Valikko

Säkerhetsbrister på fyllningsplatser för dykflaskor

26.5.2020 8.00 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gjorde övervakningsbesök på fyllningsplatser för dykflaskor och tryckbehållare för paintballvapen åren 2019 och 2020. Syftet med övervakningsbesöken var att utreda hur fyllningsplatser för dykflaskor och paintballvapen har beaktat lagstiftningens krav och Tukes anvisningar. Tukes observerade många brister i säkerheten på fyllningsplatserna.

Brister som observerades vid övervakningsbesöken

Vid övervakningsbesöken observerade Tukes följande brister:
– Fyllningsplatsen hade inte bedömts av ett besiktningsorgan.
– Fyllningsplatsen hade inte en person som ansvarade för dess verksamhet och säkerhet.
– Tryckets utloppsriktning hade inte utretts.
– Det fanns brister i märkningarna på flaskorna.
– Flaskor förvarades utan tillräckligt stöd. På några ställen var flaskan inte stadigt fastsatt under fyllning. Fyllningsslangarna saknade skyddsvajrar och slangbrottsventiler för den eventualitet att slangar kommer loss eller går av.

Vid fyllning av dykflaskor med högt tryck medför trycket en allvarlig fara. Om fyllningsslangen eller flaskans ventil kommer loss under pågående fyllning, hamnar den person som utför fyllningen i livsfara. Flaskan kan slungas i väg eller trycket som bryter fram ur flaskan kan göra att föremål slungas omkring i fyllningsutrymmet.

Tukes har ålagt fyllningsplatserna att åtgärda de observerade bristerna.

Besiktningar för att kontrollera säkerheten på fyllningsplatsen

Fyllningsplatsen ska sköta om att de besiktningar som behövs för att säkerställa säkerheten utförs. Ett besiktningsorgan besiktigar fyllningsplatsen för dykflaskor innan fyllningsplatsen tas i bruk och därefter med högst sex års intervaller. Vid besiktningen av fyllningsplatsen besiktigas placeringens säkerhet, fyllningsanordningens överensstämmelse med kraven och fyllarnas behörighet. Besiktningsorganet ger ett protokoll över besiktningen till fyllningsplatsen. Mobila fyllningskompressorers säkerhet säkerställs i anslutning till besiktningen av fyllningsplatsen.

Ägaren/innehavaren till en tryckbärande anordning är alltid ansvarig för fyllningsplatsen oberoende av att ett besiktningsorgan besiktigat den. Ägaren/innehavaren har också ansvaret för underhållet av de tryckbärande anordningarna och de övriga anordningarna på fyllningsplatsen. När fyllningsplatsen är snygg och städad, bidrar detta till att säkerställa fyllningsverksamhetens säkerhet och förebygga uppkomsten av farliga situationer.

Placeringens säkerhet

Fyllningsplatsen ska placeras på ett sådant sätt att okontrollerad frigörelse av tryck, eldsvåda eller driftstörning orsakar så lite fara som möjligt för de omgivande lokalerna och konstruktionerna. Trycket ska frigöras i en riktning som orsakar minst fara.

Vid en olycka i en dykaffär för några år sedan riktades trycket ut mot butikens kundlokaler och mot den intilliggande gatan. Skärvorna från fönsterglasen gjorde trycket som riktades ut mot gatan farligare. Dessutom skulle också bostadslokalerna ovanför butiken och husets konstruktioner ha kunnat bli skadade.

Tukes har publicerat anvisningar om säkerheten på fyllningsplatser på websidorna: Tryckbärande anordningar/fyllningsplatser och Kraven på blandgas på fyllningsplatsen.

Mer information:
Överinspektör Jari Rintamaa, tfn 029 5052 115
Överinspektör Johanna Soppela, tfn 029 5052 585
e-post i formatet: [email protected]

Bilder från fyllningsplatser för dykflaskor
fotograf Jari Rintamaa

kuvassa sukelluspulloja säilytetään väärin

Bild 1: Exempel på hur flaskor inte ska förvaras.

Kuvassa sukelluspullot on tuettu ja kiinnitetty oikein.

Bild 2: Flaskorna har satts fast på påkallat sätt.

Kuvassa on vaaratilanne, koska sukelluspulloa ei ole kiinnitetty täytön aikana

Bild 3: En klart farlig situation: flaskan är inte fastsatt under fyllning.