Hyppää sisältöön

Muut

2016

Kaivinkoneen kuljettajan menehtyminen Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016

Maanalaisella kaivoksella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun kaivinkone putosi tasolta 325 tasolle 350. Kaivinkoneella oltiin tekemässä tien kunnostustöitä, kun urakoitsijan kuljettaja ajoi kaivinkoneen louhoksen räjäytyksen jälkeen syntyneeseen avoimeen reikään. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)
Kalvosarja: Onnettomuus Agnico Eagle Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016 (pdf)
Video: Mitä Kittilän kaivosonnettomuudesta opittiin? (Youtube-video)
Accident Investigation Report Summary (pdf)

 

Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016

Tuotantolaitoksella tapahtui räjähdys väkevien hajukaasujen keräilyjärjestelmässä 7.11.2016 klo 3.14. Työntekijät altistuivat väkeville hajukaasuille klo 7.26 vaihtaessaan räjähdyksessä vaurioituneita murtolevyjä. Yksi työntekijä jouduttiin viemään sairaalahoitoon.

Väkevät hajukaasut sisältävät rikkivetyä, muita rikkiyhdisteitä, metanolia ja tärpättiä. Stora Enso Oyj:n väkevien hajukaasujen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan ne ovat erittäin helposti syttyviä, tappavia hengitettynä ja myrkyllisiä nieltynä tai iholle joutuessaan.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf)
Kalvosarja: Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016 (pdf)
Video: Mitä Kemin Veitsiluodon onnettomuudesta opittiin? (Youtube-video)

 

2014

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n koekäytössä olevalla pyrolyysilaitoksella Joensuussa sattui torstaina 27.3.2014 räjähdys prosessin nestepintojen voimakkaasta vaihtelusta aiheutuneen alasajon jälkeen. Alasajoon johtaneiden syiden selvittämistä varten pesurin ja lauhduttimen välissä olevan välisäiliön miesluukku avattiin. Ennen luukun avaamista prosessi oli inertoitu typellä. Inertointi oli kuitenkin epäonnistunut, koska lauhduttimessa liian korkealla ollut pyrolyysiöljy oli tukkinut typen suunnitellun reitin, minkä seurauksena typpi pääsi vuotamaan prosessiin kytköksissä olevaan voimalaitoskattilaan. Avatun miesluukun kautta kuumaan prosessiin pääsi happea. Räjähdys tapahtui, kun happi reagoi epäonnistuneen typetyksen seurauksena prosessissa edelleen olleen pyrolyysikaasun kanssa. Räjähdyksessä loukkaantui kolme henkilöä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Kalvosarja (pdf, 2 Mt)
Investigation Report Abstract (pdf, 70 kb)

 

2013

Suuronnettomuuden vaaratilanne Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella

Tiistaina 9.7.2013 noin klo 22.50 Oy Forcit Ab:n räjähdetehdas Laukaan Vihtavuoressa emulsioräjähdejätettä sisältäneessä IBC-pakkauksessa oli käynnistynyt reaktio. Pelastustoimien alkuvaiheessa arvioitiin, että höyrynnyt pakkaus voi syttyä tuleen tai räjähtää. Tilanteen teki vaaralliseksi se, että pakkaus oli noin 200 muun jätepakkauksen pinossa viiden metrin etäisyydellä räjähdevarastosta. Tapahtumahetkellä suurimpana uhkana pidettiin räjähdystä, jonka vakavat painevaikutukset voivat ulottua noin 1300 metrin etäisyydelle kohteesta. Pelastustoimi päätti evakuoida alueen asukkaat ennen kuin ryhtyy siirtämään ja jäähdyttämään pakkausta sisältäkäsin. Turvallisuuden varmistamiseksi evakuointi laajennettiin koskemaan koko Vihtavuoren 2000 asukkaan taajamaa. Onnistuneiden pelastustoimien jälkeen evakuointi voitiin purkaa samana iltana.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Investigation Report Abstract (pdf, 80 kb)
Suuronnettomuuden vaaratilanne Vihtavuoren tehdasalueella -kalvot (ppt, 3 Mt)
PowerPoint slides (3 MB)

 

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä

LVI-asentaja kuoli sähkötapaturmassa Rovaniemellä 6.9.2013. Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraajaa omakotitaloon.  Paikalle ei ollut kutsuttu sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraajan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pistoliitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmerkintöjä. Asentaja teki pistoliittimen kytkennät virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun.   LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia.

