Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoitus on ilmoitus, jolla yritys ilmoittaa kemikaalin tiedot viranomaiselle. Kemikaali-ilmoituksen voit useimmiten tehdä käyttöturvallisuustiedotteella.

Kemikaali-ilmoituksen tekee yritys, joka valmistaa kemikaalia Suomessa kotimaan markkinoille tai suomalainen yritys, joka maahantuo kemikaalia Suomeen. Kemikaali-ilmoituksen tekijä voi olla esimerkiksi kemikaalin valmistaja tai maahantuoja.

Sivuillamme on lomakemalli, jota voi käyttää sekä kemikaalitietojen ilmoittamiseen että käyttöturvallisuustiedotteena.

Kemikaali-ilmoitus tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Kemikaalituoterekisteri siirtyy uuteen kemikaalitietojen digitaaliseen hallintajärjestelmään, KemiDigiin. KemiDigin käyttöönoton vuoksi nykyinen kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse Tukesin kemikaalituoterekisteriin on päättynyt 30.11.2018. Tämän jälkeen ilmoituksia voi toimittaa KemiDigiin helmikuussa 2019. Lisätietoa

Kemikaali-ilmoitukset tallennetaan Kemikaalituoterekisteriin, jota käyttävät Myrkytystietokeskus ja eri viranomaiset. Rekisteristä on myös julkinen versio, jossa näkyvät perustiedot kustakin kemikaalista.

Mistä kemikaaleista tehdään ilmoitus?

Yrityksen pitää tehdä kemikaali-ilmoitus

 • kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran tai fysikaalisen vaaran suhteen.
 • luokittelemattomista kemikaaleista, jos ne sisältävät terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tai ainetta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo (91/322/ETY, 98/24/EY, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU).
 • ammattikäyttöön tai yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista.

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä

 • vaarattomista kemikaaleista, esineistä tai kosmetiikasta
 • kemikaaleista, joiden toimitusmäärät ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu vaaraa
 • kemikaaleista, joita käytetään koeluonteisesti tieteellisessä tutkimuksessa tai tuotekehitystyössä.

Mitä tietoja kemikaali-ilmoitus sisältää?

Kemikaali-ilmoitus sisältää seuraavat tiedot, jotka löytyvät myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta:

 • kauppanimi, käyttötarkoitus ja Suomessa toimivan yrityksen tunnistetiedot
 • luokitus ja merkinnät
 • koostumus ja tiedot aineosista
 • ensiapuohjeet
 • ohjeet tulipalon ja onnettomuuspäästöjen varalta
 • käsittely- ja varastointiohjeet
 • altistumisen ehkäiseminen, HTP-arvot ja henkilönsuojaimet
 • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 • terveys- ja ympäristövaara
 • jätteiden käsittely
 • kuljetustiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaali-ilmoituksessa pitää olla:

Milloin kemikaali-ilmoitus pitää päivittää?

Yrityksen pitää tehdä uusi kemikaali-ilmoitus, kun kemikaalin tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • kemikaalin kauppanimen muutos
 • yrityksen tietojen muutokset, esimerkiksi yrityksen nimi muuttuu
 • kemikaalin koostumuksen muuttuminen
 • uudet tai muuttuneet tiedot kemikaalin vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista.

Kun yritys ei enää myy kemikaalia, siitä pitää ilmoittaa Tukesiin kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen tuoterekisteri@tukes.fi.

Määrätiedot

Yrityksen pitää ilmoittaa Kemikaalituoterekisterissä voimassa olevista kemikaaleista määrätiedot kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yritys ilmoittaa kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät Kemikaalituoterekisteriin tonneina mahdollisimman tarkasti.

Määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemiallisten ainemäärien arviointiin, esimerkiksi sen arviointiin, kuinka monta tonnia tai kuinka monessa tuotteessa oli 2-propanolia vuonna 2009.

Kemikaalituoterekisterin määrätiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen yrityksen tuotteista.


Aineiden määrätietoja on saatavilla myös Pohjoismaisesta tuoterekisteristä, SPIN-rekisteri.

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruuta vuodelta 2018 ei toteuteta tällä kertaa maaliskuun alussa, vaan KemiDigin kautta myöhemmin kerrottavana ajankohtana.

Maksut

Kemikaalitietojen käsittelymaksu määräytyy yrityksen ilmoitusmäärän mukaan. Vuosittainen maksu on

 • 1-200 ilmoitukselta 26 €/kpl/vuosi
 • 200 kappaletta ylittäviltä osin 13 €/kpl/vuosi

Tukes laskuttaa käsittelymaksun kahdessa erässä vuoden aikana. Tukes laskuttaa kemikaali-ilmoitukset, jotka ovat lain mukaan pakollisia.