EU:n kaasulaiteasetus tuo uusia velvoitteita yrityksille

5.6.2018 9.31
Uutinen

Uusi EU:n kaasulaiteasetus selkeyttää valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuita kaasulaitteen ja -varusteen turvallisuudesta. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Uutta EU:n kaasulaiteasetusta (2016/426) on sovellettu 21.4. 2018 alkaen. EU:n ja siten Suomen markkinoille saa saattaa vain uuden kaasulaiteasetuksen vaatimukset täyttäviä kaasulaitteita ja varusteita. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan kaasulaitteen ja -varusteen tuomista EU-markkinoille ensimmäistä kertaa.

Ennen asetuksen voimaantuloa EU:n markkinoille saatettuja kaasulaitteita ja varusteita saa edelleen myydä ja välittää. Niihin sovelletaan aiempaa lainsäädäntöä. Samoin ennen asetuksen voimaantuloa markkinoille saatettuja kaasulaitteiden varusteita saa voimaantulon jälkeen käyttää asetuksen mukaisten kaasulaitteiden valmistuksessa.

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvoitteet 

Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat ovat toimitusketjuun liittyvien rooliensa mukaisesti vastuussa kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Eri talouden toimijoiden velvollisuudet ovat kootusti taulukossa.

Valmistaja vastaa siitä, että kaasulaite ja varuste on suunniteltu ja valmistettu vaatimusten mukaisesti. Valmistaja huolehtii myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja laatii tekniset asiakirjat. Valmistajan on pidettävä tekniset asiakirjat kansallisten viranomaisten saatavilla 10 vuoden ajan markkinoille saattamisesta eli kaasulaitteen tai varusteen ensimmäisestä tuomisesta EU:n markkinoille. Maahantuojaa pidetään valmistajana, kun se saattaa kaasulaitteen tai varusteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tai varustetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Maahantuojan tehtävä on varmistaa, että valmistaja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja laatinut tekniset asiakirjat. Maahantuojan on  myös pidettävä EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen jäljennös viranomaisten saatavilla.

Jakelijoiden tehtävä on tarkistaa, että laitteessa on CE-merkintä ja sen mukana on ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi. Jakelijan pitää myös varmistaa, että kaasulaitteen valmistaja ja maahantuoja on noudattanut niille asetettuja, kaasulaitteen merkintöihin liittyviä vaatimuksia, kuten arvokilven merkinnät.

Esimerkkejä muutoksista velvoitteisiin ja vaatimuksiin

Jatkossa kaasulaiteasetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa 10 vuotta todistuksen myöntämisen päivämäärästä alkaen. Kaasulaitedirektiivin mukaisten EY-tyyppitarkastustodistusten voimassaoloaika lakkasi asetuksen tultua voimaan. Kaasulaiteasetuksen myötä myös varusteet pitää tarkastaa ilmoitetussa laitoksessa ja ne on CE-merkittävä.

Kaasulaitteeseen tai sen arvokilpeen on merkittävä jatkossa myös valmistajan rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki, laitteen tyyppi-, erä- tai sarjanumero laiteen tunnistamiseksi, käytetyn virtalähteen tyyppi soveltuvissa tapauksissa, laiteluokka, laitteen nimellinen käyttöpaine sekä laitteen oikean ja turvallisen asennuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Uudet merkintävaatimukset koskevat myös varusteita sekä niiden arvokilpiä soveltuvin osin.

Maahantuojan pitää jatkossa ilmoittaa markkinoille saattamissaan kaasulaitteissa tai varusteissa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä suomeksi ja ruotsiksi postiosoitteensa, josta maahantuojaan saa yhteyden.

Riskeistä ilmoitettava viranomaisille

Kaikilla kaasulaitteen tai varusteen jakeluketjussa toimivilla talouden toimijoilla, joilla on syytä uskoa, että laite tai varuste ei ole vaatimusten mukainen, on velvollisuus viipymättä toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen laitteen tai varusteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Lisäksi jos laite tai varuste aiheuttaa riskin, valmistajien on viipymättä tiedotettava asiasta viranomaisille ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja todetuista korjaavista toimenpiteistä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jyri Pekkanen, Tukes, puh. 029 5052 027

sähköposti muotoa [email protected]

Kaasulaitteet Tukesin verkkosivuilla

Kaasulaitteista Euroopan komission sivuilla

Kaasulaiteasetus