Onnettomuustutkintaraportti  (pdf, 611 kt

 

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella 

Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä Savitaipaleella 17.4.2013. Onnettomuus sattui, kun puolalaiset sähköasentajat olivat korjaamassa Yllikkälä-Huutokoski välillä suurjännitejohdon kannatinpylväällä havaittua asennuspoikkeamaa. Ilmajohdon pylväällä työskennellessä työkohde pitää aina ehdottomasti työmaadoittaa. Toimenpide estää sen, etteivät asentajat saa työskennellessään sähköiskua. Savitaipaleella työmaadoitukseen käytettävä väline irtosi, koska sitä ei ollut kiinnitetty johtimeen asianmukaisesti. Johtoon muodostunut ns. latausjännite koitui uhrin kohtaloksi.

Työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli puutteita. Esim. sähkötöistä vastuussa oleva sähkötöiden johtaja toimi Ranskasta käsin. Lisäksi puolalaisyritystä ei  löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, I Mt)
Summary of the Investigation Report (pdf, 196 kb)
Investigation Report (pdf, 2 Mb)

 

2012

Tulipalo EURENCO Vihtavuori Oy:n räjähdetehtaalla Laukaan Vihtavuoressa 21.5.2012

EURENCO Vihtavuori Oy:n N-ruutitehtaan kiertomateriaalin gelatinoinnissa syttyi humahdusmainen tulipalo, joka sammui nopeasti sammutinjärjestelmän lauettua. Palossa loukkaantui kaksi työntekijää, joista toisen palovammat olivat vakavia. Palanut materiaali oli eetteri/eetteri-ilmaseos sekä kiertomateriaali. Onnettomuuden vakavuuteen vaikutti sekoitinhuoneen ilman korkea eetteripitoisuus. Tutkinnassa ei saatu täyttä varmuutta syttymissyystä. Syttymisen aiheutti staattinen sähkö tai iskemä.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 1 Mt)
Investigation report abstract (pdf, 90 kb)

 

Työntekijän kuolema Talvivaara Sotkamo Oy:n tehdasalueella 15.3.2012

Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitoksella Sotkamossa sattui 15.3.2012 onnettomuus, jossa kuoli yksi työntekijä. Onnettomuuden todennäköinen tekninen syy oli esineutraloinnin varastosäiliöön pumpatun kalkkikivilietteen aiheuttama reaktio, jonka seurauksena hiilidioksidia ja rikkivetyä pääsi purkautumaan tehdasalueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) havaitsi onnettomuustutkinnassa myös useita muita turvallisuuspuutteita.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf, 3 Mt)
Investigation report abstract (pdf, 80 kb)

 

2011

Kuljettajan menehtyminen raakatärpättisäiliön pesun yhteydessä 7.6.2011

Raakatärpättiä sisältänyttä kuljetussäiliötä pessyt autonkuljettaja menehtyi Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaan pesupaikalla. Kuljettaja oli purkanut raakatärpättikuorman normaalisti tehtaalle, jonka jälkeen hän oli siirtynyt tärpättisäiliöiden pesupaikalle. Kuljettaja oli pessyt kuljetussäiliötä miesluukun kautta, kun hän oli pesun aikana tuupertunut miesluukun päälle ja löydetty kuolleena tapahtumapaikalta. Tärpättisäiliön pesussa kuljettaja altistuu miesluukun kautta nouseville haitallisille kemikaalihöyryille. Kuljettajalla ei ollut hengityssuojainta pesua suoritettaessa.

Tutkimusraportti (pdf, 1 Mt)

 

2010

Sähkötapaturma Alajärven sähköasemalla 18.11.2010

Kantaverkon 400 kilovoltin (kV) Alajärvi - Pikkarala itäinen voimajohto oli ollut poissa käytöstä ukkosköysien vaihtotyön ja muiden siirtokeskeytyksen aikana tehtävien huolto- ja korjaustöiden vuoksi.

