Toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen

Jotta voit määrittää laitoksen toiminnan laajuuden, laadi kemikaaliluettelo ja laske sitten suhdeluku. Jos suhdeluvun perusteella toiminta on laajamittaista, on toiminnalle haettava lupaa Tukesilta. 

Näin laadit kemikaaliluettelon

Kemikaaliluetteloita ylläpidetään KemiDigi-järjestelmässä, lisätietoa KemiDigissä.

Näin lasket suhdeluvun

KemiDigissä olevalla suhdelukulaskennalla voit selvittää toiminnan laajuuden.

Hae Tukesista lupaa toiminnalle sähköisen asioinnin kautta hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Tavoitekäsittelyaika uuden laitoksen luvalle on 8 kuukautta.

Jos toiminta jää alle luparajan, mutta ylittää ilmoitusrajan, ilmoita toiminnasta paikalliselle pelastuslaitokselle.

Tarkentava ohje lupahakemukseen ja valvontaan liittyvälle kemikaaliluettelolle (pdf, 225 kt)

Kemikaaliluettelon käsittely Tukesissa lupahakemuksen yhteydessä (pdf, 49 kt)

Kemikaaliluettelon käsittely Tukesissa muutoslupahakemuksen yhteydessä (pdf, 46 kt)

Kemikaaliluettelon käsittely Tukesissa tarkastuksen yhteydessä (pdf, 52 kt)

Kemikaaliluettelossa huomioitavia asioita

Selvitä kemikaalin enimmäisvarastointimäärä, vaaraluokka, -kategoria ja -lausekkeet. Vaaraominaisuudet löydät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.1.

Käyttöturvallisuustiedotteen saat kemikaalitoimittajalta.

Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.1:

2. Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 1, H224
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411

Kuva käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta,josta ilmenee kemikaalin vaaraominaisuudet

Kuva käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta, josta ilmenee kemikaalin vaaraominaisuudet.

Esimerkissä esim. ”Flammable liquid” kuvaa vaaraluokkaa, sen perässä numero 1 sen kategoriaa ja ”H224” vaaralauseketta.

Kun käytät seosta, jonka olet valmistanut sekoittamalla vähintään yhtä vaaralliseksi luokiteltua ainetta toisiin aineisiin, on sinun selvitettävä seoksen luokitus. Toiminnassa syntyviä, käsiteltäviä, lajiteltavia tai varastoitavia jätteitä koskee myös luokitteluvelvoite.

Esimerkiksi vedellä laimennettu kemikaali on tällainen seos. Apua saat kemikaalin toimittajilta tai muulta kemikaalien luokittelun asiantuntijalta. Mitä vaarattomampi kemikaali on, sitä vähemmän sinulla on velvoitteita.

Kemikaalien enimmäisvarastointimäärä lasketaan säiliöiden kokonaiskapasiteetin perusteella, vaikka säiliöitä pidettäisiin aina vajaana. Myös prosessilaitteissa olevat kemikaalit on huomioitava.

Suhdelukulaskennan perusteet ja esimerkki

Lisätietoa luvituksesta

Investointihankkeiden luvituksesta voit katsoa lisää tietoa Tukesin avoimesta oppimisympäristöstä. Ympäristön luentokokonaisuus sisältää seuraavat aiheet:

  • Investointihankkeen sujuva luvitus, haasteet ja opit: Case Afry Finland Oy
  • Alueiden käyttö ja niiden edellytysten huomiointi
  • Ympäristövaikutusten arviointi ja perustellut päätelmät
  • Ympäristölupa ja sen suhde kemikaaliturvallisuuslupaan
  • Kemikaaliturvallisuuslupa, erityislupa kemikaaliriskien hallintaan
  • Sähköinen asiointi ja ”yhden luukun” -palvelumallin eteneminen

Pääset tutustumaan ympäristöön kirjautumisikkunan Tutustu vierailijana -painikkeen kautta.