Brexitin vaikutukset yrityksiin

Britannian erottua Europaan unionista on alkanut vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Kokoamme tälle verkkosivulle tietoa siitä, mitä vaikutuksia erolla voi olla yritysten toimintaan. Päivitämme tietoa sitä mukaa, kun sitä on saatavilla.

Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Kemikaalit

Britannian EU:sta eron vaikutus yrityksiin riippuu EU:ssa toimivien yritysten kemikaalilainsäädännön mukaisesta roolista toimitusketjussa. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Kun Britanniassa toimivasta yrityksestä tulee EU:n ulkopuolinen yritys, jakelijoiden ja jatkokäyttäjien rooli samassa toimitusketjussa muuttuu monissa tapauksissa EU:hun maahantuojiksi. Britannian ja EU:n välisten vuoden 2020 aikana käytävien neuvottelun lopputuloksella voi kuitenkin olla vaikutusta velvoitteisiin. 

Jotta Britanniassa sijaitsevan yrityksen REACH-rekisteröimä aine voi sopimuksettoman eron jälkeen olla EU/ETA-markkinoilla, pitää Britanniassa sijaitsevan yrityksen siirtää toimintansa johonkin EU/ETA-maahan tai siirtää rekisteröinti EU/ETA-maassa sijaitsevalle ns. ainoalle edustajalle. Muussa tapauksessa jokaisen Britanniasta ainetta EU/ETA-maihin tuovan yrityksen on rekisteröitävä aine itse Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA).

Yritys ei voi sopimuksettoman eron jälkeen käyttää REACH-lupamenettelyyn kuuluvaa ainetta Britanniassa sijaitsevalle yritykselle myönnetyn luvan perusteella. Käyttö voi tapahtua vain EU/ETA-maassa sijaitsevan toimittajan luvan mukaisesti, ellei yritys itse hae lupaa. Lupahakemus toimitetaan ECHAlle.

Täältä voit tarkistaa aineet, jotka ovat ainoastaan Britanniassa sijaitsevien yritysten rekisteröimiä. Listan lupapäätöksistä, josta käy ilmi luvan saaneet yritykset, löydät täältä.

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa sekä varoitusetiketissä on annettava toimittajan tiedot. Tämän on oltava EU/ETA-maassa toimiva yritys.

Lisätietoa Britannian vetäytymisen vaikutuksista REACH-, CLP- ja biosidiasetusten mukaisiin velvoitteisiin löydät ECHAn sivuilta. Lisätietoa saat myös kemikaalineuvonnasta.

Kosmetiikka

UK:n EU:sta vetäytymisen vaikutus yrityksiin riippuu niiden EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisesta toimijaroolista. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia.

Vetäytymispäivämäärästä lähtien (huomioi mahdollinen siirtymäaika):

  • vastuuhenkilö ei voi olla sijoittautunut UK:iin. Tämän vuoksi EU-alueelle sijoittautuneesta jakelijasta tulee EU-maahantuoja ja samalla ilman eri toimenpiteitä UK:sta EU-alueelle tuomansa valmisteen vastuuhenkilö.
  • uusi vastuuhenkilö voi myös nimetä jonkun muun EU-alueella olevan toimijan vastuuhenkilöksi hänen puolestaan.
  • kosmeettisen valmisteen uuden vastuuhenkilön pitää ilmoittaa kosmeettiset valmisteet CPNP-tietokantaan. Ennen vetäytymispäivämäärää tehdyt ilmoitukset nykyinen vastuuhenkilö voi siirtää CPNP-järjestelmässä tulevalle vastuuhenkilölle. UK:ssa sijaitsevilla vastuuhenkilöillä ei ole pääsyä vetäytymispäivämäärän jälkeen CPNP-tietokantaan.
  • tuotetiedot (PIF, product information file) tulee olla saatavilla EU-alueella sijaitsevan vastuuhenkilön osoitteessa sen jäsenvaltion viranomaisen saatavilla, jossa tuotetietoja säilytetään kielellä, jota tämän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat helposti ymmärtää. Suomessa pidettävät tuotetiedot voivat olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
  • pakkausmerkinnöissä on oltava uuden vastuuhenkilön nimi, osoite ja kosmeettisen valmisteen alkuperämaa.

Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin löydät tästä linkistä.

Tuotteet

Yrityksen rooli voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Brexitissä Iso-Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa ja jos yritys tuo sieltä tuotteita markkinoille EU-alueelle, yrityksestä tulee eroamispäivästä lähtien tuotteiden maahantuoja. Maahantuojan velvoitteet eroavat jakelijan velvoitteista.

EU:n lainsäädäntö edellyttää eräillä tuotealoilla (esimerkiksi henkilönsuojaimet ja kaasulaitteet), että pätevä kolmas osapuoli eli ns. ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Iso-Britannian ilmoitetut laitokset menettävät eroamispäivästä alkaen asemansa EU:n ilmoitettuina laitoksina. Ne poistetaan komission ylläpitämästä ilmoitettujen laitosten tietojärjestelmästä (NANDO-tietokannasta).

Jos yritys eroamispäivän jälkeen tuo EU-markkinoille tuotteen, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely joko edellyttää kolmannen osapuolen osallistumista tai mahdollistaa sen, tuotteella pitää olla todistus sellaiselta laitokselta, joka on EU:n ilmoitettu laitos markkinoille tuomisen ajankohtana. Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen eroamispäivää.

Rakennustuotteet

Iso-Britannian viranomaiset ovat laatineet kansallisen säädöksen ilman sopimusta tapahtuvan brexitin varalle. Säädös varmistaa rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän jatkumisen Britanniassa eron toteutuessa. Säädöksen seurauksena CE-merkittyjä rakennustuotteita voi edelleen viedä Britanniaan ja myydä siellä samalla tavalla kuin tähänkin asti.

Britanniassa siirrytään käyttämään CE-merkintäjärjestelmän kansallista versiota, UK-merkintää. Tämä on voimassa vain Britanniassa.

Harmonisoidut eurooppalaiset tuotestandardit (hEN) muuttuvat Britanniassa kansallisiksi versioiksi, joiden sisältö on identtinen eurooppalaisten hENien kanssa, ainakin brexitin alkuvaiheessa. Brittiläiset ilmoitetut laitokset muuttuvat eurooppalaisista ilmoitetuista laitoksista kansallisiksi, ja ne eivät voi toimia enää CE-merkinnän varmentajana. Jos brittiläinen valmistaja haluaa käyttää tuotteessaan CE-merkintää EU/ETA-talousalueella, sen pitää tehdä varmentamisesta sopimus jonkin EU-jäsenmaan notifioiman ilmoitetun laitoksen kanssa.

Väliaikainen säädös on brexitin toteutuessa voimassa toistaiseksi.

Laajempi kuvaus säädöksestä on luettavissa Britannian hallituksen sivuilta.

Kasvinsuojeluaineet

Jos kasvinsuojeluaineen luvanhaltija on UK:sta, valmisteen vastavuoroinen lupa on voimassa siihen asti, kun lupa on voimassa.

Rinnakkaisvalmisteen lupa on voimassa siihen asti, kun UK ero tulee voimaan. Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisiin velvoitteisiin löydät komission sivuilta: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_pesticides.pdf