Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksen merkinnöissä on ohjeet siitä, miten kasvinsuojeluaineita käytetään turvallisesti ja ehkäistään haittoja terveydelle ja ympäristölle. Varmista kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja noudata myyntipäällysten käyttöohjeita. Ohjeet perustuvat terveys- ja ympäristöriskeistä tehtyihin arviointeihin. Voit tarkastaa ajantasaiset ohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.

Jos käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi, sinun pitää suorittaa kasvinsuojelututkinto ja testauttaa kasvinsuojeluruisku säännöllisesti. Ammattikäyttäjiä ovat muun muassa maanviljelijät, viheraluetyöntekijät ja golfkentänhoitajat. Osaa kasvinsuojeluaineista saa ja niitä on turvallista käyttää, vaikka ei ole suorittanut kasvinsuojelututkintoa. Osa kasvinsuojeluaineista on tarkoitettu ammattikäyttöön ja osa myös kuluttajakäyttöön.


Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä. Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien pitää valita torjuntamenetelmä, joka aiheuttaa vähiten riskiä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä ovat integroitu kasvinsuojelu ja luonnonmukainen kasvinsuojelu.

Toimi näin

Varoitusmerkit, vaara- ja turvalausekkeet

 • Varoitusmerkkiin liittyvät vaaralausekkeet kertovat, mitä terveys- tai ympäristövaaraa valmiste voi aiheuttaa. Kasvinsuojeluaine voi esimerkiksi aiheuttaa ihoärsytystä tai olla erittäin myrkyllistä vesieliöille.
 • Turvalausekkeet ohjeistavat turvallista käyttöä, esimerkiksi valmiste on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

 

Tehoaineet ja valmistetyyppi

Käyttäjäryhmä

Käyttäjäryhmässä erotellaan ammattikäyttöön hyväksytyt valmisteet.

 

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus kertoo, millä kasveilla valmistetta saa käyttää ja mitä kasvintuhoojia saat torjua.

 • Muille kuin käyttötarkoituksessa luetelluille kasveille ja kasvintuhoojille käyttö ei ole sallittu.
 • Käyttökohteet näet tarkemmin kohdasta Käyttöohje.

 

Käytön rajoitukset

Käytön rajoituksessa valmisteen käyttöä voidaan rajoittaa.

 • Varoaika kertoo, miten pian käsittelyn jälkeen sadonkorjuu on sallittu.
 • Esimerkiksi valmisteen käyttöajankohtaa tietyllä kasvilla voidaan rajoittaa.

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy

 • Ympäristöhaittoja ehkäistään muun muassa seuraavilla: pohjavesirajoitus, vesistönsuojaetäisyydet, pölyttäjien suojeluohje ja toistuvan käytön rajoitus.
 • Valmisteella voi olla myös suositus käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelemisesta.
 • Varastoi kasvinsuojeluaineet asianmukaisesti. Hävitä kasvinsuojeluaineiden roiskeet, ruiskutusjäämät ja tyhjät pakkaukset ohjeiden mukaisesti.

 

Suojainohjeet

 

Resistenssinhallinta

 • Kasvinsuojeluaineen vaikutustapa kertoo, millä tavalla kasvinsuojeluaine vaikuttaa kasvintuhoojassa. Kasvintuhoojille voi kehittyä kasvinsuojeluainetta kestävä kanta, jolloin torjunta ei enää onnistu samalla tai saman kaltaisella valmisteella.
 • Resistenssinhallintaohjeissa kerrotaan tehoaineen vaikutustapaluokka ja keinot, joilla kestävien kasvintuhoojakantojen kehittymistä voi ehkäistä.

 

Käyttöohje

 • Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita käyttömääristä ja käsittelyajankohdista.
 • Valmisteen riskit ihmisten terveyteen ja ympäristöön pysyvät hyväksyttävällä tasolla, kun noudatat käyttöohjetta.

 

Huomautukset

 • Huomautuksissa on ohjeita esimerkiksi seuraavista: valmisteen sateenkesto, vioitus kasveille ja valmisteen sekoitettavuus muiden valmisteiden kanssa.

Valmistajan ja erän tiedot, rekisterinumero