Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoituksella yritys ilmoittaa kemikaalin tiedot viranomaiselle. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta, ja ilmoitettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Kemikaali-ilmoituksen tekee Suomessa toimiva yritys, joka valmistaa kemikaalia kotimaan markkinoille tai maahantuo kemikaalia. Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä myös omaan käyttöön valmistettavista ja maahantuoduista kemikaaleista.

Kemikaali-ilmoituksien tietoja käyttävät Myrkytystietokeskus ja eri viranomaiset. Tunnukset viranomaispuolen kirjautumiseen voi pyytää osoitteesta [email protected]

KemiDigisä näkyvät useiden kemikaalien perustiedot myös kirjautumatta.

KemiDigin käyttöön liittyviä ohjeita löytyy sivulta www.tukes.fi/kemidigi.

Mistä kemikaaleista tehdään ilmoitus?

Yrityksen pitää tehdä kemikaali-ilmoitus

 • kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran tai fysikaalisen vaaran suhteen.
 • luokittelemattomista kemikaaleista, jos ne sisältävät terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tai ainetta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo (91/322/ETY, 98/24/EY, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU).
 • ammattikäyttöön tai yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista.

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä

 • vaarattomista kemikaaleista, esineistä tai kosmetiikasta
 • kemikaaleista, joiden toimitusmäärät ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu vaaraa
 • kemikaaleista, joita käytetään koeluonteisesti tieteellisessä tutkimuksessa tai tuotekehitystyössä.

Mitä tietoja kemikaali-ilmoitus sisältää?

Kemikaali-ilmoitukseen täytetään käyttöturvallisuustiedotteesta kohdat 1, 2, 3, 9 (olomuoto ja pH) ja 14 (Kuljetuksen YK/UN numero). Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote liitetään KemiDigiin.

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaali-ilmoituksessa pitää olla käyttötarkoituskoodi (EuPCS).

KemiDigissä on mahdollista tehdä käyttöturvallisuustiedote, joka tallentuu kemikaali-ilmoitukseksi. Tällöin kemikaali-ilmoituksen pakollisten tietojen lisäksi tulee täyttää kaikki käyttöturvallisuustiedotteeseen tulevat tiedot.

Milloin kemikaali-ilmoitus pitää päivittää?

Yrityksen pitää tehdä uusi kemikaali-ilmoitus, kun kemikaalin tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • kemikaalin kauppanimen muutos
 • yrityksen tietojen muutokset, esimerkiksi yrityksen nimi muuttuu
 • kemikaalin koostumuksen muuttuminen
 • uudet tai muuttuneet tiedot kemikaalin vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista.

Kun yritys ei enää myy kemikaalia, pitää kemikaali-ilmoitus passivoida KemiDigi-järjestelmässä.

Määrätiedot

KemiDigi-järjestelmässä voimassa olevista kemikaaleista kerätään määrätiedot kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yritys ilmoittaa kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät tonneina mahdollisimman tarkasti.

Määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemiallisten ainemäärien arviointiin, esimerkiksi sen arviointiin, kuinka monta tonnia tai kuinka monessa tuotteessa oli 2-propanolia vuonna 2009.

Kemikaalituoterekisterin määrätiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen yrityksen tuotteista.

Aineiden määrätietoja on saatavilla myös Pohjoismaisesta tuoterekisteristä, SPIN-rekisteri.

Maksut

Kemikaalitietojen käsittelymaksu määräytyy yrityksen ilmoitusmäärän mukaan. Vuosittainen maksu on

 • 1-200 ilmoitukselta 26 €/kpl/vuosi
 • 200 kappaletta ylittäviltä osin 13 €/kpl/vuosi

Tukes laskuttaa käsittelymaksun kahdessa erässä vuoden aikana. Tukes laskuttaa kemikaali-ilmoitukset, jotka ovat lain mukaan pakollisia.