Hyppää sisältöön

Besiktningsorgan kontrollerade 120 000 objekt i fjol – allvarliga brister i utnämning av ansvariga personer och underhåll

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.4.2021 8.43 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 11.44
Pressmeddelande

Trots coronaepidemin utförde besiktningsorgan godkända av Tukes lika många lagstadgade besiktningar år 2020 som under de föregående åren. Vid besiktningarna observerades allvarliga brister i bland annat utnämning av lagstadgade ansvariga personer samt underhåll av släckanläggningar och elanläggningar.  

– De observerade allvarliga bristerna visar att företagen inte sköter tillräckligt om sina säkerhetskritiska anläggningar, säger Kirsi Levä, direktör för Tukes.

– Företagsledningen borde ännu bättre säkerställa att besiktningsobjekten har utnämnt ansvariga personer, beställt de lagstadgade besiktningarna och vidtagit de korrigerande åtgärder som besiktningarna förutsätter, fortsätter Levä.

Inom de verksamhetsområden som Tukes övervakar godkänner det besiktningsorgan för att utföra besiktningar av bland annat tryckbärande anordningar, brandlarm- och släckanläggningar, mätinstrument, elanläggningar och hissar. Besiktningsorganen kontrollerar årligen cirka 120 000 objekt inom industri, i fastigheter och i affärer.

Besiktningar utförda av besiktningsorgan inom Tukes verksamhetsområden 2020

Tryckbärande anordningar sköts tämligen bra

Besiktningsorganen utförde sammanlagt 13 360 besiktningar av tryckbärande anordningar. Den första periodiska besiktningen för säkerhetskritiska tryckbärande anordningar utförs i samband med ibruktagandet och efter det utförs en periodisk besiktning med två eller fyra års mellanrum. Cirka 90 % av de kontrollerade tryckbärande anordningarna uppfyllde kraven. Följande brister observerades i 10 % av anordningarna: Driftsövervakare eller ställföreträdande driftsövervakare saknades i en del av objekten. Brister observerades även i placering och utrustning, såsom säkerhetsventiler, av manöverplatsen för pannanläggningar. Fyra besiktningsorgan utför besiktningar av tryckbärande anordningar.

Många brister i brandlarm- och släckanläggningar

Besiktningsorganen utförde sammanlagt 13 070 besiktningar av brandlarm- och släckanläggningar. Brandlarm- och släckanläggningar för brand- och personsäkerhet i kritiska objekt ska kontrolleras i samband med ibruktagandet. Periodiska besiktningar av brandlarmanläggningar utförs med tre eller fem års mellanrum. Släckanläggningar kontrolleras med två eller fyra års mellanrum. Många brister observerades vid kontroll av anläggningarna, endast 20 % av anläggningarna uppfyllde kraven. Betydande brister fanns särskilt i installationer, underhåll av anläggningar och uppdatering av dokument. Tre besiktningsorgan utför besiktningar av brandlarm- och släckanläggningar.

Verifiering av mätinstrument till största delen i ordning

Besiktningsorganen verifierade tillförlitligheten hos sammanlagt 25 600 mätinstrument. Mätinstrument verifieras med två eller tre års mellanrum. Verifieringar utförs mest för bränslemätare på servicestationer och vågar i affärer. Andelen underkända mätinstrument vid verifiering var liten. De underkända mätinstrumenten antingen verifierades på nytt efter underhåll eller togs ur bruk. Fyra besiktningsorgan verifierar mätinstrument.

Allvarliga brister i elanläggningar

105 auktoriserade besiktningsmän och tre auktoriserade besiktningsorgan utför lagstadgade besiktningar av elanläggningar. De auktoriserade besiktningsorganen utförde cirka 2 100 certifieringsbesiktningar och cirka 1 100 periodiska besiktningar av elanläggningar. Antalet besiktningar låg på samma nivå som år 2019, men det utfördes till och med cirka 100 fler certifieringsbesiktningar. I antalet ingår inte besiktningarna utförda av de auktoriserade besiktningsmännen, uppgifterna preciseras i maj.

Utöver elentreprenörers egna ibruktagningsbesiktningar utförs certifieringsbesiktningar för nya eller uppdaterade/ändrade elanläggningar som är större än i ett parhus. Periodiska besiktningar av elanläggningar i större affärs- eller industribyggnader samt av elanläggningar för konsumentanslutningar med högspänning (> 1 kV)  utförs med tio års mellanrum,  och av eldistributionsnät med fem års mellanrum.  Huvuddelen av besiktningarna utförda av de auktoriserade besiktningsorganen riktades till affärs- eller industribyggnader. I hälften av objekten vid både certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna observerades betydande brister i bland annat konstruktioner och kapslingsklasser för elanläggningar, skydd för elkablar, dokumentation för installationer, entreprenörers ibruktagningsbesiktningar samt underhållsprogram.

Många reparationsuppmaningar vid besiktningar av hissar

Besiktningsorganen utförde sammanlagt 31 815 besiktningar av hissar. Hissarna kontrolleras i samband med ibruktagandet, och en periodisk besiktning utförs vart annat år. Vid besiktningarna gavs ett påbud att avhjälpa bristerna till 55 % av de kontrollerade hissarna. Påbuden handlade om bland annat konstruktioner i korgen och schaktet, bärkablar, gripare, dörrar och larmsystem. Farliga fel, som leder till att användning av hissen ska avbrytas, observerades i 2,5 % av hissarna. Underhållsföretag för hissar utför de nödvändiga reparationerna för hissarna. Utöver hissar utfördes 11 351 besiktningar av maskindrivna lyftdörrar samt 1 087 besiktningar av rulltrappor och rulltrottoarer. Fyra besiktningsorgan och en auktoriserad besiktningsman utför besiktningar enligt hissäkerhetslagen.

Besiktningar utförs främst av ackrediterade besiktningsorgan

Besiktningsorganen godkända av Tukes har i regel ackreditering för att utföra besiktningsuppgifter. I ackrediteringen ingår en årlig periodisk bedömning där ackrediteringsorganisationen kontrollerar att förutsättningarna för ackrediteringen fortfarande uppfylls. Ackrediteringstjänsten FINAS vid Tukes verkar som en internationellt etablerad ackrediteringsorganisation i Finland.

Ytterligare information:
Kirsi Levä, direktör, tfn 029 5052 162
Johanna Soppela, överinspektör, tfn 029 5052 585, tryckbärande anordningar
Jan Meszka, överinspektör, tfn 029 5052 061, brandlarm- och släckanläggningar
Sari Hemminki, överinspektör, tfn 029 5052 244, mätinstrument
Timo Iholin, överinspektör, tfn 029 5052 594, elanläggningar
Antti Savola, ledande sakkunnig, tfn 029 5052 684, hissar
e-post: [email protected]
 

 
Sivun alkuun