Valikko

Särskilda säkerhetsrisker som ska beaktas vid projektering av anläggningar för cirkulär ekonomi

Mediatiedote 15.11.2018 9.56 | Publicerad på svenska 21.11.2018 kl. 12.32
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har rett ut de särskilda säkerhetsrisker som måste kunna förutses vid projektering och drift av anläggningar för cirkulär ekonomi. För detta har Tukes sammanställt principer för planering av en säker anläggning.

De särskilda säkerhetsriskerna med anläggningar för cirkulär ekonomi rör bland annat det faktum att materialflöden kan innehålla oönskade eller okända ämnen. Under lagring och hantering av material kan arbetstagarna utsättas för giftiga ämnen eller materialet kan självantända i lager och produktion. Det finns också en ökad olycksrisk på grund av att det finns en hel del manuellt arbete i hanteringen av avfall.

Säkerhetsriskerna är också kopplade till det faktum att en del av den teknik som används i den cirkulära ekonomin är ny och kräver ytterligare utveckling. Det finns många små och medelstora företag som är verksamma inom denna sektor, och alla kan inte ha de nödvändiga säkerhetsrutinerna och den avancerade tekniken.

De viktigaste farorna som ska identifieras tidigt i projekteringsfasen

Vid hanteringen av säkerhetsrisker gäller samma medel och juridiska krav för anläggningar för cirkulär ekonomi som vid projektering och användning av vilken som helst processanläggning. Säker projektering bygger på kraven i lagar och förordningar, standarder och god planeringspraxis. Riskidentifiering och riskbedömning är kärnan i de olika planeringsfaserna.

De viktigaste farorna måste redan vara identifierade i det inledande skedet av planeringen, på konceptstadiet, eftersom ny teknik ofta används. Hänsyn måste tas till både farorna med processen och farorna med hela verksamhetskedjan, såsom insamling av återvinningsmaterial och faror i anslutning till transport och lagring. Riskbedömning och beredskap bör preciseras under projekteringen.

Tukes kontrollerade säkerhetsriskerna i anläggningar för cirkulär ekonomi i ett gemensamt projekt tillsammans med Neste Engineering Solutions Oy. Projektet resulterade också i att en checklista upprättades för att identifiera och bedöma de viktigaste säkerhetsriskerna i anläggningar för cirkulär ekonomi. Listan är lämplig att användas av anläggningsplanerare, organisationer som använder anläggningar och säkerhetsmyndigheter.

I resultaten av projektet om säkerhetsrisker i anläggningar för cirkulär ekonomi presenterar man mer ingående de mest allvarliga och sannolika riskscenarierna och hur man förbereder sig för dem i valda typer av anläggningar. Uppmärksamheten på dessa risker är viktig vid anläggningsprojektering, användning av anläggningar, personalutbildning och underhåll.

Projektets slutrapport (på finska)

Ytterligare information:

utvecklingsdirektör Kirsi Levä tfn 029 5052 162

e-post: [email protected]