Läpinäkyvyys ja luotettavuus

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

 

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Teemme yritysten ja organisaatioiden vastuullisuutta näkyväksi. 

 

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

 

Luottamus&Maine-tutkimuksen kokonaisarvosana.

 

 

 

Uudistimme strategiamme vuoden 2022 aikana. Uuden strategian visio ”Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat” tuo tiedon strategian ytimeen. Edistämme toimintamme vaikuttavuutta tiedon monipuolisella hyödyntämisellä ja ehkäisemme epäluotettavan tiedon leviämistä toimimalla aktiivisesti verkostoissa.

Yhdeksi strategian painopisteeksi on valittu entistä vahvempi asiakaslähtöisyys.

Viestimme aktiivisesti eri kanavissa, ja sitä kautta tavoitamme asiakkaitamme laajasti. Esimerkiksi jaamme sosiaalisessa mediassa ajankohtaista tietoa toimialojemme tuotteiden ja palveluiden turvallisuuteen liittyen. 

Kehitämme jo nyt toimintaamme eri tavoin yhdessä sidosryhmien ja asiakkaidemme kanssa. Jatkossa olemme entistäkin sitoutuneempia siihen, että osallistamme asiakkaita prosessien ja palveluiden kehittämiseen aina kun se on mahdollista. Pyrimme myös selkeyttämään asiakaslähtöisyyden käsitettä ja kehittämään asiakaslähtöistä kulttuuria Tukesissa. Viime vuonna kehitimme asiakaslähtöisyyttä esimerkiksi asiakasraadin ja botin avulla. 

Case: Asiakasraati ja botti lisäävät asiakaslähtöisyyttä

Tukes käynnisti vuonna 2022 Aluehallintoviraston kanssa yhteisen asiakasraadin. Asiakasraatia hyödynnetään verkkosivustojen kehittämisessä. Raadissa on tällä hetkellä noin sata henkilöä. Raati antaa mahdollisuuden kehittää verkkosivujen toiminnallisuutta ja sisältöä yhdessä asiakkaiden kanssa. Tähän mennessä Tukes on hyödyntänyt raatia verkkosivujensa kuluttajaosion kiinnostavuuden ja käytettävyyden kehittämisessä. Tavoitteena on mahdollisimman ymmärrettävät, hyödylliset ja helppokäyttöiset verkkopalvelut niin ammattilais- kuin kuluttaja-asiakkaille.

Tukesin verkkosivuille otettiin vuonna 2021 käyttöön botteja, joilla ohjataan sivuston käyttäjiä oikean tiedon ja asiointikanavien pariin. Verkkosivuillamme on paljon sisältöä, jolloin käyttäjän voi olla hankala löytää itselleen relevanttia tietoa. Vuonna 2022 botteja on kehitetty asiakaspalautteen perusteella. Bottien avulla on myös kerätty palautetta ja lisätty asiakasymmärrystä. Jatkosuunnitelmissa on tekoälyä hyödyntävä, keskusteleva chatbot, joka auttaa kansalaisia löytämään reaaliajassa luotettavaa tietoa turvallisuus- ja kemikaaliaiheista.

Mittaamme läpinäkyvyyden ja luotettavuuden edistymistä T-Median vuosittaisen Luottamus&Maine-tutkimuksen kokonaisarvosanalla. Tutkimukseen vastaavat kansalaiset. Vaikka kulunut vuosi on ollut maailmassa epävakaata aikaa, säilytimme sijoituksemme luotetuimpien julkishallinnon organisaatioiden joukossa sijoittumalla viidenneksi kokonaisarvosanalla 3,78, kuten edellisenäkin vuonna.

Luottamus etenkin Tukesin vastuullisuuteen on vahvaa: vastuullisuuden arvosanamme oli julkishallinnon organisaatioiden kolmanneksi paras. Vastuullisen toiminnan edistäminen on uuden strategiamme painopisteenä ja teemme sitä myös Tukesin sisällä.

Panostimme vastuullisuustyöhön julkaisemalla ensimmäisen vastuullisuusraportin ja perustamalla kestävän kehityksen tiimin. Aloitimme Green Office -työn ja viestimme aktiivisesti vastuullisuuteen liittyvistä asioista Tukesin sisällä. 

Mittasimme viime vuonna Luottamus&Maine-tutkimuksessa erikseen kansalaisten arvion Tukesin sosiaalisesta ja ympäristövastuusta sekä hallinnon läpinäkyvyydestä ESG-indeksillä (environmental, social and governance). Tukesin ESG-arvosana vuonna 2022 oli 3,82/5. Edellisiin vuosiin verrattuna luku on noussut (3,79 vuonna 2021).

