Hyppää sisältöön

Tukes lät testa färger för tatuering och permanent pigmentering: åtta färger innehöll hälsofarliga ämnen

Mediatiedote
Utgivningsdatum 13.11.2019 7.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos färger för tatuering och permanent pigmentering. Tukes lät testa sammanlagt 20 färger för tatuering och permanent pigmentering. Åtta av de testade färgerna innehöll kemikalier som kan orsaka cancer och negativa effekter på reproduktion: olika aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten eller tungmetaller. Tukes har kontaktat de företag som sålt hälsofarliga färger och ålagt företagen att plocka bort de farliga färgerna från försäljningen.

Färgerna som testats av Tukes införskaffades från inhemska företag, en webbhandel inom EU-området och en webbhandel utanför EU-området. Sex av de testade färgerna var avsedda för pigmentering och 14 var tatueringsfärger. Färger för tatuering och permanent pigmentering har inte testats av myndigheter i Finland förut.

Färgerna testades för att se om de innehöll aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (så kallade PAH-föreningar) eller tungmetaller, såsom bly eller nickel. Flera av dessa klassas som hälsofarliga ämnen. Hälsofarliga ämnen kan vara bland annat CMR-ämnen (cancerframkallande, genotoxiska eller reproduktionstoxiska ämnen) samt allergiframkallande ämnen och ämnen som är sensibiliserande för huden. Utgående från forskningsresultat vet man eller misstänker man att dessa ämnen orsakar skadliga effekter hos människor eller försöksdjur.

Åtta produkter innehöll så höga halter av de testade ämnena att de överskred koncentrationsgränserna i Europarådets rekommendation för färger för tatuering och permanent pigmentering. Koncentrationsgränserna finns till för att trygga befolkningens hälsa. Enligt konsumentsäkerhetslagen får produkter inte orsaka fara för hälsan.

Ämnena som finns i tatueringsfärger är från början inte avsedda att stickas in under huden

Bara en del av ämnena i färger för tatuering och permanent pigmentering stannar på det stället som tatueras. En stor del sprids till andra delar av kroppen. Man kan exponeras för ämnena under hela sin livstid.

– Ämnena som finns i tatueringsfärger är från början inte avsedda att stickas in under huden, och det har knappt gjorts någon forskning inom färgernas säkerhet för det här ändamålet. I testerna upptäcktes bland annat 4-metyl-m-fenylendiamid, benso(a)pyren, kadmium, bly och nickel.  Farliga ämnen i tatueringsfärger kan orsaka risker för människors hälsa. På grund av otillräckliga forskningsresultat är det ofta inte möjligt att ange några trygga koncentrationsgränser, berättar överinspektör Petteri Talasniemi vid Tukes.

Sensibiliserande och allergiframkallande ämnen som finns i tatueringsfärger kan orsaka allergiskt beröringseksem och andra lokala hudreaktioner. Det finns inte tillräcklig forskning om sambandet mellan tatueringsfärger och cancer. Det finns alltså ingen definitiv information om ett samband.

– Man kan ändå inte utesluta hälsorisker som orsakas av cancerframkallande och reproduktionstoxiska ämnen i tatueringsfärger. Ämnena kan öka risken för cancer hos människor, de kan vara reproduktionstoxiska eller orsaka andra skadliga effekter, säger Petteri Talasniemi.

Nya begränsningar för kemikalier i tatueringsfärger är på kommande

EU förbereder just nu ny lagstiftning som ska reglera färger för tatuering och permanent pigmentering. För tillfället finns ingen specifik lagstiftning för färger för tatuering och permanent pigmentering. Enligt Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) orsakar CMR-ämnen och hudsensibiliserande ämnen som finns i tatueringsfärger hälsorisker för befolkningen. För att minska riskerna föreslår ECHA begränsningar för de ämnen som används i färgerna. Begränsningarna ska gälla i hela EU.

Åtta av de ämnen som testades av Tukes hade halter av farliga ämnen som överskred de koncentrationsgränser som angivits i ECHAs yttrande. Eftersom koncentrationsgränserna överskreds i nästan hälften av de produkter som nu testades, kommer Tukes att fortsätta övervaka tatueringsfärger under de kommande åren. 

Gör så här innan du tar en tatuering

 • Fråga om de färger som tatueraren använder är testade och trygga.

 • Fråga hur man ser till hygienen under tatueringsprocessen. Att göra en tatuering kräver väldigt god hygien. Brister i tatueringsfärgernas renhet eller bristande hygien under tatueringsprocessen kan utsätta kunden för bakterie- eller svampinfektion eller virusinfektioner som smittar via blodet.

 • Ta reda på om tatueraren har tillräckliga kunskaper och yrkesfärdigheter för att göra tatueringar. En tatuering som görs hemma av en privatperson kan utgöra en risk.

 • Om din tatuering orsakar hälsoproblem eller ovanliga symtom, kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Produktnamn och produktpartier för de färger som uppvisade alltför stora halter av aromatiska aminer (PAH-föreningar) eller tungmetaller:

 1. Intenze The Alex De Pase Series, Magenta, (Lot SS265)
 2. Arte Stylo, Café (LOT  180624)
 3. BioTouch micro pigments black, parti nr: 30845
 4. Mastor permanent make up dark pink M307, MGF:2016.03.12 EXP 2019.03.12
 5. Dynamik BLK LOT: 12026230
 6. Bloodline all purpose black exp:01/22
 7. Color King Black
 8. Color King Orange

Testresultaten för de färger som testats av Tukes är partispeficika.

Mer information:

Marknadsövervakning: Överinspektör Jussi Ollikka, tfn 0295 052 086

Kemikalierisker: Överinspektör Petteri Talasniemi, tfn 0295 052 104

E-postadresser har formatet [email protected]

Bilder av tatueringsfärgerna med alltför höga halter av hälsofarliga ämnen

Europarådets rekommendation för koncentrationshalter i färger för tatuering och permanent pigmentering (på engelska)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) utlåtande om hälsorisker i samband med tatueringsfärger (på engelska)

Om tatueringsfärgers säkerhet på Tukes webbsida

Om tatueringstjänsters säkerhet på Tukes webbsida

Om tatueringsfärger på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsida