Ilmastopäästöjen vähentäminen

13 ilmastotekoja.


Tätä se meillä tarkoittaa.

 

Pyrimme yhdessä aktiivisesti pienentämään toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia.

 

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Matkustamisen määrä ja siitä aiheutuvat päästöt
Toimitiloihin liittyvät päästöt
Hankintojen vastuullisuus
 

 

 

Nostoja viime vuodelta:

 

Tavoitteenamme on pienempi hiilijalanjälki

Tavoitteenamme on aktiivisesti pienentää omasta toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Tavoitteen tukemiseksi kokosimme tukeslaisista vuonna 2022 kestävän kehityksen tiimin, joka jatkaa edelleen toimintaansa vastuullisuustiiminä. Voit lukea lisää vastuullisuustiimin toiminnasta raportin Me olemme Tukes -osiosta.

Olemme kuuluneet WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan vuodesta 2022 lähtien. Osana Green Office -toimintaa olemme laatineet Tukesille ympäristöohjelman, jota päivitetään säännöllisesti.

Ympäristöohjelmassa määrittelemme ympäristötyön tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit, joiden avulla voimme seurata tavoitteiden saavuttamista. Tukesin johtoryhmä hyväksyy ympäristöohjelman.

Vuoden 2023 ympäristöohjelmamme tavoitteina oli:

 • johdon sitoutuminen ympäristötyöhön ja sen kehittämiseen
 • ympäristötyön näkyväksi tekeminen henkilöstölle
 • kierrätyksen tehostaminen
 • ympäristöystävällisempien hankintojen tekeminen.

Saavutimme vuodelle 2023 asetetut tavoitteet ja toteutimme lähes kaikki ohjelmassa määritetyt toimenpiteet.

 • Kierrätys: Tehostimme kierrätystä toimistoillamme, vältimme kertakäyttöastioiden käyttöä ja vaihdoimme toimistotarvikkeet ja tulostuspaperit ympäristömerkittyihin vaihtoehtoihin.
 • Elintarvikkeet ja ruoka: Vaihdoimme reilun kaupan kahviin ja teehen, hankimme kauramaitoa tavallisen maidon rinnalle sekä tarjosimme tilaisuuksissa ja kokouksissa kasvispainotteista ruokaa.
 • Matkustaminen: Tarkoituksemme oli jo vuoden 2023 aikana tarjota työsuhdepolkupyörää tukeslaisille, mutta se viivästyi ja pääsimme aloittamaan työsuhdepolkupyörähankinnat vuoden 2024 alusta. Kannustimme tukeslaisia harkitsemaan virkamatkustamista ja kulkemaan mahdollisuuksien mukaan julkisilla, pyörällä tai kävellen.
 • Osallistuimme energiansäästökampanjoihin ja viestimme Tukesin sisäisesti aktiivisesti ympäristöasioista. Liitimme Green Office -raportoinnin ja ympäristöohjelman hyväksymisen osaksi johtoryhmän vuosikelloa.

Uusi ympäristöohjelmamme on laadittu vuosille 2024–2025. Arvioimme kaksivuotisen ympäristöohjelman toteutumista vuoden 2024 lopussa ja teemme siihen tarvittaessa päivityksiä.

Ihminen tarkastelee sähköpyörässä olevaa akkua.
Tuemme tukeslaisten mahdollisuutta työsuhdepolkupyörän hankintaan.

Matkustaminen lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna

Olemme linjanneet ympäristöohjelmassamme, että Tukesin tavoitteena on vähentää matkustamisen ympäristökuormitusta hyvin harkitulla matkustamisella ja etäyhteyksien hyödyntämisellä. Valvontaa ja arviointia tekevänä viranomaisena asiantuntijoidemme työnkuva kuitenkin vaatii matkustamista jossain määrin, vaikka koronapandemian aikana kehitetyt etätarkastukset ja -arvioinnit ovat edelleen tärkeä osa työtämme. Teemme paljon EU-yhteistyötä, mutta myös EU-tasolla etäkokoukset ovat lisääntyneet.

Seuraamme vuosittain virkamatkustamisen määrää sekä kotimaassa että ulkomailla. Virkamatkustamisella tarkoitamme kotimaassa tai ulkomailla tehtyjä työmatkoja, emme matkustamista kotoa työpaikalle. Matkustuksen päästöarviot saamme WWF:n Green Officen ilmastolaskurin kautta.

