Sähkölaitteiden vaatimukset

Sähkölaitteita koskevat vaatimukset tulevat Euroopan unionin direktiiveistä, asetuksista ja päätöksistä sekä kansallisesta lainsäädännöstä.

Sähkölaitteita koskevat direktiivit sisältävät laitteita koskevat olennaiset vaatimukset ja arviointimenetelmät, joilla arvioidaan laitteiden vaatimustenmukaisuutta. Sähkölaitteilta vaadittavat tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

Sähkölaitteiden valmistajien on huolehdittava laitteidensa vaatimustenmukaisuudesta ennen kuin laitteet saatetaan markkinoille ja maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa. Maahantuojan ja jakelijan vastuulle usein jää varmistaa, että laite täyttää kansalliset erityisvaatimukset.  
 
Tukes valvoo sähkölaitteiden turvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, vaarallisia aineita ja energiatehokkuutta. Lisäksi Tukes valvoo paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteiden merkintöjä.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kuusi vaihetta

Tunnista sähkölaitetta koskeva lainsäädäntö ja yhdenmukaistetut standardit

Olennaiset vaatimukset, jotka sähkölaitteen on täytettävä, on yhdenmukaistettu EU:n tasolla ja määritelty laitetta koskevissa direktiiveissä ja asetuksissa. Yhdenmukaistetut standardit on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja niissä on kerrottu tarkemmin laitteiden tekniset vaatimukset.

Tarkista laitekohtaiset vaatimukset

Valmistajan on tarkastettava, että sähkölaite vastaa EU:n lainsäädännön olennaisia vaatimuksia. Jos laite on täysin yhdenmukaistettujen standardien mukainen, laite saa vaatimustenmukaisuusolettaman. Yhdenmukaistettujen standardien käyttö on kuitenkin vapaaehtoista.

Jos valmistaja ei ole tai on vain osittain soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja, toteutetuista toimenpiteistä ja niiden riittävyydestä on esitettävä asiakirjat, jotta laitteen voidaan katsoa olevan olennaisten vaatimusten mukainen.

Tarvitaanko ilmoitettua laitosta?

EU:n lainsäädännössä määritellään, tarvitaanko vaatimustenmukaisuuden arviointiin mukaan kolmatta osapuolta, eli ilmoitettua laitosta.

Tarkista ja testaa, vastaako sähkölaite vaatimuksia

Valmistajan on tarkistettava ja testattava/testautettava, että sähkölaite vastaa EU:n lainsäädännön olennaisia vaatimuksia vaatimustenarviointimenettelyjen mukaisesti. Menettelyyn kuuluu myös riskinarviointi. Kun noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja, pystyy täyttämään EU:n lainsäädännön keskeiset vaatimukset.

Laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja pidä ne saatavilla

Valmistajan on laadittava sähkölaitetta koskevat tekniset asiakirjat, joiden perusteella voidaan arvioida, vastaako laite kaikkia sitä koskevia vaatimuksia. Valmistajan on sisällytettävä teknisiin asiakirjoihin tarvittava riskinarviointi.

Laadi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitä CE-merkintä

Valmistajan tai valtuutetun edustajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta sekä CE-merkinnän kiinnittämisestä. Jos vaatimustenmukaisuuden arviointiin on osallistunut ilmoitettu laitos, on CE-merkinnän yhteydessä oltava ilmoitetun laitoksen tunnistenumero.