Ratsastustapaturmien ennaltaehkäisy

Ratsastukseen liittyviä tapaturmia voidaan ennalta ehkäistä ainakin joiltain osin. Perusasiat hevosten käsittelyssä ja hevosen käyttäytymisen ymmärtämisessä ovat edelleen tärkeitä. Hevonen on suurikokoinen ja nopea pakoeläin, joka voi olla osaamattomassa käsittelyssä vaarallinen. Tallien perinteiset säännöt ja ohjeet ovat tässä merkittävässä roolissa. Kunnon turvavälin pitäminen edellä menevään ratsukkoon voi vähentää potkun vaaraa. Ulkoisten olosuhteiden huomioiminen hevosten käyttäytymisessä pystytään usein huomioimaan. Kannattaako tuulisilla säillä käyttää herkillä hevosilla korvahuppuja? Voisiko maneesin lumet pudottaa ennen asiakastunteja? Miten opastetaan ulkopuolisia katsojia maneesin oven avaamisessa tai katsomossa käyttäytymisessä?

Suurin osa tapaturmista aiheutuu tasapainon menetyksestä. Palveluntarjoajien tulee pohtia ja analysoida, missä tilanteessa kukin ratsastaja on tasapainoltaan valmis vaativampiin tehtäviin ja erityisesti esteisiin.

Ratsastajan tasapainolla ja kehonhallinnalla on valtava merkitys ratsastuksen turvallisuuteen. Aineiston perusteella suurin osa tapaturmista aiheutuu tasapainon menetyksestä. Palveluntarjoajien tulee pohtia ja analysoida, missä tilanteessa kukin ratsastaja on tasapainoltaan valmis vaativampiin tehtäviin ja erityisesti esteisiin. Ratsastajien muuta liikuntaa ja kehonhallintaa tukevia harjoituksia tulee tarjota. Myös viestinnässä tulee korostaa ratsastuksen vaativan tiettyä kehonhallintaa. Myös yleisessä lajiviestinnässä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ratsastuksessa edetään oman taitotason mukaan, eikä liian suuria esteitä tai laukan aloittamista pidä kiirehtiä, jos tasapainoa ei ole riittävästi. 

Van Balen ja muut (Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries, 2019) totesivat hollantilaisessa lääketieteen tutkimuksessa, että suurin osa aineiston tapaturmista tapahtui ratsailla (noin 70%) ja niistä suurin osa (94,9%) oli putoamisia hevosen selästä. Samoin tässä aineistossa suurin osa tapaturmista oli aiheutunut hevosen selästä putoamisesta. Kaikkia putoamisia ei pystytä ennalta ehkäisemään, mutta osaan voidaan vaikuttaa huolellisemmalla ennakoinnilla. Kuluttajaturvallisuuslain velvollisuudella pitää kirjaa putoamisista pystytään analysoimaan yrityksen omaa toimintaa ja ennakoimaan mahdollisia toistuvia vaaratilanteita. Onnettomuuskirjanpidon huolellisempi tarkastelu voisi auttaa vähentämään tapaturmia. 

Kun hevonen pelästyy, se voi reagoida nopeasti, ja silloin etenkin kokematon ratsastaja voi menettää tasapainonsa. Kaikkea pelästymistä ei voida hevosilta kokonaan poistaa niiden lajityypillisen käyttäytymisen takia, mutta osa voitaisiin paremmin ennakoida. Maneesin oven avaaminen tulisi ohjeistaa hyvin kaikille tallilla liikkujille. Lumia voidaan pudottaa maneesien katoilta jo valmiiksi. Kovalla tuulella tai muilla erikoisilla sääolosuhteilla voisi pohtia äänieristettyjen korvahuppujen käyttämistä. 

Aineistossa oli mukana hevosten kompastumisia ja kaatumisia, joista oli aiheutunut tapaturma ratsastajalle. Vaarallisinta on, jos hevonen kaatuessaan tai kompastuessaan astuu tai kaatuu ratsastajan päälle. Osassa kaatumisia perussyy oli liian etupainoisessa hevosessa, ja sellaisen korjaaminen vaatii jo paljon osaamista ratsastajalta. Etupainoisuuteen pystytään puuttumaan oikeanlaisella ratsastuksella ja opetuksella, mutta kaikkia kompastumisia ei pystytä täysin estämään. Myös eläinlääketieteelliset syyt tulee selvittää sellaisilta hevosilta, jotka kompastelevat usein. 

