Yhteistyö ja vuorovaikutus

YK:n kestävän kehityksen tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus.

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

Edistämme viestinnässämme ja kaikessa toiminnassamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa: vaikuttava ja valmentava viranomaistyö ei muuten onnistu.

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Luottamus&Maine-tutkimuksen vuorovaikutuksen arvosana
Sidosryhmätyytyväisyys
 

 

 

Tavoitteenamme on vahvistaa rohkealla asiakaslähtöisellä viestinnällä mielikuvaa Tukesista helposti lähestyttävänä viranomaisena, joka rakentaa yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Olemme asiakaslähtöisiä ja kehitämme palveluitamme ja toimintaamme avoimesti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Lisäämme yhteistyöllä ja dialogilla ymmärrystä turvallisen yhteiskunnan merkityksestä niin organisaatioiden toiminnassa kuin ihmisten arjessakin. Vaikuttava ja valmentava valvonta on yksi keino, jota pyrimme viemään eteenpäin sujuvalla vuorovaikutuksella ja tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmiemme kanssa. 

Teemme yhteistyötä aktiivisesti sekä Tukesin sisällä että sidosryhmien ja muiden viranomaisten kanssa. Tukesin sisällä olemme vähitellen siirtyneet tiimimäiseen työskentelytapaan. Meillä on useita tiimejä yksiköiden ja ryhmien sisällä sekä tiimejä, joissa on jäseniä organisaation eri puolilta. Esimerkiksi Toivo-tiimiin, eli Tukesin asiantuntijoista koottuun ryhmään, kuuluu jäseniä kaikista valvontaa tekevistä yksiköistä.

Jatkossa tunnistamme ja haemme yhteistyön synnyttämiä moninaisia etuja edelleenkin, sillä mahdollisuuksia on vielä paljon. Uuden strategiamme visio ”Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat” asemoi meidät yhä vahvemmin yhteistyön verkostoihin, niin Tukesin sisällä kuin ulkopuolellakin. 

Tukeslaisia keskustelemassa pöydän ääressä ja seisten.
Tukeslaiset tekevät paljon yhteistyötä erilaisissa tiimeissä, ryhmissä ja verkostoissa.

Case: Toivo-tiimi edistää yhtenäistä Tukesia asiakkaiden suuntaan

Tukesin ryhmien välinen Toivo-tiimi edistää toiminnanharjoittajien valvontaa ja neuvontaa yli Tukesin sisäisten ryhmärajojen ja yhtenäistää kenttävalvontakäytänteitä ryhmissä. Ensimmäisen toimintavuoden 2022 aikana haimme Toivossa yhteisiä asiakkuuksia, aktivoimme ryhmien välistä yhteistyötä, otimme kantaa Tukesin asiakkaan määritelmään ja mietimme tiimin kesken asiakaslähtöisyyttä. Ryhmien välinen yhteistyö on poikinut yhteisiä tarkastuksia, joita ilman Toivoa ei olisi osattu edes löytää.

Yhteistarkastuksia on tehty mm. sähkölaitteistot ja kuluttajapalvelut -ryhmän kanssa. Nämä tarkastukset olemme toteuttaneet erityisesti ratsastuspalveluiden tarjoajille. Yhteistarkastuksia on tehty myös kuluttajapalvelut- ja kemikaalituotteet-ryhmien kesken. Olemme käyneet yhdessä niin kauneudenhoitoalan palveluntarjoajien luona kuin kosmetiikka-alan yrityksissäkin. Valtaosassa käynneistä olemme hyödyntäneet kimppakyytejä ja näin säästäneet samalla ympäristöä. Toivo-tiimin sisällä yhteistarkastukset ovat nostaneet positiivista tunnelmaa ja nämä on koettu asiantuntijoiden osalta todella hyödyllisiksi. Yritykselle puolestaan Tukes näyttäytyy yhtenäisenä yhteistyön myötä. 

Jatkamme työtä yhteisten asiakkuuksien sekä asiakaslähtöisyyden ja valmentavan valvonnan välillä. Toivo-tiimissä järjestämme muun muassa Ohjaus ja neuvonta -työpajan, jossa kerromme esimerkkejä eri ryhmissä havaituista hyvistä käytännöistä sekä käymme läpi neuvonnan ja konsultoinnin rajaa.

Mittaamme yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämistä sidosryhmätutkimuksen sidosryhmätyytyväisyydellä sekä suurelle yleisölle suunnatun Luottamus&Maine-tutkimuksen vuorovaikutuksen osa-alueen arvosanalla.

Vuonna 2022 vuorovaikutusarvosanamme oli hyvällä tasolla toista vuotta peräkkäin: 3,62/5 ja se koheni entisestään vuodesta 2021 (3,58/5). 

Vuorovaikutuksen arvosana on kasvanut.
Kansalaiset arvioivat Luottamus&Maine-tutkimuksessa mm. Tukesin kykyä pitää yhteyttä, kuulla ja ymmärtää sidosryhmiään.

Sidosryhmätyytyväisyyttä tarkastelemme joka toinen vuosi sidosryhmillemme lähetettävällä tutkimuksella, jossa vastaajat arvioivat Tukesin toimintaa. 

Vuonna 2022 sidosryhmätyytyväisyys oli hyvällä tasolla: 4 (asteikko 1–5). Edellisessä tutkimuksessa kaksi vuotta sitten luku oli myös hyvä: 3,9.  Mittari kuvastaa koko Tukesin kykyä toimia yhteistyökykyisesti erilaisten sidosryhmien kanssa ja sidosryhmien tyytyväisyyttä Tukesin toimintaan.  

Sidosryhmiemme tyytyväisyys on noussut edellisestä mittauksesta.

Joka toinen vuosi toteutettavan sidosryhmätutkimuksen vastaajien kokonaisarvo Tukesin toiminnasta asteikolla 1–5.

Case: Oppilaitosyhteistyöllä rakennamme turvallisempaa yhteiskuntaa

Useat Tukesin ryhmät sekä asiantuntijat vierailevat säännöllisesti eri alojen oppilaitoksissa. Vierailemme ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Oppilaitosyhteistyöllä pyrimme tavoittamaan Tukesin valvomien toimialojen opiskelijat jo hyvissä ajoin ennen työelämään siirtymistä. Tavoitteenamme on, että Tukes viranomaisena ja lainsäädännön vaatimukset tulevat alan toimijoille tutuksi.

Esimerkiksi kuluttajapalvelut-ryhmä piti noin 20 luentoa opiskelijoille vuonna 2022. Osallistujat olivat muun muassa hevos-, kauneudenhoito-, seikkailukasvatus-, matkailu- ja tapahtumatuotantoalojen opiskelijoita. Yhteensä luennoille on osallistunut lähes 500 opiskelijaa. Vierailuilla kerroimme lainsäädännön vaatimuksista ja keskustelimme käytännön työn esimerkkitilanteista opiskelijoiden kanssa. 

Lainsäädäntö uudistuu jatkuvasti ja oppilaitosyhteistyöllä varmistamme uusimman tiedon päätymisen opetukseen. Näin oikeat toimintatavat opitaan jo opintojen aikana. Oppilaitosvierailujen lisäksi tuotamme oppilaitosten käyttöön runsaasti erilaista materiaalia käytettäväksi opetuksen tukena. 

Vaikuttaminen opiskeluvaiheessa kannattaa – juurtuneita huonoja tai vääriä käytänteitä on työläämpi korjata myöhemmin. Olemme saaneet oppilaitosyhteistyöstä erinomaista palautetta niin opettajilta kuin opiskelijoilta itseltään. Rakennamme aktiivisen oppilaitosyhteistyön kautta turvallisempaa yhteiskuntaa. 

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on koettu erittäin tärkeänä, ja olemme panostaneet siihen. Oppilaitosyhteistyö on ensisijaisesti vaikuttavaa, mutta myös todella antoisaa molemmin puolin. Opiskelijoilta saa välittömän palautteen siitä, millaisena viranomainen käytäntöineen näyttäytyy heille. Opiskelijoilta saa myös ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, millaisia trendejä toimialoilla on mahdollisesti tulossa. Samalla tulevat ammattilaiset saavat viranomaiselle kasvot ja yhteystiedot, kun jotain kysyttävää sitten myöhemmin tulee.
- Annina Nyholm, ylitarkastaja

Yritykset ovat yksi tärkeistä sidosryhmistämme. Lainsäädännössä asetetaan yrityksille minimitaso, ja meidän tehtävämme on valvoa, että yritykset toimivat lainsäädännön mukaisesti. Monet säädökset ovat kuitenkin monimutkaisia, niitä voi olla paljon yrityksen toimintaan liittyen ja uusia säädöksiä on valmisteilla usein. Moni toiminnanharjoittaja joutuukin usein seikkailemaan aikamoisessa säädösviidakossa. Erityisesti pienillä ja uusilla yrityksillä voi olla vaikeuksia tunnistaa ja toimia säädösten mukaisesti. Tätä helpottaaksemme olemme aloittaneet yhteistyön Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa

Case: Tukes ja Suomen Uusyrityskeskukset ry tukevat turvallista yrittäjyyttä

Olemme Tukesissa tehneet jo muutaman vuoden ajan yhteistyötä Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. Se on valtakunnallinen yritysneuvojien verkosto, joka tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa 30 uusyrityskeskuksessa. Yhteistyön tarkoituksena on tavoittaa entistä paremmin yritysneuvonnan piiriin hakeutuvia uusia yrittäjiä ja lisätä tietoa Tukesin valvomien toimialojen lainsäädännöstä jo yritystoiminnan alkuvaiheessa. Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa aloittavan yrittäjän oppaan ja erilaisten sidosryhmätapahtumien saralla. Vuonna 2022 tiivistimme yhteistyötä entisestään uutiskirjeiden ja tiedonvaihdon osalta.

Yritysneuvojat ympäri Suomen antavat toimipisteissään maksutonta neuvontaa ja auttavat uusia yrittäjiä alkuun toiminnassa. Yritysneuvonnan asiakkaissa korostuvat erityisesti pienet yritykset, joiden tavoittaminen tehokkaasti on viranomaiselle haastavaa. Yhteistyön myötä yritysneuvonnassa osataan tarjota tietoa lainsäädännön velvoitteista esimerkiksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden osalta entistä paremmin ja ohjata toimijoita Tukesin tarjoaman tiedon äärelle. Yhteistyöllä tuetaan yrittäjyyttä turvallisuusasiat huomioiden. 

Teemme yhteistyötä aktiivisesti muiden viranomaisten kanssa kotimaassa sekä kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi Tukesin ohjaamaan Riskiryhmään kuuluu tutkimuslaitoksia ja muita viranomaisia, jotka vastaavat kemikaaliasioista. Ryhmän tavoitteena on tiivistää näiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Case: Riskiryhmä lisää tutkimuslaitosten ja kemikaaliviranomaisten yhteistyötä

Riskiryhmä toimii asiantuntijaryhmänä monimutkaisissa kemikaaleihin liittyvissä riskinarviointiasioissa ja tunnistaa kemikaaleihin liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä. Ryhmä perustettiin vuonna 2020 ja se aloitti toisen toimikautensa vuonna 2022. Ryhmän päämäärä on tukea viranomaisten riskinhallintatyön, valvonnan ja viestinnän riskiperusteista kohdentamista, tunnistaa ajankohtaisia prioriteetteja tuleville vuosille sekä valmistella ehdotuksia yhteisistä hankkeista. Ryhmä koostuu yhteensä 11 tutkimuslaitoksesta ja viranomaisesta. 

Vuodesta 2022 vuoteen 2035 on voimassa kansallinen kemikaaliohjelma, jonka laadintaan riskiryhmä osallistui. Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen Suomessa. Sen avulla varmistetaan ja edistetään terveyden- ja ympäristönsuojelua. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa sekä torjua eri lähteistä peräisin olevaa haitallisten kemikaalien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sekä väestön ja työntekijöiden haitallista altistumista kemikaaleille. Pyrkimyksenä on siirtyä Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti kohti ympäristöä, jossa kemikaalit eivät haittaa ihmisten terveyttä eivätkä heikennä ympäristön hyvää tilaa.

Yhtenä merkittävänä työnä riskiryhmä tunnisti vuonna 2022 prioriteettikemikaaleja, joista aiheutuviin terveys- ja ympäristöriskeihin Suomessa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota, esimerkiksi kemikaalivalvonnan kohdentamisella ja lainsäädännön kehittämisellä. Kartoituksen tuloksia hyödynnettiin seuraavan vuoden valvontahankkeiden suunnittelussa. 

Tukesin työntekijöitä istumassa toimistolla.
Kehitämme toimintaamme eri tavoin yhdessä sidosryhmien ja asiakkaidemme kanssa.

Osallistumme moniin kansainvälisiin projekteihin ja hankkeisiin. Esimerkiksi EU-alueella on tehty jo monen vuoden ajan yhteistyötä rintasyövän hoidon parantamiseksi, ja Tukesin FINAS-akkreditointipalvelu on ollut siinä tiiviisti mukana. 

Case: Rintasyövän hoitoa parannetaan laatuohjelmalla

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä EU:n alueella. Vuosittain yli 350 000 naista sairastuu siihen ja hoidon taso sekä laatu vaihtelevat eri EU-maissa. Tukesin FINAS-akkreditointipalvelu on ollut jo vuodesta 2014 mukana EU:n rintasyövän hoitoon liittyvässä projektissa. Kyseessä on EU-komission ja Euroopan akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestön (EA) kanssa työstetty rintasyövän hoidon laatuohjelma (The European Commission Initiative on Breast Cancer, ECIBC). Laatuohjelman tavoitteena on parantaa rintasyövän hoitoa ja vähentää siten kuolleisuutta tautiin EU:n alueella. 

Laatuohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta: 

  1. eurooppalaisista oppaista rintasyövän seulonnalle ja taudinmääritykselle eli diagnosoinnille
  2. eurooppalaisesta laadunvarmistusohjelmasta. 

Laadunvarmistusohjelma kattaa koko rintasyövän hoitoketjun seulonnasta, taudinmäärityksestä, hoitotoimenpiteistä ja jälkiseurannasta aina palliatiiviseen, eli elämän loppuvaiheen hoitoon. Laadunvarmistusohjelmassa on määritelty kriteerit ja mittarit, joilla hoidon laatua voidaan parantaa ja mitata. 

FINAS toimii laadunvarmistusohjelman työryhmän vetäjänä. Lisäksi FINAS on toiminut asiantuntijana laadunvarmistusohjelmaan liittyvässä sertifioinnissa eli vaatimusten täyttymisen varmennuksessa ja akkreditoinnissa eli pätevyyden toteamisessa. Sertifioinnin avulla varmistetaan, että rintasyövän hoitoyksiköt ovat ottaneet laadunvarmistusohjelman vaatimukset huomioon toiminnassaan ja noudattavat kriteereitä päivittäisessä työssään. Akkreditoinnin avulla varmistetaan rintasyöpäyksiköitä sertifioivien sertifiointiorganisaatioiden pätevyys.

Rintasyövän laadunvarmistusohjelma on vapaaehtoinen rintasyövän hoitoyksiköille. Ohjelma pilotoitiin vuonna 2022 seitsemässä Euroopan maassa ja FINAS oli mukana pilotoinnissa asiantuntijan roolissa. Laadunvarmistusohjelma valmistuu kevään 2023 aikana. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni EU-maa ja rintasyövän hoitoyksikkö ottaisi laadunvarmistusohjelman käyttöön.