Ilmastopäästöjen vähentäminen

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja.

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

 

Pyrimme yhdessä aktiivisesti pienentämään toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä.

 

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Seuraamme matkustamisen määrää ja hiilijalanjälkeä sekä hankintojen vastuullisuutta.

 

 

 

Tavoitteenamme on aktiivisesti pienentää toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä toimitiloissamme sekä matkustamisessa ja hankinnoissa. Liityimme Green Office -ympäristöjärjestelmään vuonna 2022. Tavoitteenamme on saada Green Office -sertifikaatti vuonna 2023 kaikilla kolmella paikkakunnallamme: Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. 

Teemme ympäristötyötä kaikkien tukeslaisten voimin. Vuonna 2022 kokosimme erityisesti ympäristötyöstä kiinnostuneet tukeslaiset sisäiseen kestävän kehityksen tiimiin, jonka tehtävä on koordinoida Tukesin vastuullisuustyötä ja -raportointia. Pidimme lisäksi kaikille yhteisillä Tukes-päivillä vastuullisuustyöpajan. Työpajassa tukeslaiset saivat pohtia, miten voisivat edistää kestävän kehityksen tavoitteitamme omassa työssään, ryhmässään tai koko Tukesin tasolla. Saimme työpajasta valtavasti hyviä ideoita ja ajatuksia, joita on hyödynnetty mm. Tukesin ensimmäisessä ympäristöohjelmassa.

Tässä raportissa tutkimme tarkemmin matkustamisen päästöjä. Kerromme myös hankinnoista sekä toimitilojen sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta. Niistä meillä ei kuitenkaan ole saatavilla tarkkaa tietoa, joten emme laske raportissa Tukesin kokonaishiilijalanjälkeä.

Matkustamisen päästöt ovat puolittuneet.
Tukeslaisten vastuullisuustyöpajassa pohdittiin konkreettisia toimia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Green Office toi Tukesin ympäristötoimiin suunnitelmallisuutta

Liityimme WWF:n Green Office -järjestelmään vuonna 2022, sillä koimme kestävän kehityksen tiimissä, että tarvitsemme Tukesin sisäisen ympäristötyön edistämiseen taustatukea ja suunnitelmallisuutta. Green Office vastaa tähän tarpeeseen. 

Laadimme osana Green Office -työtä ympäristöohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyy vuosittain aina vuoden lopussa. Ympäristöohjelmassa määrittelemme vuosittain tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, jotka kehittävät ympäristövastuullisuuttamme.

Ympäristöohjelmamme mukaisesti olemme Tukesissa sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Siirrymme sisäisissä ja ulkoisissa tarjoiluissa kasvispainotteiseen ruokavalioon.
  • Hankimme ekologisesti kestäviä tai aineettomia muistamisia ja merkkipäivän lahjoja.
  • Hankimme vastuullisuusmerkittyjä taukohuoneen tarjoiluja. 
  • Hankimme ympäristömerkittyjä toimistotarvikkeita.
  • Vaihdamme kertakäyttötuotteet kestotuotteisiin, myös tilatuissa tarjoiluissa.
  • Pyrimme vähentämään turhaa matkustamista ulkomaanmatkoilla ja työmatkoilla kotimaassa.
  • Työpaikan ja kodin välillä kannustamme käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai pyöräilyä/kävelyä mahdollisuuksien mukaan.
  • Aloitamme valmistelemaan työsuhdepolkupyöräetua tukeslaisille.

”Odotan kuin kuuta nousevaa, että Tukesin työsuhdepolkupyöräetu tulee käyttöön. Minulle (sähkö)pyörä korvaa auton, se on ympäristölle parempi ja pitää myös kuntoa yllä!”

Jukka Eklund, ylitarkastaja

Tavoittelemme Green Office -sertifikaattia vuonna 2023.

 

Matkustaminen väheni verrattuna vuoteen 2019

Olemme linjanneet ympäristöohjelmassamme, että pyrimme vähentämään turhaa matkustamista ulkomaanmatkoilla ja työmatkoilla kotimaassa. Olemme valvontaa tekevä viranomainen, joten matkustamista emme voi kokonaan lopettaa, vaikka korona-aikana kehitetyt etätarkastukset ovat nykyään tärkeä osa työtämme. Teemme myös paljon EU-yhteistyötä, mutta myös EU-tasolla etäkokoukset ovat lisääntyneet.