Tukesin aineiston monia muita tutkimuksia pienempi päävammojen lukumäärä voi osittain selittyä sillä, että aineiston tapaturmat ovat pääosin peräisin ratsastuskoulutoiminnasta. Monessa kansainvälisessä tutkimuksessa on käytetty tutkimustietona myös itsekseen ratsastaneiden ja omien hevosten kanssa kotitalleilla tapahtuneita tapaturmia ja lisäksi vaikkapa laukkaratsastajien ja muiden ammattilaisten keskuudessa tapahtuneita tapaturmia. Riskit ovat ammattimaisessa toiminnassa vaihtelevia ja erilaisia, esim. nuorten hevosten ratsuttamiseen tai kouluttamiseen liittyen. Hevosmateriaali saattaa ammattimaisessa toiminnassa olla nopeammin reagoivaa ja liikemekaniikaltaan erilaista, jolloin vakavien loukkaantumisten määrä korostuu. 

Osasyy maneesien suhteelliseen suureen osuuteen piilee varmasti ratsastuskouluissa. Isoilla pitkään toimineilla ratsastuskouluilla on useimmiten käytössään maneesi, ja isoilla ratsastuskouluilla on paljon oppilaita, jolloin myös tapaturmien määrä saattaa olla suurempi. 

Aineistossa on jonkin verran tapaturmia esteratsastukseen liittyen. Ratsastajien kehonhallinnan parantamisella voidaan vähentää riskejä. Esteratsastuksessa sopivien suojavarusteiden käyttö korostuu. Osassa tapaturmia turvaliivillä on ollut merkitystä, kun hevonen on astunut ratsastajan päälle. Kypärän merkitys korostuu myös kovavauhtisissa putoamisissa. Aineiston perusteella useampi kypärä oli hajonnut putoamistilanteessa. Ratsastajia tulee edelleen ohjeistaa päivittämään turvavarusteet aina, kun niihin kohdistuu isku, tai kun ne ovat käyttöikänsä päässä.

Esteratsastuskilpailuissa tapahtuu tapaturmia. Yksi syy tapaturmiin on liian kova vauhti suhteessa ratsastajan taitotasoon ja tasapainoon. Suomen Ratsastajainliitto ry muutti estekilpailusääntöjä niin, että matalien luokkien aikaratsastus poistui. Sääntömuutos astui voimaan keväällä 2022. Tavoitteena on saada ratsastajille ensin osaamista ja riittävää tasapainoa, ennen kuin siirrytään aikaratsastusluokkiin. 

Varusteiden valinnalla voidaan parantaa ratsastuksen turvallisuutta.

Varusteiden valinnalla voidaan parantaa ratsastuksen turvallisuutta. Ratsastuskypärät ja turvaliivit ovat ehdottoman tärkeitä varusteita, mutta myös turvajalustinten käyttöä tulee lisätä. Aineistossa oli mukana useampi tapaturma, missä ratsastajan jalka jäi kiinni jalustimeen ja ratsastaja raahautui hevosen mukana. 

Aineistossa oli myös useita mainintoja ensiaputilanteen puutteellisesta hoidosta. Kaikilla ratsastuspalveluita tarjoavilla toimijoilla tulee olla ensiapukoulutukset päivitettyinä sekä harjoiteltuna hätätilanteessa toimiminen. 
 

Tukesin ohjeet ratsastajille ja talliyrittäjille

Ratsastaja, näin voit itse lisätä oman harrastuksen turvallisuutta

 1. Päivitä omat turvavarusteet ajan tasalle ja muista, että kypärällä on parasta ennen -päivämäärä. Kypärä kannattaa ostaa aina uutena sekä vaihtaa heti, jos se saa kolhun. Käytä turvaliiviä aina hypätessä.
 2. Harjoittele myös muuta liikuntaa ja tasapainoa ratsastuksen lisäksi.
 3. Verryttele valmiiksi ennen ratsastustunnille menoa, jotta lihakset ovat lämpimät.
 4. Tallin säännöillä ja ohjeilla on suuri merkitys turvallisuuteen, kuuntele ja noudata annettuja ohjeita. Esim. turvavälin pitäminen edellä liikkuvaan ratsukkoon on tärkeää.
 5. Harjoittele hevostaitoja! Hevosen käyttäytymisen tunteminen on tärkeää turvallisuudenkin näkökulmasta.
 6. Keskity tallilla vain hevosten kanssa toimimiseen!
 7. Muista, että ratsastuksessa tulee edetä malitilisesti oman taitotason mukaan. Aseta tavoitteet esim. kilpauralle realistisesti yhdessä ratsastuksenopettajasi kanssa.

Talliyrittäjä, näin voit ennaltaehkäistä tapaturmia:

 1. Laadi turvallisuusasiakirja ajatuksella ja pyydä koko henkilökuntaa tutustumaan siihen. Tunnista erityisesti oman toiminnan suurimmat vaaranpaikat.
 2. Seuraa tallin omaa onnettomuuskirjanpitoa ja pohdi, löytyykö sieltä asioita, joihin voi puuttua. Voiko lumia pudotella jo ennen ratsastustunteja maneesin katolta? Voisiko herkimmillä hevosilla käyttää äänieristettyjä korvahuppuja tuulisilla säillä?
 3. Ratsastajien taitotaso kehittyy kovin eri tahtia. Tarkastele, edetäänkö opetuksessa tarpeeksi maltillisesti, jotta tasapaino ehtii parantua.
 4. Varmista, että opetuksessa käytettävät yksilöt ovat sopivia tehtäväänsä ja tallin asiakaskunnalle.
 5. Tallin säännöillä ja ohjeilla voidaan parantaa turvallisuutta, asiakkaat tarvitsevat muistutusta ja opastusta niissä toistuvasti. Esim. turvavälit ovat tärkeitä!
 6. Oikeanlaisilla varustevalinnoilla voidaan turvallisuutta parantaa. Käytä turvajalustimia kaikissa satuloissa. Huolehdi hevosten varusteiden kunnossa ja tarkistamisesta säännöllisesti.
 7. Muistuta asiakkaita oman kypärän päivityksestä. Asiakkaille tarjottavien lainakypäröiden tulee olla hyväkuntoisia ja sisältää VG1- ja CE-merkinnät.
 8. Huolehdi, että henkilökunnan ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla ja riittävällä tasolla. Harjoitelkaa hätätilanteessa toimimista, jotta aidossa tilanteessa pystytään toimimaan ripeästi.

Aiemmin ratsastuspalveluita valvottiin kuntien ympäristöterveyshuollonviranomaisten toimesta, kuluttajapalveluiden valvonta siirtyi Tukesille 2016 keväällä. Aluksi palveluntarjoajilla ei ollut tietoa, minne tapaturmista tulee ilmoittaa. Tietämättömyyttä ilmoitusvelvollisuudesta on osittain edelleenkin, vaikka Tukes viestii asiasta säännöllisesti. Tämä on vaikuttanut luonnollisesti ilmoitettujen tapaturmien määrään. 

Ilmoita kaikki palvelussa tapahtuneet kuolemantapaukset, muut vakavat tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet Tukesiin. Vakavia tapauksia ovat esimerkiksi ne, joista aiheutuu pysyviä terveyshaittoja. Tyypillisimpiä Tukesiin ilmoitettavia vammoja ratsastuksessa ovat erilaiset raajojen murtumavammat. Ilmoita vakavista onnettomuuksista Tukesiin Ilmoitus (tukes.fi) tai sähköpostitse: kirjaamo (at) tukes.fi.

Lähteet

 1. Fernanda Camargo, William R. Gombeski Jr, Polly Barger, Connie Jehlik, Holly Wiemers, James Mead &Amy Lawyer |Pedro González-Redondo (Reviewing Editor). (2018). Horse-related injuries: Causes, preventability, and where educational efforts should be focused. Full article: Horse-related injuries: Causes, preventability, and where educational efforts should be focused (tandfonline.com)
 2. Pieter-Jan Van Balen, Dennis G Barten, Loes Janssen, Audrey A A Fiddelers, Peter R Brink, Heinrich M J Janzing. (2019). Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries. Eur J Emerg Med 2019 Apr;26(2):133-138
 3. Horse-human cooperation is a neurobiological miracle | Aeon Essays 
 4. Horse riding injuries a frequently ignored public health issue, say US researchers - Horsetalk.co.nz 
 5. Riding Accidents: Acta Orthopaedica Scandinavica: Vol 44, No 6 (tandfonline.com) 
 6. Horse Riding More Dangerous Than Skiis And Motorcycles, Injury Data Reveal (sciencealert.com) 
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29064836/
 8. Do equestrian helmets prevent concussion? A retrospective analysis of head injuries and helmet damage from real-world equestrian accidents
 9. Impact of helmet use in equestrian-related traumatic brain injury: a matched-pairs analysis
 10. Equestrian-related injuries, predictors of fatalities, and the impact on the public health system in Sweden