Hyppää sisältöön

Nestekaasulaitteiston kunnosta ja huollosta huolehdittava suunnitelmallisesti

Julkaisuajankohta 31.3.2022 9.04
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut vuonna 2021 onnettomuustilanteita, jotka liittyivät nestekaasun teolliseen käyttöön. Tukes on selvittänyt onnettomuuksien syitä ja esittänyt toimenpiteitä, joilla nestekaasun teollisen käytön turvallisuutta voidaan laitoksilla parantaa.

Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu. Teollisuuskäytössä nestekaasu varastoidaan yleensä säiliössä. Nestekaasua käytetään teollisessa käytössä esimerkiksi kiinteistön lämmitykseen ja höyryn tuottamiseen.

Tapauksia yhdistäväksi tekijäksi nousivat puutteet laitteiston huollossa ja kunnossapidossa. Nestekaasulaitteiston kunnossapidosta ja huollosta tulee huolehtia säännöllisin väliajoin, jotta laitteisto toimii suunnitellusti ja turvallisesti. Vastuu huolto- ja kunnossapitosuunnitelman laatimisesta ja sen toteutumisen huolehtimisesta on nestekaasulaitoksella. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin:

  • Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman tulee kattaa koko laitteisto. Suunnitelman laadinnassa tulee huomioida laitteiston kunto ja ikä. Suunnitelman mukaisia huoltovälejä tulee tarvittaessa muuttaa laitteiston kunnosta tehtyjen havaintojen perusteella.
  • Sähkölaitteet ja sähkölaitteistot tulee huomioida kunnossapitosuunnitelmassa. Sähkölaitteistoille tulee lisäksi tehdä lakisääteiset määräaikaistarkastukset 5-10 vuoden välein laitteistoluokasta riippuen.
  • Nestekaasulaitoksilla on yleensä huoltosopimus nestekaasulaitteiston huollosta. Nestekaasulaitoksen toiminnanharjoittajan tulee seurata, että huollot toteutuvat sovitun mukaisesti. Huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät dokumentit tulee löytyä myös nestekaasulaitokselta.
  • Vuosihuoltojen lisäksi toiminnanharjoittajan tulee tehdä omia säännöllisiä havainnointikierroksia esim. viikoittain, joissa varmistetaan silmämääräisesti laitteiston kunto.

Onnettomuustilanteessa toimimisen ja seurausten rajoittamisen kannalta on tärkeää, että nestekaasuvuodot voidaan havaita nopeasti. Vuodon havaitseminen voi tapahtua kaasuhälytysjärjestelmän tai työntekijöiden havainnoinnin avulla. Nestekaasulaitoksissa, joissa nestekaasua voidaan käyttää ilman henkilöstön paikalla oloa, tulee olla kaasuhälytysjärjestelmä. Kaasuhälytysjärjestelmän tulee sisältää riittävä määrä vuotoilmaisimia sijoitettuna lähelle todennäköisiä vuotokohtia.

Lisäksi tutkinnassa tehtiin havaintoja räjähdysvaarallisissa tiloissa olevista laitteista, muutosten dokumentoinnista, letkujen käyttämisestä, ulospuhallusputkien suuntaamisesta ja onnettomuustilanteessa toimimisesta. Lyhyet kuvaukset onnettomuuksista ja esitetyt toimenpiteet löytyvät tästä esityksestä (pdf, 1,1 Mb).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sara Lax, [email protected], puh. 029 5052 122

 
Sivun alkuun