Pääjohtajan katsaus ja vuoden kohokohtia

Pääjohtajan katsaus

Euroopan sydämessä raivoaa ilman mitään oikeutusta epäinhimillinen sota jo toista vuotta. Sota, julmuudet ja kärsimykset ovat vastuullisen elämänmenon surkeaa pimeää takapihaa. Juuri siitä syystä jokaisen meistä tulee varjella kestävän kehityksen tavoitteita omalla pikkuisella tai miksei vähän suuremmallakin panoksella. Me Tukesissa haluamme tuoda kestävään kehitykseen ja maapallon tulevaisuuteen oman pienen kädenjälkemme.  

Tämä on meidän toinen vastuullisuusraporttimme. Niin kuin kehittyvissä organisaatioissa yleensäkin, tavoitteet ovat täsmentyneet, mittarit ovat loksahtaneet paremmin kohdalleen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi on helpottunut. Mielestäni tässä raportissa olemme saavuttaneet uutta ja onnistuneet hyvin kuvaamaan sitä, mitä vastuullisuus meille jo ihan käsitetasolla merkitsee. 

Toinen vastuullisuusraporttimme syntyi aikana, jona valmistelimme uutta strategiaamme. Vuoden alusta voimaan tulleessa strategiassa vastuullisuus on edelleen vahvasti mukana, ehkäpä vahvemmin kuin edeltäneessä strategiassa.

Uuden strategiamme visiossa ”Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat” haluamme nousta ja kasvaa vahvaksi vaikuttajaksi vastuullisuuden edistäjänä niin kuluttaja- kuin toimijakentässäkin. Uuden strategian yksi viidestä painopistealueesta on ”Edistämme vastuullista toimintaa”. Vastuullisuustyömme on ottanut vahvasti suuntaa heti ensimmäisen raportointivuotemme tuotoksena.

Olemme nopeasti omaksuneet vastuullisuusraportoinnin oivaksi työkaluksi matkalla kohti entistäkin vastuullisempaa toimintakulttuuria. On tärkeää ymmärtää, että osana Tukes-kulttuuria on mahdollista edistää ympäristön kantokykyä voimistavia toimia. Vastuullisuudesta on tullut pysyvä osa Tukes-kulttuuria.

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta olemme valinneet kuusi meille hyvin soveltuvaa tavoitetta – toki laajan toimintakenttämme vuoksi mukaan olisi sopinut vielä moni muukin. Meille on tärkeää, että jokainen tukeslainen voi tunnistaa valituista tavoitteista oman työnsä vaikutukset. Seuraavaksi muutama nosto raportista.

Työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi on meille työyhteisönä tärkeä. Olemme yhtä mieltä siitä, että työhyvinvointi on yhteinen asia ja kaikkien tukeslaisten vastuulla – yhdessä teemme kovaa tulosta myös tällä rintamalla.

Työhyvinvoinnin monivuotinen, päivittyvä ohjelma heijastelee erilaisten työhyvinvoinnin barometrien tuloksia ja siten auttaa meitä kohdistamaan katseitamme ja muutoksia oikeaan suuntaan. Keräämme myös mittavan määrän suoraan tai epäsuorasti työhyvinvointiin liittyvää dataa mittarointia varten.

Edistääksemme kaikkien työhyvinvointia järjestimme virtuaalisia työhyvinvoinnin tietoiskuja. Tiivistimme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa mm. ottamalla käyttöön kriisi- sekä mielen huoli -palvelut.

Työtyytyväisyysindikaattorimme onkin ollut hyvällä tasolla ja hienoisella kasvu-uralla ja hiukan valtion keskiarvoa korkeampi. Samoin työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen on meillä parantunut ja on tällä hetkellä erinomaisella tasolla.

Laajasta asiantuntijapiiristämme koottu kestävän kehityksen tiimi järjesti Tukesin kehittämispäivillä vastuullisuusteemaa käsittelevän työpajan. Käynnistimme Green Office -sertifikaattiin tähtäävät toimet, ja ympäristöohjelmamme vuotuiset tavoitteet käsitellään myös johtoryhmässä. Matkustaminen on vähentynyt jo useana vuotena, osaltaan koronapandemian vaikutuksesta.

Olemme vähentäneet sekä autolla ajettujen kilometrien että lennettyjen lentojen määriä. Viestimme Euroopan komissiolle, että ilmastosyistä vähennämme lentomatkustamisen Brysseliin minimiin. Vähensimme onnistuneesti matkustamisen hiilidioksidipäästöjämme noin puoleen verrattuna aikaan ennen koronaa. 

Olemme nopeasti omaksuneet vastuullisuusraportoinnin oivaksi työkaluksi matkalla kohti entistäkin vastuullisempaa toimintakulttuuria. On tärkeää ymmärtää, että osana Tukes-kulttuuria on mahdollista edistää ympäristön kantokykyä voimistavia toimia. Ympäristöystävällisemmät toimet voivat olla pieniä ja yksittäisiä, mutta oleellistahan on, että ne osoittavat samaan suuntaan – samansuuntaisuudella luodaan merkittävää vaikuttavuutta. Vastuullisuudesta on tullut pysyvä osa Tukes-kulttuuria.

Suuret kiitokset kaikille tukeslaisille vastuullisuuden edistämisestä ja toimeen tarttumisesta. Erityiskiitokset kestävän kehityksen tiimille, joka uutterasti edistää Tukesin vastuullisuustyötä ja vastaa vuotuisesta vastuullisuusraportoinnista.

Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen

Vuoden kohokohtia

Energiakriisi ja vihreän siirtymän vaikutukset näkyivät toiminnassamme

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi vaikutti viime vuonna Tukesin toimintaan monin eri tavoin. Se lisäsi äkillisesti energialähteiden vaihtamiseen liittyviä kysymyksiä, neuvonnan tarvetta sekä kiireellisiä lupahakemuksia erityisesti nestekaasulaitosten, biokaasu- ja LNG-kohteiden sekä vanhojen öljysäiliöiden luvituksessa.

Energiatilanteen muutos näkyi myös kylmälaiteliikkeiden hakemusten poikkeuksellisen suurena määränä sekä sähkölaitteistoja ja sähköurakointia koskevien ilmoitusten määrän kasvuna. Myös kuluttajille suunnattua energiamurrokseen liittyvää neuvontaa lisättiin.

Tukesin rooli otettiin huomioon myös julkisen talouden suunnitelmassa, jossa meille osoitettiin lisärahoitusta vihreää siirtymää edistävien investointien luvituksen vauhdittamiseen. Määrärahan avulla pystyimme purkamaan lupahakemusten käsittelyjonoja ja vaikuttamaan osaltamme Suomen kilpailukykyyn kansallisissa ja kansainvälisissä yritystoiminnoissa ja teollisissa investoinneissa. Yhtenä merkittävimmistä ja kiireellisenä hankkeena käsittelimme kelluvan LNG-terminaalin ja siihen liittyvän siirtoputkiston lupahakemukset.

Viestimme myös aktiivisesti vihreän siirtymän aiheista viime vuonna. Teimme esimerkiksi teemaviestintää kiertotalouden ja tuoteturvallisuuden yhteensovittamisesta sekä järjestimme yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa koulutusta investointihankkeiden luvituksen sujuvoittamiseksi hakijoille ja heidän konsulteilleen. Koulutus on saatavilla myös Tukesin avoimessa oppimisympäristössä. Käynnistimme myös loppuvuodesta aurinkosähköjärjestelmien asennuspuutteiden valvontaprojektin, joka valmistuu vuonna 2023.

Tukeslaisia vierailulla LNG-terminaalialuksella.

Uusi strategia kannustaa vastuullisuuteen

Uudistimme strategiamme vuonna 2022. Kaikki tukeslaiset pääsivät osallistumaan strategiatyöhön monin eri tavoin. Strategiatyössä oli mukana johtoryhmän ja ohjausryhmän lisäksi useita tukeslaisista koottuja ryhmiä, jotka vuoden aikana edistivät strategian kehittämistä, keskusteluttamista ja toimeenpanoa.

Järjestimme vuoden aikana mm. toimintaympäristökyselyn, useita työpajoja, ryhmäkeskusteluita sekä sparraustunteja, joiden avulla tukeslaisten ääni näkyy strategian lopputuloksessa. Strategisten painopisteiden valinta pohjautui sekä laajaan keskusteluun Tukesissa ja sidosryhmien kanssa, että toimintaympäristöanalyysiin. 

Tukesin visio on Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat. Toiminta-ajatuksemme on tehdä Suomesta turvallisempi elää ja toimia. Jotta voimme vastata jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön tarpeisiin, edistämme entistä vahvemmin monipuolista tiedon hyödyntämistä toimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Vastuullisuuden ja turvallisuuden edistäminen on Tukesin ydintoimintaa ja se näkyy uudessa strategiassa vahvasti. Uutta strategiassa on kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen nostaminen painokkaammin esille. Haluamme edistää vastuullista toimintaa monin eri tavoin:

  • Rakennamme aktiivisesti turvallisempaa, vastuullisempaa sekä vakaampaa yhteiskuntaa ja ympäristöä.
  • Edistämme vastuullista toimintaa viestinnällä, neuvonnalla ja asiakkaiden ohjaamisella.
  • Sisällytämme vastuullisuuden näkökulmat riskiperusteiseen päätöksentekoomme.
  • Vaikutamme verkostoissa. Muodostamme uusia kumppanuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistamaan vastuullista toimintaa ja luottamusta.
  • Edistämme toiminnassamme kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
  • Olemme työntekijöillemme vastuullinen työnantaja.
Tiedolla turvallisuutta - vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat.
Tukesin strategia

Valmentava viranomaistyö

Valmentavalla viranomaistoiminnalla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa edistetään säädösten noudattamista rakentavalla, opastavalla ja kannustavalla tavalla, kuitenkin tarvittaessa epäkohtiin jämäkästi puuttumalla. Valmentavassa viranomaistoiminnassa tavoitellaan parhaita keinoja siihen, että toimijat osaavat ja sitoutuvat säädösten noudattamiseen ja sitä kautta turvallisuuden edistämiseen. 

Tukesin näkökulmasta valmentavalla viranomaistoiminnalla tavoitellaan mahdollisimman vaikuttavaa turvallisuuden ja luotettavuuden edistämistä.  Valmentavan kulttuurin edistäminen on ollut Tukesissa käynnissä jo joitakin vuosia. Lisää terävyyttä asian edistämiseen saimme uudistetun strategiamme myötä, jossa yhtenä painopisteenä on valmentavasti toimiminen.

Vuonna 2022 valmentava viranomaistyö näkyi toiminnassamme monella tavalla. Kuvasimme esimerkiksi yhdessä kollegaviranomaisten (STUK, Valvira ja Fimea) kanssa valmentavan viranomaistyön mallia. Tämän avulla voimme mm. tunnistaa yhteisiä kehittämiskohteita sekä ennen kaikkea viestiä modernista viranomaistoiminnasta yhdenmukaisella tavalla. Turvallisuusviranomaisilla on paljon yhteisiä asiakkaita ja haluamme toimia sekä asiakkaidemme ja kansalaisten suuntaan yhdenmukaisesti.

Lisäksi viritimme laajempaa keskustelua aiheesta. Osallistuimme muun muassa Valtiokonttorin Työkulttuuripodin jaksoon ”Miten moderni viranomaistyö vastaa yhteiskunnan muutoksiin?” keskustelemalla valmentavasta viranomaistoiminnasta. Pohdimme podcastjaksossa esimerkiksi, miten valmentava tyyli ja asiakastyö kytkeytyvät toisiinsa turvallisuuden kohdalla. 

Tukesin tutkimus- ja kehitysjohtaja Minna Päivinen keskusteli valmentavasta viranomaistoiminnasta Työkulttuuripodissa.

Aktiivinen paloturvallisuuden edistäminen palkittiin ensimmäisen luokan ansioristillä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö myönsi vuonna 2022 ensimmäisen luokan ansioristin ammattilaistuotteet-ryhmän ylitarkastaja Karoliina Meurmanille. Ansioristi myönnettiin ”Tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta pelastustoimen alalla”.

Meurman on tehnyt kunniakkaasti töitä paloturvallisuuden edistämiseksi jo monen vuoden ajan. Hän on viestinyt aktiivisesti ajankohtaisista pelastustoimen alan teemoista yleisötilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Erityisesti hän tuo esiin palo- ja häkävaroittimiin sekä sammutuslaitteisiin liittyviä asioita saaden aikaan myös mielenkiintoista keskustelua aiheista. 

Meurman viestii rennolla ja puhuttelevalla otteella vakavistakin asioista ja hänen tapansa viestiä kiinnostaa laajaa yleisöä pelastustoimen ammattilaisista tavallisiin kuluttajiin. Myös Tukesin sisällä hänet on palkittu vuoden someviestijän palkinnolla.

”Paloturvallisuus on läsnä joka päivä. Pienillä tai vähän vaivaa vaativilla asioilla voi olla iso merkitys tulipalon syttyessä. Aktiivisella viestinnällä pyritään ennaltaehkäisemään tulipalot, opettamaan ihmisiä havaitsemaan ne varhaisessa vaiheessa ja toimimaan tulipalotilanteissa oikein. Aiheen tärkeyden lisäksi hyvä palaute ja tunne siitä, että on tehnyt jotain oikein, motivoi työskentelemään paloturvallisuuden parissa,” summaa Meurman.  

Karoliina Meurman palkittiin ensimmäisen luokan ansioristillä sekä Tukesin sisällä vuoden someviestijän palkinnolla.