Vertaamme vuoden 2022 lukuja erityisesti koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019. Vielä viime vuonnakin korona aiheutti rajoituksia matkustamiseen, joten se selittää osaltaan matkustamisen vähenemistä.

Tukeslaisten juna- ja lentomatkat sekä autolla tai muulla moottoriajoneuvolla kuljetut matkat ovat vähentyneet reilusti verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. 

Junamatkoja vuonna 2022 oli noin 46 % vähemmän kuin vuonna 2019 (vuonna 2022: 1199 kpl ja 145 789 km, vuonna 2019: 2235 kpl ja 182 538 km). Vuonna 2022 autolla tai muulla moottoriajoneuvolla ajettujen kilometrien määrä laski noin 15 % vuodesta 2019 vuoteen 2022 (vuonna 2022: 273 369 km, vuonna 2019: 323 066 km).

Vuonna 2022 noin 10 % ajomatkoista ovat olleet kimppakyytejä. Ajomatkojen hiilidioksidipäästöt olivat arviolta 41,55 tCO₂ (2019 vuonna 49,11 tCO₂.) Arvion epätarkkuuteen vaikuttaa se, että polttoaineen tyyppi ei ole tiedossamme.

Matkustamisen vähentyminen näkyy erityisesti lentomatkojemme määrän laskussa.

Vuonna 2022 lentomatkoja oli yli 60 % vähemmän kuin vuonna 2019 (vuonna 2022: 552 matkaa ja 507 175 lennettyä kilometriä, vuonna 2019: 1419 matkaa ja 1 373 639 km). Vuonna 2022 lentämisen osalta arvioidut hiilidioksidipäästömme olivat 93,13 tCO₂ (vuonna 2019 päästöt olivat 252,23 tCO₂). Luku on laskettu lentomatkojen kilometrimäärien perusteella. 

Kaikkien kulkuneuvojen osalta arvioitu hiilidioksidipäästömme olivat noin 55 % pienemmät vuonna 2022 kuin vuonna 2019.

Infograafi: matkustamisen päästöt ovat puolittuneet.
Junamatkojen päästöt ovat niin vähäiset, etteivät ne näy juuri lainkaan kuvassa.

Case: EU-kokoukset onnistuvat myös etänä 

Toukokuussa 2022 pääjohtajamme Kimmo Peltonen laati Euroopan komissiolle kirjeen, jossa hän kiittää Tukesin puolesta komissiota digitaalisten työskentelykäytäntöjen kehittämisestä, mikä on mahdollistanut etäkokoukset EU-tasolla. Kirjeessä Peltonen korostaa digitaalisen työskentelyn tärkeyttä ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisen merkitystä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Tästä syystä Tukesissa on linjattu etäkokousten suosimisesta myös EU-kokouksissa silloin kun se on tarkoituksenmukaista. 

Tukesin asiantuntijoiden matkustus Brysseliin on vähentynyt merkittävästi koronan myötä kehitettyjen etäkokousmahdollisuuksien vuoksi. Vuosina 2018 ja 2019 tukeslaiset matkustivat EU-kokouksiin yli 100 kertaa. Vuonna 2022 toukokuusta eteenpäin, koronarajoitteiden poistuttua, matkoja oli vain 28. Nähtäväksi jää, mille tasolle EU-matkustaminen asettuu tulevina vuosina.

Kokousten etäosallistuminen on siis vähentänyt selkeästi tukeslaisten matkustamista. Esimerkiksi ylitarkastajana työskentelevä Heikki Puhakka ei ole tehnyt kevään 2020 jälkeen yhtään matkaa Brysseliin. Aiemmin matkoja on kertynyt vuoden aikana noin neljä. 

”Kokoustaminen sujuu tosi hyvin etänäkin. Ne pienet ongelmat, joita etäkokoustamisiin liittyy ovat samankaltaisia kuin Teams-kokouksissa yleisestikin, eli aina ei esimerkiksi jonkun ääni kuulu. Muuten kaikki on toiminut loistavasti,” Heikki toteaa.

Kestävä kehitys huomioidaan hankintaprosessin jokaisessa vaiheessa

Edistämme kestävän kehityksen toteutumista huomioimalla sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden hankinnoissamme. Hansel Oy:n hankintapulssi-palvelun mukaan Tukesin ostolaskujen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on 1,46 miljoonaa CO2-ekvivalenttia/kg. Luku perustuu Suomen ympäristökeskuksen kehittämään laskentamalliin (SYKEra 15/2019). 

