Valikko

Brister i ventilering trolig orsak till fabriksbranden i Sibbo

Mediatiedote 15.10.2018 10.47
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har avslutat olycksutredningen angående den explosionsartade branden vid AT-Tuote Oy: s aerosolfabrik i Sibbo 2.3.2018. I olyckan skadades en person och produktionslokaler och utrustning förstördes. Utredningsgruppen föreslår bland annat att man säkerställer tillräcklig ventilation i anläggningar där man hanterar lösningsmedel och gaser för att förhindra liknande olyckor.

AT-Tuote Oy tillverkar aerosolprodukter där man använder flytgas som drivmedel och lösningsmedel som verksamma ämnen. Vid olyckstillfället exploderade gas eller ånga inne i anläggningen och började brinna.

Enligt undersökningen förefaller det troligt att ångor från lösningsmedel hade samlats i den övre delen av byggnaden där luften inte ventilerades ordentligt. Ångan började brinna när en anställd öppnade byggnadens lyftdörr.

Tillräcklig ventilation måste säkerställas, lyftdörr inte lämplig som nödutgång

Utredningsgruppen lägger fram flera rekommendationer till företag som hanterar explosiva gasblandningar så att liknande olyckor kan undvikas:

  • Företaget måste se till att ventilationen är tillräcklig genom regelbundna mätningar. Ventilationen i olika delar av byggnaden måste säkerställas för att förhindra att gas eller ångor från lösningsmedel samlas inomhus.
  • I anläggningarna måste man installera tillräckligt många gasdetektorer för att upptäcka läckage. Larmet från gasdetektorerna måste tydligt kunna höras överallt inne i byggnaden där anställda kan vara i fara och utanför byggnaden nära ingångarna.
  • Lagrings- och hanteringsställen för lösningsmedel måste finnas i sina egna brandsektorer. Mängden lösningsmedel i produktionslokalerna ska hållas så lågt som möjligt. Lyftdörr är inte lämplig som nödutgång.  I lokalerna måste det finnas en gångdörr som också kan användas om lyftdörren blir skadad.
  • Minskningen av övertrycket i byggnaden ska konstrueras så att det är möjligt att minska trycket i en säker riktning utan att byggnaden riskerar att rasa.
  • Bra praxis är att lägga till ett gaslarm som en del av systemet för säkerhetsautomatik så att det kopplar bort spänningen i pumpar som för in kemikalier i processen samt i elektrisk utrustning i riskområdet. Rörsystemet bör också ha flödesbegränsningsventiler.

Systematiska rutiner för att garantera säkerheten

Arbetstagarna måste utbildas i säkra arbetsmetoder och de måste informeras om anläggningens faror. Även nya och tillfälligt anställda ska informeras om säkra arbetsmetoder. 

Alla maskiner, all utrustning, alla system och verktyg som rör hantering och lagring av farliga kemikalier måste underhållas och hållas i gott skick på ett systematiskt sätt. Underhållsåtgärder och skötsel ska registreras.

Företaget bör systematiskt övervaka att krav och rekommendationer från myndigheterna och exempelvis kontrollorgan verkställs. Företaget ska informera tillsynsmyndigheten när man gör ändringar i lagring och hantering av farliga kemikalier.

Utredningsrapport av olycka (på finska)

Diaserie (på finska)

Video: Vad lärde vi oss av fabriksbranden i Sibbo? (på finska)

Mer information:

överinspektör Erkki Teräsmaa tfn 029 5052 386 

projektledare Markus Kauppinen tfn 029 5052 519 

e-post form [email protected]

Olycksfall i tukes.fi

Video: Vad är Tukes olycksutredning? (på finska)