Mittausta valmistellessaan ja liittäessään mittalaitteen liitosjohdon pistotulppaa jatkojohtokelan pistorasiaan sai Alajärven sähköaseman 400 kV:n kentällä työskennellyt 22-vuotias kytkinlaitosasentaja tappavan sähköiskun mittalaitteen ja sen verkkoliitäntäjohdon kautta purkautuneesta, mitattavaan johtoon latautuneesta jännitteestä.

Tutkimusraportti (pdf, 0,9 mt) 

 

Säiliöräjähdys Arizona Chemicalin Oulun tehtaalla 15.9.2010 

Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaalla sattui säiliöräjähdys alihankkijan työnte-kijöiden tehdessä tulitöitä tislausjäännöksen varastosäiliön uusitulla katolla. Katolla käytettiin kulmahiomakonetta ja hitsauslaitteita, jolloin säiliöön päässyt kaasuilmaseos syttyi räjähdyksenomaisesti. Kaasuilmaseos oli päässyt säiliöön viereisestä säiliöstä hönkäputkea pitkin. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui vakavasti. Säiliön katto lensi räjähdyksen voimasta 85 metrin päässä olleen työmaakopin seinään.

Tutkimusraportti (pdf)

 

Räjähdys maakaasuajoneuvojen tankkausasemalla 14.4.2010

Helsingin Malmilla sattui 14.4.2010 maakaasuaajoneuvojen tankkausasemalla räjähdys, jonka syynä oli maakaasun kuivaussäiliön ja maakaasuputken välisen liitoksen irtoaminen ja siitä vuotaneen korkeapaineisen maakaasun syttyminen räjähdysmäisesti. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi työntekijää.

Tutkimusraportti (pdf)

 

2009

Abloy Oy:n pintakäsittelylaitoksen tulipalo 30.1.2009

Abloy Oy:n Joensuun tehtaan pintakäsittelylaitoksella syttyi tulipalo 30.1.2009 noin kello 18. Pintakäsittelylaitos tuhoutui palossa täysin. Yksi työntekijä kävi sairaalassa tutkittavana. Pintakäsittelylaitoksessa olleet kemikaalit sekoittuivat sammutusvesiin. suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuivat sammutusjätevesien mukana ympäristöön levinneistä prosessikemikaaleista. Tulipalon aikana muodostui syaanivetyä, josta ei kuitenkaan todennäköisesti aiheutunut vaaraa lähialueen ihmisille.

Tutkimusraportti (pdf, 13,2 Mt)

 

Siilinjärven nestekaasuonnettomuus 24.7.2009

Siilinjärvellä sattui heinäkuussa 2009 nestekaasuonnettomuus, jossa kuoli kolme ihmistä. Kesämökillä sattuneen onnettomuuden syynä oli häkämyrkytys. Mökin kaasuliesi oli jäänyt päälle siten, että lieden hana oli auki, mutta näkyvää liekkiä ei ollut. Lieden sisällä kaasu jatkoi palamistaan keltaisella häkää tuottavalla liekillä. Lieden poltin oli sammunut itsestään. Liedessä ei ollut liekinvarmistinta, joka olisi katkaissut kaasun vuotamisen. Mökissä ei ollut häkävaroitinta. Lieden polttimet olivat olleet väärillä paikoilla siten, että tehopoltin oli vaihdettu normaalin polttimen paikalle.  Tällöin lieden kannen alla oleva liitos sisällä olevaan kaasuputkeen ei ollut tiivis ja vuoto aiheutti polttimen toimintahäiriön. 

