Tuotteiden vaatimustenmukaisuus


Tuotteille on turvallisuuden, terveyden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan varmistamiseksi asetettu lainsäädännössä erilaisia vaatimuksia. Tuotteiden pitää olla turvallisia ja luotettavia käyttää tai niiden pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset.


Vaatimuksista on säädetty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Tuotekohtaisessa lainsäädännössä on määritetty valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuut tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

EU:n tuotelainsäädäntö

EU pyrkii takaamaan tuotteiden vapaan liikkuvuuden talousalueellaan yhtenäistämällä tuotteita koskevat vaatimukset. Tuotteiden vapaa liikkuvuus vaarantuisi, jos yritykset joutuisivat osoittamaan erikseen jokaisessa maassa, että tuotteet täyttävät vaatimukset.


 EU:ssa tuotteita koskevia vaatimuksia on yhdenmukaistettu direktiiveillä, jotka jokainen Euroopan unionin jäsenmaa on velvollinen saattamaan osaksi maan lainsäädäntöä kansallisin laein ja asetuksin. Tuotteita koskevia vaatimuksia on yhdenmukaistettu myös EU:n asetuksilla ja päätöksillä, jotka sen sijaan ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä ja tulevat jäsenmaissa voimaan sellaisenaan.

Kansalliset vaatimukset

Kaikille tuotteille ei ole yhtenäisiä eurooppalaisia vaatimuksia. Tuoteryhmille on kuitenkin saatettu asettaa vaatimuksia Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Kansalliset vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyt on kerrottu erikseen tuoteryhmää koskevissa säädöksissä.


Esimerkkejä Tukesin valvomista, kansallisesti säännellyistä tuoteryhmistä:

Tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen

EU pyrkii siihen, että kansalliset tuotevaatimukset eivät muodosta teknisiä esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle EU:n talousalueella. EU on laatinut vastavuoroisen tunnustamisen periaatteet, joiden perusteella toisessa jäsenvaltiossa laillisesti myynnissä olevaa tuotetta saa myydä muissakin jäsenvaltioissa, sekä joiden perusteella tuotteiden myyntiin on mahdollista puuttua.