • Riskien arviointi oli puutteellista.


 

Asiantuntija: Petteri Mustonen

Kuvat: Mirva Kipinoinen