Läpinäkyvyys ja luotettavuus

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

Jotta voimme toteuttaa perustehtäväämme, turvallisuuden ja luotettavuuden edistämistä yhteiskunnassa, meidän on tavoiteltava viranomaistyön läpinäkyvyyden ja luotettavuuden edistämistä omalta osaltamme.

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Vuosittaisen kuluttajille tehtävän Luottamus&Maine-tutkimuksen kokonaismaineluku

 

 

 

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.  

Tukesin tavoitteena on olla turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja esimerkiksi jakamalla avoimesti tietoa ja viestimällä aktiivisesti eri kohderyhmille. Mahdollistamme oikeudenmukaisen ja vastuullisen liiketoimintaympäristön yrityksille ja laadukkaan yhdenvertaisen arjen kansalaisille. 

Tukesin verkkosivuilla jaetaan paljon tietoa kansalaisille ja yrityksille, jotta he voivat toimia turvallisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Ilmoitamme esimerkiksi sivuilla ajantasaisesti tuotteissa havaituista puutteista ja vaaroista. Sivuiltamme löytyy myös eri toimialojen rekistereitä, joista voi tarkistaa esimerkiksi toiminnanharjoittajien lupia, hyväksyttyjä yrityksiä ja laitoksia sekä hyväksyttyjä aineita. Verkkosivuillamme on myös paljon avointa tietoa kaivosasioista: ylläpidämme kaivosrekisteriä ja julkaisemme Kaivosrekisterin karttapalvelua. Lisää tietoa kaivosasioiden läpinäkyvyydestä voit lukea alla olevasta case-esimerkistä.

Viime vuonna edistimme turvallisia toimintatapoja esimerkiksi kuluttajapalveluiden onnistuneista turvallisuuskäytännöistä kertovilla Hyvä käytäntö -uutisilla, joista alla oleva case-esimerkki kertoo tarkemmin.

Seuraamme tavoitteen edistymistä vuosittain Luottamus&Maine -tutkimuksen avulla. Se mittaa julkishallinnon organisaatioiden mainetta ja kansalaisten julkishallintoa kohtaan osoittamaa luottamusta. Kehitys oli viime vuonna erityisen positiivista. 

Tukes oli vuonna 2021 Luottamus&Maine -tutkimuksessa sijalla viisi ja sen kokonaismaineluvuksi muodostui 3,78.  Olemme olleet mukana vertailussa vuodesta 2018 alkaen. Tämän vuoden maineluku on tähän mennessä Tukesin paras tulos ja myös sijoitus koheni neljä sijaa viime vuodesta.

Luottamuksen edistäminen -mittarin lukuja vuosilta 2018-2021. Sijoitus julkishallinnossa 5.

Case: Hyvä käytäntö -uutissarja jakoi kuluttajapalveluiden turvallisuusvinkkejä

Tukes julkaisi verkkosivuillaan yhteensä 13 uutista kuluttajapalveluiden hyvistä käytännöistä vuosina 2020–2021. Jokainen uutinen esitteli yhden kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyneen onnistumisen, vakiintuneen toimintatavan tai innovaation. Hyvät käytännöt kuvasivat esim. onnettomuuskirjanpidon, verkostoitumisen, hätäensiavun tai palveluympäristön rakentamisen toimintatapoja. Lisäksi uutisissa esiteltiin hyviä käytäntöjä kehittäneitä tai käyttäviä palveluntarjoajia sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. 

Uutissarjan tarkoituksena oli jakaa turvallisuusvinkkejä eri palvelusektoreiden välillä, lisätä positiivista turvallisuusuutisointia ja nostaa esiin sitä hyvää työtä, jota eri palveluissa on jo pitkään tehty asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli tarjota positiivisia esimerkkejä, joiden avulla muutkin palveluntarjoajat innostuisivat kopioimaan, soveltamaan ja parantelemaan alkuperäistä ideaa ja siten saisivat uutta intoa palveluiden turvallisuuden parantamiseen. 

Uutisissa esiteltäviksi hyviksi käytännöiksi tukeslaiset halusivat valita erityisesti konkreettisia, helposti toteutettavia toimenpiteitä, jotka olivat jo osoittautuneet käytännössä toimiviksi ja jotka olisivat helposti ja edullisesti sovellettavissa useissa muissakin palveluissa. Esitellyissä hyvissä käytännöissä ei ollut kyse minkään organisaation liikesalaisuuksista, ja juttuihin pyydetyt palveluntarjoajat osallistuivat jutuntekoon mielellään. 