ESG-arvosana kuvaa ulkopuolisten sidosryhmien arviota organisaation suorituskyvystä seuraavilla osa-alueilla: ympäristö ja yhteiskunta, sosiaalinen vastuu, hallinto ja läpinäkyvyys sekä sidosryhmädialogi. Kokonaisluku muodostuu näiden osa-alueiden arvosanan keskiarvosta. Vuonna 2022 jokaisen osa-alueen arvosanamme yli 3,6. Ympäristö ja yhteiskunta osa-alueen arvosana oli näistä korkein, eli 4,09.

Kansalaiset luottavat Tukesiin.
Kansalaisten luottamus Tukesiin on edelleen hyvällä tasolla ja olimme jälleen Luottamus&Maine-tutkimuksessa julkishallintojen vertailussa viidennellä sijalla vuonna 2022.

Edistämme turvallisuutta laatimalla toimintaohjeita ja oppaita yhteistyössä alojen toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Kun sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan ohjeiden sisältöön alusta asti, ohjeet eivät tule heille yllätyksenä ja toimintamme on läpinäkyvämpää.

Teimme viime vuonna toimintaohjeita ja oppaita esimerkiksi kuluttajapalveluiden järjestäjille ja valvontaa tekeville viranomaisille. Alla olevat case-esimerkit avaavat yhdessä kirjoittamisen prosessia ja sen positiivisia puolia. 

Case: Toimintaohjeiden kirjoittaminen yhdessä lisää osallistavaa sidosryhmätyötä

Tukesin kuluttajapalvelut-ryhmä on laatinut jo parin vuoden ajan palveluntarjoajille suunnattuja toimintaohjeita yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Olemme tehneet toimintaohjeita esimerkiksi vapaalaskupalveluiden sekä kiihdytysajotapahtumien turvallisuudesta ja lisää ohjeita on tulossa. 

Kuluttajaturvallisuuslaissa ei määritellä tarkkoja vaatimuksia yksittäisten palvelujen turvallisuudesta, joten tarkentavia ohjeita tarvitaan erilaisten palveluiden järjestämiseen. Tunnistamme tarpeen uuden ohjeen laatimiseen usein käytännön kokemusten kautta, esimerkiksi valvontaprojektin tai onnettomuuden myötä. 

Yhteiskirjoittaminen vaatii molemminpuolista luottamusta. Yhteistyötä kantaa ajatus siitä, ettei viisaus asu yksin viranomaisessa, vaan yhdessä ohjeesta saadaan käytännönläheinen. Me vastaamme siitä, että ohje on lainsäädännön mukainen, mutta annamme myös alan toimijoille ja järjestöille mahdollisuuden vaikuttaa sen sisältöön. Tällä tavalla saamme ohjeesta mahdollisimman toimivan käyttäjien näkökulmasta. 

Me Tukesissa laadimme ohjeesta ensimmäisen luonnoksen, jonka lähetämme hyvin varhaisessa vaiheessa alan toimijoille palautteen saamiseksi. Joskus järjestämme myös Teams-kokouksia, joissa yrityksillä ja järjestöillä on mahdollisuus kommentoida ohjeluonnosta. Tukesilla on kuitenkin kirjoitusvaiheessa päävastuu ja niin sanottu viimeinen sana, jotta ohjeistus vastaa lainsäädännön vaatimuksia. Liian yksityiskohtaiset tai Tukesin toimivallan ulkopuoliset asiat jätetään pois. Toisaalta useamman kerran kirjoitusprosessiin on tullut mukaan muita viranomaisia ja aihe on laajentunut.

Yhteiskirjoitetut ohjeet on otettu vastaan hyvin. Mahdolliset soraäänet tulevat kuuluviin jo prosessin alussa, ja ne pyritään huomioimaan ohjeessa heti. Näin valmiin ohjeen vastaanotto on parempi. Kun kaikki istuvat pöydän samalla puolella, sitoutuminen yhdessä sovittuihin asioihin on luontevaa.

”Yritysten ja sidosryhmien kommentit ovat auttaneet meitä varmistamaan, että käytämme oikeita termejä ja että ohje on ymmärrettävä. Ohjeita laadittaessa on käyty aivan uudenlaista keskustelua palveluntarjoajien kanssa, mikä on lisännyt ymmärrystä siitä, miten asiakkaiden turvallisuus ja lain vaatimukset voidaan juuri heidän sektorillaan täyttää.”

