Myrgifter är farliga för pollinerare – fundera om det verkligen är nödvändigt att använda giftet

Mediatiedote 6.7.2020 12.12
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner att användning av myrgifter skadar även pollinerare och ofta används de i onödan. Tukes har sedan 2018 krävt att myrgifter ska förses med Farligt för bin-märkningen. Avsikten med märkningen är att hjälpa konsumenterna att använda gifterna med eftertanke och förstå myrgifternas inverkan på andra insekter.

Myrgifter är den mest sålda produkten för konsumentbruk bland bekämpningsmedel mot organismer, dvs. biocidprodukter. Emellertid klassificeras endast en liten del av myrorna som skadeinsekter. Myrgifter är starka gifter som utöver myror även dödar andra insekter i området som behandlas. Dessutom är det många gifter som inte försvinner  från miljön, utan de sprids med regnvattnet i den omgivande naturen.

Myrorna hör hemma i Finlands natur

Det finns 60 myrarter i Finland. Det finns endast två skadliga myrarter bland de finländska myrarterna: faraomyran som lever inomhus och som dykt upp som souvenir i Finland efter utlandsresor samt hästmyran som bosatt sig i konstruktioner. Merparten av myrorna på gården är alltså nyttiga och viktiga för människan och den omgivande naturen och de är harmlösa, varför det är onödigt att bekämpa dem.

– Myror är nyttiga på många sätt. De upprätthåller den biologiska mångfalden, luckrar upp jorden, återvinner näringsämnen, sprider frön samt bidrar till pollinering och nedbrytning. Myrorna minskar också antalet skadeinsekter och förhindrar introducerade arter att sprida sig, berättar överinspektör Elina Rydman från Tukes.

Syftet att skydda pollinerare preciserar kraven för tillverkare av gifter och anvisningarna för användare

Ändamålsenligt skydd av pollinerare och andra insekter ingår i målen för hållbar användning av biocider. För att skydda bin och andra pollinerare på bästa möjliga sätt skall? följande uppgifter finnas på produkter med insektsgift: 

  • Märkning “Farligt för bin”. Märkningen krävs på alla insektsgifter som används som biocider. Märkningen får utelämnas från produkten endast om det finns forskningsdata om att produkten inte skadar bin. 
  • Produkter som försetts med märkningen ”Farligt för bin” får användas utomhus endast i betesask om produkten innehåller ämnen som lockar till sig pollinerare, såsom socker.  Produkter utan betesask kan endast godkännas för användning av utbildat yrkesfolk. Även i händerna på yrkesfolk förutsätter användning av produkten riskhanteringsmetoder som hindrar att produkten blir våt och att andra insekter än de som ska bekämpas kommer åt produkten. 
  • Märkningen ”Bruk nära blommande växter och bikupor är förbjudet”. Märkningen ska finnas på produkten om produkten får märkningen “farligt för bin” och om det finns en? risk att produkten kan sprida sig till blommande växter och bikupor.

Myrgifter tas bort från konsumentbruk utomhus de närmaste åren 

Insekter har en viktig betydelse för naturens mångfald och ekosystemets funktion. 

En stor del av insektsgifterna som är avsedda för utomhusbruk kommer att omfattas av begränsningar för konsumentbruk före år 2022. 

– Endast bekämpning av faktiskt skadliga insekter är förnuftig användning av bekämpningsmedel mot organismer. Eftersom endast en liten del av insekterna utomhus är skadliga för människor, godkänns i framtiden endast konsumentprodukter med exakta påståenden om vilka arter påverkas, alltså inga allmänna påståenden om bekämpning som till exempel “för bekämpning av flygande och krypande insekter”. Sådana allmänna produkter kan endast godkännas för bruk av utbildat yrkesfolk som har tillräcklig kunskap och kompetens att bedöma behovet av bekämpning, säger överinspektör Elina Rydman på Tukes. 

Insektsgifter kräver tillstånd av Tukes innan de släpps ut på marknaden. I fortsättningen godkänner Tukes produkter för utomhusbruk endast för bekämpning av insekter vars skador för människor, föremål eller byggnader kan påvisas. Produkter som godkänts av Tukes identifieras av tillståndsnumret på förpackningen.

Förebygg, lura och bekämpa på ett tryggt sätt

  • Se till att inte ha mat tillgänglig för myrorna. 
  • Om svarta tuvmyror har funnit en väg in i huset på våren kan du villa bort dem genom att sprida starka lukter längs den rutt de har märkt ut. Använd till exempel kanel, cayennepeppar eller citrusolja.
  • Du kan begränsa mängden myror på gården genom att bekämpa bladlöss som är viktiga för myrorna. För detta kan du använda exempelvis nässelextrakt.

Ytterligare information

Oskari Hanninen, [email protected], tfn 029 5052 261

Elina Rydman [email protected], tfn 029 5052 079

Företagsregister för skadedjursbekämpning (pdf)
Slå hål på myterna kring kemikalier
Begränsningar i användning av insektsgifter