Hyppää sisältöön

Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tehdään paljon virheitä

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 5.7.2023 8.34
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti valvontaprojektissaan aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Taustalla olivat Tukesiin tulleet lukuisat ilmoitukset virheellisistä asennuksista. Projektiin liittyvät tarkastukset teetettiin valtuutetuilla sähkötarkastajilla ja tarkastusten kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat eri puolilla Suomea. Tarkastettuja kohteita oli yhteensä 45. Tarkastuksissa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina – asentajien osaamisessa parannettavaa

Vihreä siirtymä, sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa ovat lisänneet voimakkaasti kuluttajien kiinnostusta hankkia kiinteistöönsä aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmien lisääntyessä Tukesiin on tullut paljon kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on lisäksi ilmoitettu virheellisistä, ammattitaidottomista ja jopa ilman sähköasennusoikeutta tehdyistä asennuksista.

– Yhteydenottojen perusteella alan toimijoilla sekä järjestelmien asentamista aloittavilla toiminnanharjoittajilla on epätietoisuutta toimintaa koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista. Aurinkosähköasennusten toteutuksiin ei ole ollut kaikin osin tarvittavaa ammattiosaamista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.    

– Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on olennaista, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa noudatetaan standardien turvallisuusvaatimuksia sekä laitteiston osien valmistajien antamia asennusohjeita. Virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa, Hatakka jatkaa. 

Tukesin valvontaprojektissa keskityttiin pientalojen ja maatilojen aurinkosähköasennuksiin 

Tukes aloitti loppuvuodesta 2022 projektin, jossa selvitettiin teknisen tarkastuksen keinoin aurinkosähköjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta. Projektissa tarvittavat tekniset tarkastukset hankittiin Tukesin valtuuttamilta sähkötarkastajilta. Valvonnan kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja mm. maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän 230/400 voltin sähköverkkoon. 

Teknisen tarkastuksen kohteeksi valittiin 45 asennettua aurinkosähköjärjestelmää. Otannan kohteet olivat eri sähköurakoitsijoiden rakentamia ja otantaan sisältyi useita erityyppisiä kiinteistöjä ja laajuudeltaan erilaisia järjestelmiä. Tarkastajien tuli selvittää mahdolliset tekniset asennuspuutteet sekä epäkohdat ja onko asennuksesta laadittu ja luovutettu tarvittava dokumentointi, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä tarvittavat piirustukset, kaaviot ja ohjeet.  

Asennuksista löytyi paljon turvallisuuspuutteita 

Useissa tarkastetuissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmien asennuksia oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa. Projektissa ei kuitenkaan tullut esille oikeudetonta sähkötyötä. 


– Merkittävimmät virheet ja vaatimustenvastaisuudet voidaan jaotella kolmeen osaan: puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai sen dokumentointi, epäasiallinen standardin vastainen johtojärjestelmän asennus sekä valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, Hatakka kertoo.

Kaikista tarkastetuista kohteista sähköturvallisuuslaissa edellytetty käyttöönottotarkastuspöytäkirja oli käytettävissä noin kahdessa kolmasosassa (70 %). Näistä sekä säädösvaatimuksen, että asennusstandardin dokumentointivaatimuksen täyttäviä pöytäkirjoja oli vain noin yksi kolmasosa (32 %).

Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneeliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina mm. veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille. Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin, kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin. Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten. 

Aurinkosähköjärjestelmän turvallinen asentaminen on aina sähköurakoitsijan vastuulla 

– Valvontaprojektin tulos tukee käsitystä, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin liittyy vahvassa järjestelmien kasvuvaiheessa vakavia turvallisuuspuutteita, sanoo Hatakka.

– Sähköalan toimijoiden ja nimettyjen vastuuhenkilöiden sähkötöiden johtajien tulee tuntea vastuunsa ja huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta, omavalvonnasta sekä ennen kaikkea siitä, että asennukset ovat turvallisia ja sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa ja luovuttamista, Hatakka jatkaa.

Vastuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän asennustyö täyttää kokonaisuudessaan sitä koskevat vaatimukset on yksiselitteisesti järjestelmän asentaneella sähköurakoitsijalla.

Tukes kiinnittää erityistä huomiota valvonnassaan aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen ja tekee yhteistyötä alan sidosryhmien kanssa turvallisten toimintatapojen ja toiminnanharjoittajien vastuullisuuden edistämiseksi.

Aurinkosähköjärjestelmien kokonaisturvallisuuden, asennuksen ja käytön kannalta on tarpeen huomioida myös pelastustoimen suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sakari Hatakka, p. 029 5052 562, 
ylitarkastaja Jukka Välimaa, p. 029 5052 214
sähköpostit: [email protected]

Liitteet
Projektin loppuraportti: Aurinkosähköjärjestelmien asennustyön vaatimustenmukaisuus (pdf)
Raportin liite 1: Kooste tarkastusten tuloksista (pdf)
Raportin valokuvaliite (pdf)
 

 
Sivun alkuun