Mervi Murtonen, johtava asiantuntija

Case: Helppolukuinen opas biosidivalvonnan tueksi 

Biosidivalmisteilla torjutaan haitallisia eliöitä, kuten tuhoeläimiä ja mikrobeja. Niitä käytetään esimerkiksi desinfiointi- ja säilöntäaineina sekä jyrsijämyrkkyinä. Suomessa käytettävien biosidivalmisteiden täytyy olla biosidiasetuksen mukaisia ja Tukesin hyväksymiä. Tällä tavalla varmistetaan, että biosidit ovat tehokkaita, mutta ennen kaikkea turvallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle. 

Tukesin vastuulla on biosidilainsäädäntöön liittyvät toimeenpanotehtävät ja markkinavalvonta. Ympäristön suojeluviranomaisten vastuulla on valvoa omissa valvontakohteissaan, että niissä käytetään vain hyväksyttyjä biosidivalmisteita, ja että asetettuja käyttö- ja säilytysohjeita noudatetaan. 

Selkeyttääksemme lupa- ja valvontamenettelyä laadimme Tukesin kemikaaliyksikön biosidien riskinarviointiryhmässä helppolukuisen oppaan, joka julkaistiin vuonna 2022 ympäristöministeriön julkaisusarjassa. Opas sisältää konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä ELY-keskusten ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten käyttöön.

Opas tehtiin yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Keräsimme ELY-valvojilta esimerkkejä biosidivalmisteiden käytön valvonnasta ja osallistuimme ELY-valvojien etätarkastuskäynnille saadaksemme käsityksen ELY:jen valvontatyöstä. Hyödynsimme lisäksi Tukesin kemikaalineuvontaan tulleita kysymyksiä, jotka liittyivät biosidivalvontaan. ELY-valvojat saivat myös kommentoida opasluonnosta ennen sen viimeistelemistä.

Oppaan julkaisemisen jälkeen järjestimme ELY-valvojille koulutusluennon, jossa käsittelimme oppaan keskeiset asiat ja ohjeistimme erilaisten biosidirekisterien käyttöä. Myös Tukesin sisällä teimme oppaan laatimisessa yhteistyötä yli yksikkörajojen, jotta saimme kaiken Tukesin ammattitaidon käyttöön. 

Edistimme asiakaslähtöisyyttä ja eri alojen toimijoiden tavoittamista viestimällä aktiivisesti eri kanavissa. Toteutimme esimerkiksi toivotun kauneudenhoitoalaan keskittyvän podcastin, josta voit lukea alla olevasta case-esimerkistä.

Case: Kauneudenhoitoalan koukeroihin keskittyvä podcast tavoitti alan toimijat

Vastasimme kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan toimijoiden toiveeseen ja julkaisimme aiheiseen liittyvän Tarkastajien salonki -podcastin syyskuussa 2022. Syksyn aikana julkaisimme kuusi jaksoa, joissa jaamme alan ammattilaisille tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja alan kehitysnäkymistä helposti ymmärrettävällä tavalla. Kauneudenhoitoalan toimijoita on paljon, ja suurin osa yrityksistä on mikro- tai pk-yrityksiä. Näillä toimijoilla ei ole rekisteröintivelvoitetta viranomaisille, joten heidän tavoittamisensa on vaikeaa. Podcast osana muuta monikanavaista viestintää auttoi merkittävästi heidän tavoittamisessaan. 

Suunnittelimme ja toteutimme podcastin itse, joten pystyimme hyödyntämään Tukesin asiantuntijoiden parasta näkemystä ja tuntemusta alan tilanteesta. Tämä oli myös kustannustehokas toimintatapa. Podcastia luotsasivat kaksi Tukesin ylitarkastajaa, joiden vieraiksi tuli alalla tunnettuja osaajia.

Markkinoimme podcastia olemassa olevia kanavia ja sidosryhmiä hyödyntäen, ja se on tavoittanut kohderyhmän hienosti. Jaksojen aiheet ovat monipuolisia ja kattavat teemoja niin yrityksen perustamisesta ja sen toiminnan kehittämisestä kuin epäonnistuneista palveluista sekä asiakasturvallisuudesta. Suunnittelimme jaksojen sisällön niin, että tieto on käytettävissä mahdollisimman pitkään. 

Tarkastajien salonki.
Julkaisimme Tarkastajien salonki -podcastin syyskuussa 2022.