Kuluttajapalveluiden tarjoajat voivat olla verkottuneita alueellisesti tai oman palvelusektorinsa sisällä, mutta palveluiden välistä laajempaa tiedonvaihtoa turvallisuusasioista tapahtuu hyvin vähän. Tukes voi valtakunnallisena valvovana virastona välittää tietoa palveluntarjoajien kesken sekä eri palvelusektoreiden välillä ja siten kannustaa palveluntarjoajia toimimaan vastuullisesti.

Esimerkkejä Hyvä käytäntö -uutisista: Skeittiparkki parkkihalliin, taloyhtiön leikkipaikan turvallisuustarkastus, tarkistuslistat tukevat turvallisuuden varmistamista, yleisötapahtumien sydäniskurit ja hätätilannevalmius sekä testaa materiaaleja käytännössä.

Case: Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat olennaisia kaivosasioissa

Tukes on kaivoslakia valvova viranomainen. Lain tavoitteena on kaivostoiminnan, malminetsinnän ja kullanhuuhdonnan edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Kaivoslaissa on keskeistä turvata kaivoslain mukaisen luvanhaltijan oikeudet ja toisaalta Tukesin tulee valvoa, että luvanhaltija suorittaa kaivoslaissa säädetyt velvollisuudet. 

Tukesin lupaharkinnassa korostuu erityisesti kaivosalueen ja malminetsintäalueen kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeuksien turvaaminen. Luvassa annettavilla määräyksillä vähennetään ja rajoitetaan toiminnasta aiheutuvia haittoja yleiselle ja yksityiselle edulle. Ympäristön pilaamisen rajoittamista koskevat lupamääräykset antaa ympäristöviranomainen ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Jotta onnistumme kaivoslaissa säädetyssä tehtävässä, toimintamme täytyy olla läpinäkyvää. Kansalaisilla on oikeus tulla kuulluksi ja mahdollisuus vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin viranomaisen päätöksiin.  

Tiedotamme vireille jätetyn hakemuksen mukaisesta hankkeesta ja pyydämme lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Pyrimme tunnistamaan henkilöt, jotka omistavat kiinteistön suunnitteilla olevalla lupa-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Nämä ovat lähtökohtaisesti asianosaisia ja Tukes pyrkii saamaan heille tiedon suunnitellusta hankkeesta, jotta he voivat osallistua ja vaikuttaa viranomaisen päätöksentekoon esittämällä muistutuksia siitä, miten hanke voi toteutuessaan vaikuttaa heidän elinympäristöönsä. Tukes tiedottaa kirjeitse henkilöitä, jotka asuvat tai harjoittavat elinkeinoa hankkeen mahdollisella vaikutusalueella. 

Kaikkia ei voida tavoittaa kirjeitse, joten pyrimme varmistamaan tiedonkulun hakemuksen mukaisesta hankkeesta kuuluttamalla siitä Tukesin ja hankkeen toteutuskunnan verkkosivuilla. Merkittävän kokoisissa hankkeissa ja hankkeissa, joissa on epäilys, että kaikkia asianosaisia ei ole saavutettu, hakemuksesta tiedotetaan hankkeen toteutuskunnassa yleisesti jaettavassa sanomalehdessä.

Luvanhakijoiden, -haltijoiden, kaivostoiminnan valvontaan osallistuvien valtion viranomaisten, ministeriöiden ja kuntien, maanomistajien ja kansalaisten tiedonsaannin läpinäkyvyyden varmistamiseksi ylläpidämme ja julkaisemme verkkosivuillamme kaivosrekisterin karttapalvelua, josta selviävät vireillä olevat hakemusalueet ja voimassa olevat lupa-alueet sekä näiden lupien haltijatiedot.

Seuraamme kaivostoimialan kehitystä keräämällä tilastotietoa luvanhaltijoiden tekemistä toimenpiteistä ja julkaisemme vuosittain raportin toimialan suoritteista ja kehityksestä. Tämä on tärkeä osa kaivoslain valvonnan läpinäkyvyyttä.

Kaivosympäristössä maan alla ihmisiä ja koneita.