Hyppää sisältöön

Nya begränsningar på halterna av nikotin i nikotinpåsar — påsar som innehåller 20 mg eller mer nikotin ska dras bort från marknaden

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.6.2023 15.12 | Publicerad på svenska 15.6.2023 kl. 10.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fattat ett beslut som förbjuder att de nikotinpåsar som innehåller 20 mg eller mer nikotin säljs eller släpps ut på marknaden i Finland. Beslutet träder i kraft den 21 juni 2023.

Beslutet baserar sig på 45 b § 3 mom. i kemikalielagen enligt vilket Tukes temporärt kan begränsa eller förbjuda att en kemikalie som orsakar allvarlig olägenhet eller fara säljs eller släpps ut på marknaden. Förbudet eller begränsningen kan meddelas om användningen av kemikalien konstateras eller med fog kan bedömas orsaka allvarlig olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. Den temporära bestämmelsen ska följas tills statsrådet har fattat ett beslut i ärendet i enlighet med 45 b § 1 mom. i kemikalielagen. Lagen saknar bestämmelser om exakta tidsfrister för Tukes beslut eller statsrådets behandling av ärendet.

Särskilt barn och unga i riskgrupp — målet är att förebygga nikotinförgiftningar

Nikotinpåsen innehåller en nikotinhaltig blandning, men den innehåller inte tobak. De nikotinpåsar som säljs kan innehålla stora mängder nikotin, en kemikalie som är farlig för hälsan och miljön. Det har varit tillåtet att sälja nikotinpåsar i Finland utan separat försäljningstillstånd och begränsning av nikotinhalten från och med början av april. Målet med förbudet i enlighet med kemikalielagen som Tukes meddelat är att förebygga faror som särskilt nikotinpåsar med höga nikotininnehåll orsakar för hälsan. 

Förpackningarna för nikotinpåsarna och smakämnen i produkterna har utformats så att de särskilt lockar unga. Ofta finns nikotinmängden inte tydligt markerad på nikotinpåsarnas förpackningar med sådana mätskalor som allmänt används så det kan vara svårt för konsumenten att avgöra hur högt nikotininnehåll produkten har. Nikotinpåsarna kan vara livsfarliga särskilt för spädbarn och små barn.

–  Nikotinpåsar som innehåller 20 mg eller större mängder nikotin kan vara livsfarliga för spädbarn och små barn. Även om vi tills vidare inte haft några allvarliga förgiftningsfall, finns det en verklig risk för en allvarlig fara, konstaterar Jouni Räisänen, sektionschef vid Tukes. 

Enligt giftinformationscentralen ökade antalet förgiftningsförfrågningar som gällde nikotinpåsar under perioden 1.1.2017–31.12.2022 från sammanlagt 11 förfrågningar per år (2017) till sammanlagt 51 förfrågningar per år (2022). Andelen förfrågningar som gällde under 18-åringar ökade från 27 procent (2017) till 49 procent (2022); åren 2019–2021 var andelen anmärkningsvärt hög (57–66 %).

Nikotinpåsar omfattades av kemikalielagstiftningen i april

Enligt en omvärdering av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i april 2023 kan nikotinpåsar i regel inte längre klassificeras som läkemedel. För närvarande tillämpas kemikalielagstiftningen och tobakslagens bestämmelser som gäller tobakssurrogat på nikotinpåsarna i tillämpliga delar. 

Det har varit tillåtet att sälja nikotinpåsar till konsumenter utan förhandsgodkännande från och med april förutsatt att tobakslagens bestämmelser om tobakssurrogat och kemikalielagstiftningens bestämmelser som anmälnings-, registrerings-, informations-, förpacknings- och märkningsskyldigheter följs. Tukes publicerade en nyhet om kemikalielagstiftningens krav på nikotinpåsar i april, läs mer: Kemikalielagstiftningen tillämpas också på nikotinpåsar

Länk till beslutet: Temporärt beslut enligt 45 b § 3 mom. i kemikalielagen om begränsning av utsläppande på marknaden av vissa nikotinprodukter

Kemikalielagen (Finlex.fi)

Nyhet 19.4.2023: Kemikalielagstiftningen tillämpas också på nikotinpåsar

Mer information till medier

sektionschef Jouni Räisänen, tfn +358 295 052 098, [email protected]

 
Sivun alkuun