Vuonna 2023 matkustamisen määrä sekä päästöt kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kaikkien liikennemuotojen yhteenlasketut päästöt olivat 208,3 tCO2, kun vuonna 2022 ne olivat 134,9 tCO2.

Vuonna 2019 ennen koronapandemian tuomia rajoituksia matkustamisen päästöt olivat yhteensä 301,6 tCO2, mihin verrattuna päästömme ovat edelleen pienemmät.

Matkustamisen päästöt ovat kasvaneet vuodesta 2021 ja 2022.
Seuraamme matkustamisen päästöjä WWF Green Officen ilmastolaskurin avulla.

Vuonna 2023 matkustettiin eniten junalla, mistä syntyi kuitenkin vähiten liikenteen päästöjä. Junamatkoja tehtiin yhteensä 2 470 kpl, joista kilometrejä kertyi 553 000 km. Päästöt näistä matkoista olivat yhteensä 6,75 tCO2, mikä on 3,2 % Tukesin vuotuisista liikenteen päästöistä.

Henkilöautoilla tai muilla moottoriajoneuvoilla matkustettiin 312 000 km, mistä syntyi päästöjä yhteensä 47,42 tCO2. Tämä osuus liikenteen päästöistä oli 22,8 %. 

Lukuihin ei ole laskettu mukaan vuokra-autoilla ajettuja matkoja, sillä emme saa niiden kilometrimääriä toistaiseksi selville. Selvitämme jatkossa mahdollisuutta saada dataa myös vuokra-autoilla ajetuista kilometreistä. Päästöjen laskennassa ei myöskään ole eritelty ajoneuvojen polttoaineen tyyppejä, joten luku ei ole täysin tarkka. 

Eniten liikenteen päästöjä syntyi lentomatkoista (74 %), joita tehtiin 836 kpl. Lentokilometrejä kertyi yhteensä 839 500 km sekä kotimaan että ulkomaan lennoista. Eniten lentoja tehtiin kotimaassa Tukesin Helsingin ja Rovaniemen toimipisteiden välillä sekä Euroopassa Helsingin ja Brysselin välillä EU-kokouksien vuoksi. Kaikkien lentojen yhteenlaskettu päästöarvio on 154,15 tCO2.

Matkustaminen lisääntyi vuoteen 2022 verrattuna seuraavasti:

 • Lentäminen: Lentomatkojen määrä lisääntyi lähes 300 kpl ja kilometrejä kertyi yli 300 000 km enemmän. Lentämisen päästöt kasvoivat 61 tCO2.
 • Autoilu: Henkilöautoilla tai muilla moottoriajoneuvoilla matkustettiin 40 000 km enemmän ja päästöjä kertyi 6 tCO2 enemmän.
 • Junamatkustus: Junamatkojen määrä kaksinkertaistui ja kilometrejä kertyi 407 000 km enemmän. Päästöt kasvoivat 6,56 tCO2 verran.

Vaikka emme saa täysin tarkkaa dataa kaikesta Tukesissa tehdystä virkamatkustamisesta, arvioimme, että saamamme data kertoo riittävällä tarkkuudella matkustamisen määrän ja päästöjen kehittymisen. Päivitimme myös vuonna 2023 Tukesin matkustusohjetta vastaamaan paremmin ympäristöohjelmamme tavoitteita.

Nosto: Ympäristövastuullisuus osaksi sisäistä matkustusohjetta

Vuonna 2023 päivitimme Tukesin sisäisen matkustusohjeen. Tukesin matkustusohje pohjautuu valtion virka- ja työehtosopimukseen sekä Tukesin omaan ympäristöohjelmaan. Ohjeessa on huomioitu mm. valtion suositukset ja linjaukset matkustusmäärien vähentämisestä etäyhteyksiä hyödyntämällä ja suosimalla ympäristöystävällisiä matkustushankintoja, sekä taloussäännön linjaukset matkustamisesta ja kustannusten käsittelystä.

Osallistimme tukeslaisia ohjeen laatimiseen päivitystyön eri vaiheissa. Henkilöstö myös luki alustavan version ohjeesta ja sitä muokattiin palautteen pohjalta selkeämmäksi. Ohjetta oli lisäksi mahdollisuus käsitellä ryhmien yhteisissä kokouksissa.

Laajensimme ohjeistusta yhdestä intranetin sivusta kokonaiseksi sivustoksi, jossa kiinnitetään erityistä huomiota matkustusturvallisuuteen. Viestimme päivitetystä ohjeesta uutisoimalla siitä sisäisissä viestintäkanavissa sekä esittelemällä ohjeen kaikille tukeslaisille yhteisessä tilaisuudessa.

Vuonna 2023 matkustusmäärät nousivat odotetusti kohti samaa tasoa kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina. Matkustusmääriin heijastui inhimillinen tarve ja halu nähdä toisiamme kasvokkain pitkään jatkuneen etätyöskentelyn jälkeen. Seuraamme mielenkiinnolla, miten matkustaminen Tukesissa kehittyy, kun pääsemme viemään käytäntöön uusia yhteisesti sovittuja linjauksia ilman pandemian vaikutuksia.

Seuraamme säännöllisesti toimitilojemme ympäristövaikutuksia

Kaikki Tukesin toimitilat on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Emme saa tarkkoja tietoja toimitilojemme energian kulutuksesta, vaan ne on arvioitu tilojemme koon perusteella. Tukesin toimitilojen pinta-ala vuonna 2023 oli yhteensä 4 843 m2.

Kaikkiin kiinteistöihin ostetaan hiilineutraalia sähköä, ja kolmesta toimipaikastamme Helsingin ja Rovaniemen toimipisteiden kaukolämpö on hiilineutraalia. Jäähdytykseen käytettävä energia on hiilineutraalia Helsingin ja Tampereen toimipisteissä. Vuoden 2023 arvio energian kulutuksesta yhteensä kaikissa Tukesin toimipisteissä on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kulutus ja päästöt 2023 Kulutus (MWh) 2023 Päästöt (kgCO2) 2022 Kulutus (MWh) 2022 Päästöt (kgCO2)
Sähkö 465 0 390 2 626
Lämmitys 671 17 725 620 33 562
Jäähdytys 162 0 139 0
Yhteensä 1 298 17 725 1149 36 188

Verrattuna vuoteen 2022 arvioitu energian kulutuksemme nousi hieman, mutta siitä aiheutuvat päästöt lähes puolittuivat. Muutokseen vaikuttaa merkittävästi Rovaniemen toimipisteen siirtyminen hiilineutraalin sähkön käyttöön. Päästöt aiheutuivat siis ainoastaan Tampereen toimipisteen lämmityksestä. 

Myös kierrätys ja jätteiden lajittelu toimivat kaikissa toimipisteissämme hyvin. Saamme myös tiedon jätemääristä arviona toimitilojemme koon perusteella, joten täysin oikeita määriä emme pysty seuraamaan. Ympäristöohjelmamme toimenpiteenä olemme kiinnittäneet huomiota kierrätyksen kehittämiseen mm. viestinnällä ja parantamalla kierrätysmerkintöjä toimistoillamme.

Loppuvuodesta 2023 saimme Helsingin ja Tampereen toimistoille Green Office -sertifikaatit. Voit lukea niistä tarkemmin alla olevasta nostosta.

Nosto: Green Office -sertifikaatti vahvistaa Tukesin sitoutumista ympäristötyöhön

Tukesin Helsingin ja Tampereen toimipisteille on myönnetty WWF Green Office -sertifikaatti vuoden 2023 lopussa. Täytimme ympäristöohjelmamme toimilla Green Officen vastuullisuuskriteerit, jotka liittyvät seitsemään teemaan:

 1. Johtaminen
 2. Viestintä ja sitouttaminen
 3. Energia ja vesi
 4. Hankinnat
 5. Kierrätys, lajittelu ja siivous
 6. Liikkuminen
 7. Ruoka

Liityimme WWF Green Office -ympäristöjärjestelmään vuonna 2022, sillä koimme, että tarvitsimme Tukesin sisäisen ympäristötyön edistämiseen taustatukea ja suunnitelmallisuutta. Laadimme Tukesille ympäristöohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyi. Tavoitteenamme oli saada Green Office -sertifikaatti vuoden 2023 loppuun mennessä kaikilla kolmella paikkakunnallamme: Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.

Päätimme kuitenkin hakea Rovaniemen toimipisteelle sertifikaattia vasta myöhemmin, sillä olemme muuttamassa uusiin valtion yhteiskäyttöisiin tiloihin vuoden 2024 aikana. Saimme Helsingin ja Tampereen Green Office -tarkastuksissa kiitosta hyvin tehdystä työstä ja mainioita neuvoja, joiden avulla voimme entisestään kehittää Tukesin ympäristötyötä vuosittain päivitettävän ympäristöohjelmamme mukaisesti.

Green Office on tärkeä työkalu Tukesin ympäristötyössä.

Hankintojen vastuullisuus

Otamme vastuullisuuden huomioon hankinnoissamme. Seuraamme mm. Hansel Oy:n hankintapalvelun kautta tehtyjen yhteishankintojen hiilijalanjälkeä ja vastuullisuuskriteereitä.

Palvelun mukaan Tukesin ostolaskujen hiilijalanjälki vuodelta 2023 on 1,55 miljoonaa CO2-ekv/kg (1,46 miljoonaa CO2-ekv/kg vuonna 2022). Päästöjä kertyi eniten asiantuntija- ja tutkimuspalveluista, ICT-palveluista sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrista. 

Hankintojen vastuullisuutta tarkastelemme Hanselin yhteishankinnoille myönnettyjen vastuullisuustunnusten avulla. Vuonna 2023 Tukesin yhteishankinnoista 24 % oli ympäristötunnuksella merkittyjä (35 % vuonna 2022). Viime vuoden tapaan suurimmat ympäristötunnuksella merkityt hankintamme liittyivät kotimaan majoituspalveluihin, kokous- ja tapahtumapaikkoihin ja junamatkustukseen.

Sosiaalisen vastuun tunnuksella merkittyjen hankintojen avulla voimme edistää esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista, tasa-arvoista työelämää, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Näiden hankintojen osuus vuonna 2023 oli 27 % (36 % vuonna 2022). Tukesin yhteishankinnoista 100 % oli taloudellisen vastuun tunnuksella merkittyjä.

Hanselin kautta raportoitavien yhteishankintojen määrä kaikista Tukesin hankinnoista vuonna 2023 on kuitenkin vain 12,2 %. Jotta saisimme kattavamman kuvan hankintojen vastuullisuudesta, pyrimme jatkossa selvittämään myös muiden hankintojemme vastuullisuutta.  

Matkapuhelimia Tukesiin hankittiin vuonna 2023 251 kpl, kannettavia tietokoneita 83 kpl ja tablettitietokoneita 6 kpl. Näiden laitteiden yhteenlaskettu hiilidioksidipäästöarvio on 44,71 tCO2. Tukesin henkilöstön matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet vaihdetaan kolmen vuoden välein laitteita hallinnoivan Valtorin leasing-sopimuksen mukaisesti. 

Seuraamme myös tulostuspapereiden kulutusta ja tulostuksen määrää eri toimipisteissä, mutta tulostuksen vuosittainen määrä meillä on tiedossa vasta vain osasta tulostimia. Tukesin sisään ostetun paperin määrä vuonna 2023 oli 57 500 arkkia (65 000 vuonna 2022) ja paperia tulostamiseen kului yhteensä 243 kg verran. Tulostuksen määrä on vähentynyt tasaisesti digitalisaation lisääntyessä.

Hyödynnämmekin laajasti digitaalisia työkaluja toiminnassamme. Osana valvontaa käytössämme ovat sähköiset kyselyt, joilla kartoitetaan palveluntarjoajien turvallisuuden hallintaa. Kyselyn avulla muistutamme palveluntarjoajia lain keskeisistä vaatimuksista ja autamme heitä tunnistamaan oman toimintansa mahdollisia turvallisuuspuutteita.

Sähköiset kyselyt ovat palveluntarjoajille hallinnollisesti kevyt valvontakeino, ja samalla Tukes saa sen avulla nopeasti kokonaiskuvan laajasta palveluntarjoajien joukosta.

Sähköinen kysely mahdollistaa valvonnan tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen kohdistamisen vähentäen samalla matkustamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Digitalisaation yhteydessä tulee kuitenkin huomioida esimerkiksi datan siirtämisestä aiheutuva energian kulutus. Aloitimme vuonna 2023 yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Valtorin ja konsulttipalvelu CGI:n kanssa pilottiprojektin vihreästä koodista. Projektin tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, miten koodauksen avulla voidaan toteuttaa ympäristön kannalta vastuullisempia tietojärjestelmiä. Projekti valmistuu kevään 2024 aikana.