Hyppää sisältöön

Yritykset eivät tunne riittävästi velvoitteitaan tilata lakisääteisiä tarkastuksia laitteille ja laitteistoille

Julkaisuajankohta 12.6.2023 10.20
Uutinen

Vuonna 2022 Tukesin valvomilla toimialoilla toimivat hyväksytyt laitokset, valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät noin 110 000 tarkastusta. Tarkastuskohteita olivat mm. hissit ja nosto-ovet, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet ja mittauslaitteet sekä nestekaasulaitokset. Tarkastusten yhtenä havaintona on tullut esille, että laitteiden omistajilla ja haltijoilla ei ole aina ollut riittävästi tietoa lakisääteisistä tarkastusväleistä ja -vaatimuksista. Puutteita on havaittu myös asennuksissa ja huolloissa.

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastusten perusteella vakavien ja välittömän vaaran vikojen lukumäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Pieniä puutteita on sen sijaan kirjattu paljon mm. hissien ja pelastustoimen laitteiden tarkastuksissa. Useimmiten näiden havaintojen taustalla on puutteita huollossa, kunnossapidossa sekä asennuksissa, ja ne voivat vaarantaa laitteiden ja järjestelmien turvallisen käytön sekä aiheuttaa riskin ympäristölleen. 

Tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat ovat avanneet tarkastuksissa tehtyjä havaintoja,  puutteita ja vikoja sekä havaintojen turvallisuusmerkitystä laitteiden vastuuhenkilöille tarkastuksien yhteydessä.  

Tukes muistuttaa, että vastuu laitteiden ja järjestelmien turvallisuudesta ja käyttökuntoisuudesta on niiden omistajilla ja haltijoilla, vaikka niiden huolto, kunnossapito ja valvonta olisi ulkoistettu esim. huoltoliikkeille. Myös ulkoistettujen toimijoiden tulee olla ammattitaitoisia, osaavia ja vastuullisia ja heidän kuuluu pitää omistajat ja haltijat tietoisina vastuullaan olevien laitteiden kunnosta ja lakisääteisistä tarkastusvaatimuksista. 

Hissien ja nosto-ovien tarkastusmäärät lisääntyneet  

Viime vuosien aikana uusien hissien ja nosto-ovien määrä on noussut, mikä on näkynyt myös määräaikaistarkastuksissa. Vuoden 2022 aikana tarkastuslaitokset tekivät noin 27 500 määräaikaistarkastusta hisseille ja 9600 määräaikaistarkastusta nosto-oville. Hissien osalta vakavat puutteet ja välittömän vaaran viat liittyivät tarraimen toimintaan, äärirajoihin ja hälytysjärjestelmiin. Vastaavat puutteet ovat nousseet aikaisempinakin vuosina esille ja niiden määrä on edelleen liian korkea. Nosto-ovien kohdalla on tullut esille omistajien ja haltijoiden tietämättömyys tarkastusvelvoitteista ja -määräajoista, mikä näkyy mm. siinä, että nosto-ovien tarkastuksia on tilattu myöhässä. 

Sähkölaitteistojen kunnossapidossa ja käyttöönottotarkastuksissa on parannettavaa 

Valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät yhteensä noin 9500 sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastusta. Varmennustarkastuksissa tehtiin havaintoja puutteellisista asennuksien dokumentoinneista ja mm. kaapeleiden kuormittavuudesta ja puutteellisesta asennustavasta sekä käyttöönottotarkastusten kattavuudesta, mittaustuloksista ja niiden jäljitettävyydestä. Varsinkin aurinkosähköasennuksissa käyttöönottotarkastus ja – pöytäkirja olivat usein puutteellisia. Määräaikaistarkastuksissa havaittiin, että kunnossapito-ohjelmien noudattaminen oli laiminlyöty tai ne eivät ole riittävän kattavia ja että sähköasennuksissa oli runsaasti puutteita. Korostuneesti nousi esiin, että ns. atex-tiloissa laitevalinnat eivät ole olleet aina vaatimusten mukaisia ja räjähdyssuojausasiakirjat eivät ole olleet aina ajan tasalla. Asennusdokumentaation, merkintöjen ja kaavioiden ajantasaisuudessa on myös parannettavaa. 

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen määräaikaistarkastuksilla havaittiin paljon pieniä puutteita 

Tarkastuslaitokset tekivät palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille noin 12800 tarkastusta. Määräaikaistarkastuksissa on tullut vastaan paljon pieniä puutteita, joiden perussyynä on ollut huollon puute. Syynä on ollut, että huolto-ohjelmia ei ole kaikissa tapauksissa noudatettu tai ne eivät ole olleet ajan tasalla. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmia tulisi arvioida säännöllisesti ja päivittää vastaamaan laitteistojen nykytilaa. Myös laitteistojen asennuksissa on parantamisen varaa. 

Mittauslaitteet pidetään kunnossa 

Mittauslaitteiden määräaikaisvarmennukset koskevat huoltoasemien jakelumittareita ja kauppojen vaakoja, joita tarkastettiin yhteensä 21850 kpl. Hylättyjen laitteiden osuus pysyi alhaisena, kuten aikaisempinakin vuosina, eikä tarkastuksissa tehty havaintoja vakavista puutteista.  

Painelaitteiden turvallisuustasossa ei muutoksia 

Tarkastuslaitokset tekivät 13300 painelaitteen määräaikaistarkastusta. Määräaikaistarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella turvallisuustasossa ei ole tapahtunut muutoksia. Haasteena on löytää päteviä painelaitteen varakäytönvalvojia.  

Nestekaasulaitoksissa korostuu käytönvalvojan rooli 

Nestekaasulaitosten määräaikaistarkastuksia tehtiin noin 50 kpl. Nestekaasulaitoksen tarkastusten lisäksi laitokselle tulee tehdä lakisääteisinä tarkastuksina nestekaasusäiliön painelaitetarkastukset ja sähkölaitteiston määräaikaistarkastukset. Nestekaasulaitosten tarkastuksilla puutteita havaittiin laitteistojen merkinnöissä ja tilaluokituksissa. Myös sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia oli jäänyt tekemättä. Käytönvalvojan rooli laitoksessa on tärkeä. Hänen tulee huolehtia siitä, että nestekaasulaitteistolle on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelma ja valvoa, että sitä noudatetaan ja lakisääteiset tarkastukset on tehty ajallaan.  

Tukes kehittää lakisääteistä tarkastusjärjestelmää ja seuraa sen vaikuttavuutta 

Tukesin valvomien toimialojen puutteiden esiintuomisella pyritään parantamaan lakisääteisten tarkastusten vaikuttavuutta ja korostamaan laitteiden ja järjestelmien omistajien sekä haltijoiden vastuuta niiden käyttämisestä ja turvallisuuden varmistamisesta. Lakisääteisten tarkastusten tarkoituksena on varmistaa laitteiden ja järjestelmien käyttökuntoisuus ja turvallisuus. Oleellista on huolto- ja kunnossapito-ohjelmien noudattaminen sekä niiden kehittäminen ja ylläpitäminen. Toistuvien havaintojen ja puutteiden kohdalla on syytä analysoida puutteiden juurisyyt ja niiden perusteella kehittää ja ylläpitää laitteistojen huollossa ja testauksissa käytettäviä ohjeistuksia.

Lakisääteisiä tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät laitokset, valtuutetut laitokset sekä valtuutetut tarkastajat, jotka ovat velvollisia raportoimaan Tukesille vuosittain tehdyistä tarkastuksista ja tarkastushavainnoista. 

Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Janne Kotiranta, p.  029 5052 251
sähköposti muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun