Hyppää sisältöön

Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen uudet vaatimukset

28.9.2021 9.30
Uutinen

Käyttöturvallisuustiedotteen uusia vaatimuksia on sovellettu vuoden 2021 alusta. Uusien vaatimusten mukaan on annettava tietoja aineiden nanomuodoista, hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista, seoksen UFI-tunnisteesta, herkistävistä aineista sekä aineiden erityisistä pitoisuusrajoista, M-kertoimista ja välittömän myrkyllisyyden estimaateista. Myös tietoihin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä kuljetustietoihin on tullut muutoksia. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava uusien vaatimusten mukaisena vuoden 2023 alusta alkaen.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat uudet vaatimukset on annettu komission asetuksen (EU) 2020/878 liitteessä, joka korvaa REACH-asetuksen ((EU) 19007/2006) liitteen II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista vaatimuksista. Uusia vaatimuksia on sovellettu vuoden 2021 alusta.  Nykyisten vaatimusten mukaisia käyttöturvallisuustiedotteita voi toimittaa joulukuun 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta toimitettavan käyttöturvallisuustiedotteen on oltava uusien tietovaatimusten mukainen. On suositeltavaa noudattaa uusia vaatimuksia mahdollisimman pian.

Esimerkkejä muutoksista käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksiin:

  • Tiedot aineen nanomuodoista on mainittava useassa käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa ja on annettava tietoa nanomuotojen turvallisesta käsittelystä.
  • Aineen hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista on annettava tietoja käyttöturvallisuustiedotteen useassa kohdassa. Mm. kohtaan 11 myrkyllisyyteen liittyvistä tiedoista sekä kohtaan 12 tietoihin vaarallisuudesta ympäristölle on lisätty alakohdat hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista. Hormonitoimintaa häiritsevä aine on ilmoitettava seoksen aineosana kohdassa 3.2, jos pitoisuus on vähintään 0,1 %.
  • Ihoa herkistävä tai hengitysteitä herkistävä aine, kategoria 1 tai 1B, on ilmoitettava seoksen aineosana kohdassa 3.2, jos pitoisuus on vähintään 0,1 %. Jos aineelle on erityinen pitoisuusraja, joka on pienempi kuin 1 %, ilmoittamisen pitoisuusraja on kymmenesosa erityisestä pitoisuusrajasta.
  • Ihoa herkistävä tai hengitysteitä herkistävä aine, kategoria 1A, on ilmoitettava seoksen aineosana kohdassa 3.2, jos pitoisuus on vähintään 0,01 %. Jos aineelle on erityinen pitoisuusraja, joka on pienempi kuin 0,1 %, ilmoittamisen pitoisuusraja on kymmenesosa erityisestä pitoisuusrajasta.
  • Aineosien erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja välittömän myrkyllisyyden estimaatit ilmoitetaan aineilla kohdassa 3.1 ja seoksilla kohdassa 3.2.
  • Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot annetaan kohdassa 9.2.1. 
  • Silloin kun seoksen ainutkertainen koostumustunniste, UFI-tunniste, vaaditaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, se annetaan tuotetunnistetta koskevassa kohdassa 1.1.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskeva ohje päivitetty

Muutokset käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksiin on huomioitu Euroopan kemikaaliviraston päivitetyissä käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevissa ohjeissa, jotka on julkaistu kaikilla EU-kielillä.

Huomioi muutokset myös kemikaali-ilmoituksessa

Käyttöturvallisuustiedotteeseen liittyvät lainsäädäntömuutokset on otettava huomioon myös KemiDigi-palvelussa sijaitsevaan kemikaalituoterekisteriin tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Suomessa Y-tunnuksen omaavan yrityksen, joka tuo Suomeen tai valmistaa Suomessa kemikaaleja, on tehtävä kemikaali-ilmoitus. Jos kemikaali-ilmoituksessa annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, kemikaali-ilmoitus tulee päivittää. Tiedon katsotaan muuttuneen olennaisesti, jos kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot on saatettava ajan tasalle. 

Lisätietoja:
Tukesin verkkosivu käyttöturvallisuustiedotteesta
Komission asetus (EU) 2020/878 (uudet KTT-vaatimukset)
Komission asetus (EU) 2015/830 (väistyvät KTT-vaatimukset)
ECHAn päivitetty ohje käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen
Aikaisempi uutinen käyttöturvallisuustiedotteen sisällön muutoksista
Tukesin verkkosivu kemikaalitietojen ilmoittamisesta
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH