Johdanto

Tämä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) raportti selvittää syitä ja seurauksia erilaisille ratsastustapaturmille ja tuo esiin tietoa, millä tavoin onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä.

Ratsastus on suosittu laji etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa. Ratsastusta harrastaa noin 160 000 henkilöä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tietojen mukaan. Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenseuroissa on 40 535 jäsentä (2021), joista naisia 95 % ja miehiä 5 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyn (2020) perusteella ratsastus on alakouluissa ykkössijalla tyttöjen toiveharrastuksena ja yläkouluissa viidentenä.

Ratsastukseen ja hevosten hoitoon liittyvistä tapaturmista on paljon erilaisia kansainvälisiä tutkimuksia, joista suurin osa on lääketieteellisiä julkaisuja. Suomalaisia tutkimuksia ratsastuksen tapaturmiin liittyen ei ole tehty laajasti, eikä Suomesta tai kansainvälisistä tutkimuksista löydy viranomaisvalvontaan perustuvaa tietoa. Tämän raportin aineistona ovat ratsastuspalveluissa tapahtuneet onnettomuudet, joista on tehty ilmoitus Tukesiin vuosina 2017-2021.

Ratsastuspalveluiden tarjoajien on kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 mukaan ilmoitettava Tukesiin vakavista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista, ja ilmoituksia voivat tehdä myös muut tahot. Tässä raportissa kuvatut tapaturmat ovat pääosin yrittäjien ilmoittamia. Tapaturmat ovat tapahtuneet kuluttajapalveluita tarjottaessa. Kuluttajapalveluihin kuuluvat erilaiset ratsastus- ja hevospalvelut, kuten ratsastuskoulut, harrastetallit, vaellustallit, ratsastuskilpailut ja täysihoitotallit.

Hevonen eläimenä

Hevosen luontainen käyttäytyminen vaikuttaa voimakkaasti lajin tapaturma-alttiuteen. Hevonen on suuri ja nopeasti reagoiva eläin, ja sen lajityypillisenä käyttäytymisenä on pakeneminen. Pakoreaktio voi esiintyä rajuna ja nopeana, jolloin ratsastaja ei ehdi reagoimaan tai ratsastajalla ei ole tarpeeksi hyvää tasapainoa pysyäkseen hevosen selässä tällaisessa tilanteessa. 

Hevosen tunteminen eläimenä ja sen käyttäytymisen ymmärtäminen vaikuttaa ratsastuksen turvallisuuteen, koska käyttäytymistä ennakoimalla voidaan osa vaaratilanteista välttää. (Hevosalan järjestöjen yhteinen tietosivusto: hevosen käyttäytyminen | Hevoseni.fi); (McDonnell, 2003: The Equid Ethogram: A Practical Field Guide to Horse Behavior). Kehittyneissä maissa hevosten takia menehtyy enemmän ihmisiä, kuin minkään muun eläimen aiheuttamana. (McGreevy, 2012: Equine Behavior: A Guide for Veterinarians and Equine Scientists)

Kansainvälisiä tutkimuksia

Ratsastustapaturmista on tehty useita kansainvälisiä tutkimuksia. Camargo, Gombeski Jr, Barger, Jehlik, Wiemers,Lawyer (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että osa ratsastukseen liittyvistä tapaturmista olisi voitu välttää asianmukaisilla varusteilla. 

Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa päävammat korostuvat. Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa vuodelta 2017 tutkimusasetelmassa olivat erikseen kypärää käyttäneet ratsastajat sekä ilman kypärää ratsastaneet. (Impact of helmet use in equestrian-related traumatic brain injury: a matched-pairs analysis; George Pier, Malte Niklas Bongers ym. 2017)

Hollantilaisessa tutkimuksessa oli tehty viiden vuoden ajalta seurantaa ratsastus- ja hevosenkäsittelytapaturmissa. Eniten tapaturmia tapahtui, kun ratsastaja putosi hevosen selästä. Useimmin vammat olivat pään ja yläraajojen alueella. Hevosten maastakäsittelytilanteissa vammoja saivat erityisesti käsittelijän alaraajat ja kasvot. (Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries; Pieter-Jan Van Balen 1 2, Dennis G Barten 1, Loes Janssen 3, Audrey A A Fiddelers 4, Peter R Brink 4 2, Heinrich M J Janzing 5; 2019).

USA:ssa ja Isossa-Britanniassa on tutkittu, miten kypärän käyttö ehkäisee aivotärähdyksiä. Tutkimus oli tehty laukkaratsastajien keskuudessa, eikä sen vertailu aivan sovi muihin ratsastuksen lajeihin. Kuitenkin aineistosta käy ilmi, että kypärien jatkokehittämiselle on tarvetta. Oikeanlaisilla kypärillä voidaan vähentää vakavia päävammoja. (Do equestrian helmets prevent concussion? A retrospective analysis of head injuries and helmet damage from real-world equestrian accidents; Thomas A. Connor, J. Michio Clark, Jayaratnam Jayamohan, Matt Stewart, Adrian McGoldrick, Claire Williams, Barry M. Seemungal, Rebecca Smith, Roy Burek & Michael D. Gilchrist ; Sports Medicine - Open volume 5, Article number: 19, (2019)).

Ruotsalainen tutkimus lähestyi tapaturma-asiaa hieman eri näkökulmasta: mitkä ovat ratsastusonnettomuuksien taloudelliset vaikutukset julkiseen terveydenhuoltoon. Pitkäaikaisessa tutkimuksessa oli kerätty paljon dataa onnettomuuksista. Ruotsissa menehtyy keskimäärin 3 ihmistä vuosittain hevosonnettomuuksissa ja vakavia loukkaantumisia on noin 2000. Ruotsalaisessa tutkimuksessa päävammat korostuivat. (Equestrian-related injuries, predictors of fatalities, and the impact on the public health system in Sweden; L.Meredith, R.Thomson, R.Ekman, J.Kovaceva, H.Ekbrand, A.Bálint, 2019).

Tukesin valvonta ratsastuspalveluissa

Tukes valvoo viranomaisena kuluttajaturvallisuuslain noudattamista ratsastuspalveluita tarjoavissa yrityksissä. Käytännössä valvontaa tehdään paikan päällä  talleilla ja ratsastuskouluilla tapahtuvilla tarkastuskäynneillä. Tukesin valvonnan pääpaino on valmentavassa valvonnassa, eli pyritään toimimaan ohjaavalla ja neuvovalla otteella ja muistuttamaan yrittäjiä kuluttajaturvallisuuslain velvoitteista. Tarvittaessa on käytössä kuitenkin myös viranomaisen pakkokeinot, eli äärimmäisessä tapauksessa jopa toiminnan keskeyttäminen. 

Lisää tietoa kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksista ratsastuspalveluita tarjoaville yrittäjille