Kiinnitämme huomiota kestävään kehitykseen hankintaprosessin alusta alkaen. Jo suunnitteluvaiheessa linjaamme hankinnoille vastuullisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia ja kilpailutuksessa määrittelemme vastuullisuutta edistäviä laadullisia vertailuperusteita.

Tukesin ostolaskujen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on 1,46 miljoonaa CO2-ekv/kg

Varmistamme ekologisen kestävyyden ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla vaihtoehdoilla. Kiinnitämme huomiota muun muassa hankintojen energiatehokkuuteen sekä materiaalivalintoihin ja kuljetuksiin.

Hansel Oy:n hankintapulssi-palvelun tietoihin perustuen Tukesin yhteishankinnoista 35 % oli ympäristötunnuksella merkittyjä vuonna 2022. Suurimmat ympäristötunnuksen omaavat hankintamme koskivat kotimaan majoituspalveluita, kokous- ja tapahtumapaikkoja sekä junamatkustuspalveluita. 

Sosiaalisen kestävyyden osalta voimme edistää esimerkiksi työ- ja ihmisoikeuksien noudattamista, tasa-arvoista työelämää, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Hanselin sosiaalisen vastuun tunnuksella merkittyjen yhteishankintojen osuus Tukesilla oli 36 %. 

Taloudellisen kestävyyden toteutumisen varmistamiseksi arvioimme jokaisen hankinnan tarpeellisuutta ja hyödynnämme yhteishankintoja sekä vaikuttavuusperusteisia hankintoja. Tukesin yhteishankinnoista 100 % olivat Hanselin taloudellisen vastuun tunnuksella merkittyjä. 

Osana Green Office -toimintaa seuraamme toimitilojemme tulostuspaperin kulutusta sekä Tukesin käyttöön hankittujen leasing-laitteiden määrää matkapuhelimien ja tietokoneiden osalta. Kaikki Tukesin käyttämät kopiopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Tukesin sisäänostetun paperin määrä vuonna 2022 oli 65 000 arkkia. Tästä yli 65 % on täysin hiilineutraalia kopiopaperia.

Siirryimme vuoden 2022 aikana kokonaan 100 % hiilineutraaliin tulostuspaperiin.

Ennen tätä viime vuoden aikana ostetuista tulostuspaperista 30 %:lla on Joutsenmerkki sekä EU:n ympäristömerkki, ja ne on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Lopuilla tulostuspapereilla on muun muassa ympäristöstandardi ja EU:n ympäristömerkki. 

Vuonna 2022 uusia matkapuhelimia hankittiin 45 kappaletta ja tietokoneita 144 kappaletta. Näiden arvioidut hiilidioksidipäästöt ovat 53,10 tCO₂.

Viestimme energiansäästöstä tukeslaisille

Edistämme energiansäästöä toimitiloissamme ja etätöissä muun muassa viestimällä energiansäästövinkeistä. Osallistuimme vuonna 2022 Motivan Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan ja jaoimme aktiivisesti tietoa energiansäästötoimista muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä Tukesin sisällä. Kampanjoimme Tukesin sisällä esimerkiksi näytön ja valojen sammuttamisen puolesta. Lisäksi säästimme energiaa toimitiloissamme Senaatin energiansäästöohjelman avulla. Tiloissamme laskettiin esimerkiksi huonelämpötilaa ja säädettiin ilmanvaihtoa käyntitietojen perusteella.

Tukesin kolmesta toimipisteestä Pasilan ja Tampereen toimitilat ovat vuokrattu valtion Senaatti-kiinteistöiltä. Rovaniemellä toimimme Aluehallintoviraston talossa. Emme saa tarkkoja kulutustietoja energiankulutuksestamme, vaan ne on arvioitu tilojemme koon perusteella.

Yhteenveto arvioiduista kulutuksista ja päästöistä on koottu alla olevaan taulukkoon. 

Sovittu ala ka. 2022: 5 357 m2 Kulutusarvio (MWh) Päästöarvio (kgCO₂)
Sähkö 390 2 626
Lämmitys 620 33 562
Jäähdytys 139 0
Yhteensä 1 149 36 188

Vuokranantajamme Senaatti panostaa vastuullisuuteen ja esimerkiksi käyttämämme sähkö on peräisin 100 %:sti uusiutuvista energianlähteistä, jolloin ostosähkön päästökerroin on 0 kgCO₂/MWh Pasilassa ja Tampereella. Sähkönkulutuksen päästöarvio 2626 kgtCO₂ on Rovaniemen toimipisteen osuus.