Tutkimusraportti (pdf)
 

Pedersören sähkötapaturma 27.7.2009

Kokenut sähköasentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työskennellessään 20 kV pylväsmuuntamolla. Kolmen sähköasentajan työryhmä oli asentamassa sähköliittymien etäluennan käyttöönottoon liittyvää laitetta pylväsmuuntajan kanteen. Muuntajan jännitteettömyyttä ei kuitenkaan varmistettu eikä kohdetta työmaadoitettu ennen töiden aloittamista, minkä seurauksena yksi sähköasentajista sai muuntajaa syöttävästä johdosta tappavan sähköiskun. Johdin oli jännitteinen, koska muuntajan pylväserottimen kolmesta vaiheesta yksi ei ollut auennut.

Tutkimusraportti  (pdf)
Olycksutredningsrapport (pdf)

 

Kuitu Finland Oy:n räjähdysonnettomuus 2.9.2009

Räjähdysonnettomuus sattui rikkihiilisäiliön pesun yhteydessä ja siinä loukkaantui kaksi ihmistä. Onnettomuuden syynä oli säiliön riittämätön suojatypetys, joka aiheutti rikkihiilipitoisen kaasu-ilmaseoksen räjähdyksen. Räjähdystä edelsi pesusuuttimen iskeytyminen säiliön sisäseinämää vasten.

Tutkimusraportti (pdf)

 

2008

Lapuan Räjähdysainepalvelun tulipalo 5.10.2008

Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:n Lapuan Simpsiönvuorella sijaitseva räjähdetehdas syttyi palamaan sunnuntaina 5.10.2008 klo 19:45. Paloa ei ryhdytty räjähdysvaaran vuoksi sammuttamaan, vaan tehtaan annettiin palaa. Tehdas oli tapahtuma-aikaan miehittämätön, ketään ei tapauksen johdosta loukkaantunut eikä ulkopuolisille ollut vaaraa tapauksesta. Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola ja turvallisuusinsinööri Timo Talvitie tutkivat onnettomuutta.

Tutkimusraportti (pdf)

Leppävirran nestekaasuonnettomuus 30.4.2008

Onnettomuus sattui kesämökillä, jossa iäkäs pariskunta vietti ensimmäisen yönsä talven jälkeen. Mökissä oli kaasuhella, -jääkaappi ja -valo. Kaasujääkaappi oli ollut yöllä päällä. Kaasulaitteet olivat kunnossa ja toimivat normaalisti, mutta kaasuputkiston hanojen liitoksista vuoti kaasua. Koko yön jatkunut kaasuvuoto yhdistettynä mökin huonoon ilmanvaihtoon oli todennäköisesti aiheuttanut jääkaapin polttimella epätäydellistä palamista ja siten häkää huoneeseen. Mies menehtyi häkään.

Tutkimusraportti (pdf)

 

2007

Hio-Mex Oy:n kemikaalionnettomuus 12.12.2007

Hio-Mex Oy:n pintakäsittelylaitoksella sattui 12.12.2007 kemikaalionnettomuus, jossa neljä tyontekijää altistui typen oksideille. Työntekijöille ei aiheutunut pysyviä vammoja. Tukesin ylitarkastaja Erkki Teräsmaa ja turvallisuusinsinööri Kaisa Kotisalo tutkivat onnettomuutta.

Tutkijaryhmän suosituksesta laitokselle tulee laatia mm. kemikaalien käyttöön liittyvä riskien arviointi, sisäinen pelastussuunnitelma sekä kirjalliset toimintaohjeet peittaukseen sekä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin.

Tutkimusraportti (pdf)

Hangon Ekokemin höyrykattilan tulipesäräjähdys 25.10.2007

Hangossa tapahtui 25.10.2007 höyrykattilan koekäytössä tulipesäräjähdys, jossa sai surmansa yksi henkilö. Tukesin turvallisuusinsinöörit Erkki Topp ja Osmo Säisä tutkivat onnettomuutta yhdessä Uudenmaan työsuojelupiirin kanssa.

Tukes suosittelee onnettomuustutkinnan perusteella, että kattilalaitosten koekäytössä on erityisesti huolehdittava toiminnan johtamisesta ja pätevän käytön valvojan nimeämisestä koekäytölle. Lisäksi Tukes esittää parannuksia kattilalaitosten vaaroja koskevaan selvitykseen ja teknisiin järjestelmiin.

Tutkimusraportti (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Valikko