Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen

Jotta voit määrittää laitoksen toiminnan laajuuden, laadi kemikaaliluettelo ja laske sitten suhdeluku.

 

 

Näin laadit kemikaaliluettelon

Laadi kemikaaliluettelo, jotta voit määrittää laitoksen toiminnan laajuuden. Selvitä kemikaalin enimmäisvarastointimäärä, vaaraluokka, -kategoria ja -lausekkeet. Vaaraominaisuudet löydät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.1.

Käyttöturvallisuustiedotteen saat kemikaalitoimittajalta.


Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.1:

2. Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 1, H224
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411

KUVA

Kuva käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta, josta ilmenee kemikaalin vaaraominaisuudet.

Esimerkissä esim. ”Flammable liquid” kuvaa vaaraluokkaa, sen perässä numero 1 sen kategoriaa ja ”H224” vaaralauseketta.


Kun käytät seosta, jonka olet valmistanut sekoittamalla vähintään yhtä vaaralliseksi luokiteltua ainetta toisiin aineisiin, on sinun selvitettävä seoksen luokitus.

Esimerkiksi vedellä laimennettu kemikaali on tällainen seos. Apua saat kemikaalin toimittajilta tai muulta kemikaalien luokittelun asiantuntijalta. Mitä vaarattomampi kemikaali on, sitä vähemmän sinulla on velvoitteita.


Kemikaalien enimmäisvarastointimäärä lasketaan säiliöiden kokonaiskapasiteetin perusteella, vaikka säiliöitä pidettäisiin aina vajaana. Myös prosessilaitteissa olevat kemikaalit on huomioitava.


Kemikaaliluettelo voi olla esim. seuraavanlainen:

Kemikaaliluettelo Yritys Oy Ab
Kemikaali Vaaraluokka ja kategoria Vaaralausekkeet Määrä (tonnia)
Happi Ox.Gas 1, Press. Gas H270, H280 15
Fluorivetyhappo

Acute Tox. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

Acute tox. 2

H300

H310

H314

H330

2
Moottoribensiini

Flam. Liq. 1

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Muta. 1B

Carc. 1B

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H224

H304

H315

H336

H340

H350

H361

H411

5

Pintakäsittelyallas

Käyttöliuos

Laskettava yhdessä asiantuntijan kanssa   Koko altaan tilavuuden täyttävä määrä

Näin lasket suhdeluvun

Selvitä toimintasi laajuus kemikaalien suhdelukulaskurilla.


Hae Tukesista lupaa toiminnalle hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Tavoitekäsittelyaika uuden laitoksen luvalle on 8 kuukautta.


Jos toiminta jää alle luparajan, mutta ylittää ilmoitusrajan, ilmoita toiminnasta paikalliselle pelastuslaitokselle.

 

Laskennan perusteet ja esimerkki

Suhdeluvun laskeminen

Toiminnan laajuuden määräävä suhdelukujen summa s lasketaan seuraavasti:
s = q1/Q1+ q2/Q2… qn/Qn . Kaavassa qn tarkoittaa tuotantolaitoksessa olevan vaarallisen kemikaalin määrää ja Qn kemikaalin luokitukseen perustuvaa, liite I, osa 1, tai kemikaalikohtaista, liite I, osa 2, vähimmäismäärää.


Jos suhdeluvun s arvo on 1 tai enemmän, laitokselle määräytyvät velvoitteet suhdeluvun osoittaman laajuuden mukaan.


Suhdelukujen summa lasketaan erikseen kullekin kolmelle vaararyhmälle:

 •  terveydelle vaaralliset kemikaalit
 •  ympäristölle vaaralliset kemikaalit
 • fysikaalista vaaraa aiheuttavat kemikaalit, mm. palo- ja räjähdysvaaralliset. (Fysikaaliset vaarat


Summia laskettaessa kukin kemikaali lasketaan mukaan jokaiseen yllä mainituista ryhmistä, johon se jonkin vaaraominaisuutensa nojalla kuuluu.


Voit käyttää apuna laskennassa seuraavaa taulukkoa.

Esimerkki suhdeluvun laskemisesta

Laitoksessa varastoidaan ja käsitellään seuraavia kemikaaleja:

 • 45 t Vedetön ammonkiaki (Liite I/osa 2)
  Press.Gas, H280
  Flam. Gas 2, H221
  Skin Corr. 1B, H314
  Acute Tox. 3, H331
  Aquatic Acute 1, H400
 • 36 t Rikkihappo 98% (Liite I/osa 1)
  Skin Corr. 1A, H314
 • 10 t Nestemäistä happi (Liite I/osa2)
  Ox Gas 1, H270
 • 6 t Nestekaasu (Liite I/osa2)
  Flam. Gas 1, H220
  Compressed gas, H280


Näillä kemikaaleilla on yhteenlaskettavia vaaraominaisuuksia:

 • Lasketaan suhdelukujen summa laajamittaisen toiminnan vähimmäismäärillä, liite I osa 1 ja 2 sarake 2:
  • terveydelle vaaralliset kemikaalit: 45/10 + 36/1000 > 1
  • fysikaalista vaaraa aiheuttavat kemikaalit: 45/10 + 10/60 + 6/5 > 1
  • ympäristölle vaaralliset kemikaalit: 45/10 > 1

Toiminta on laajamittaista, eli kun vähintään yksi suhdeluvuista on >1, kaikkien vaararyhmien perusteella, joten laitoksen pitää hakea lupa Tukesista.

Lasketaan, onko laitoksen tehtävä toimintaperiaateasiakirja.

 • Suhdelukujen summa lasketaan toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvollisuuden vähimmäismäärillä, liite I osa 1 ja 2 sarake 3. Huom. rikkihapon määrää ei oteta mukaan summaan, koska sille on määritetty vähimmäismäärä vain ilmoitus- ja lupavelvollisuudelle:
  • terveydelle vaaralliset kemikaalit: 45/50 < 1
  • fysikaalista vaaraa aiheuttavat kemikaalit: 45/50 + 10/200 + 6/50 > 1
  • ympäristölle vaaralliset kemikaalit: 45/50 < 1


On tehtävä toimintaperiaateasiakirja fysikaalista vaaraa aiheuttavien kemikaalien määrän perusteella, koska suhdeluku on >1.


Turvallisuusselvitysluparajat tarkastetaan vastaavasti, liite 1 osa 1 ja 2 sarake 4. Esimerkin tapauksessa ne eivät ylittyneet minkään ryhmän osalta.