Olyckor som utretts

Tukes upprättar sin egen olycksutredningsgrupp, om det är nödvändigt för att kunna utreda orsakerna till olyckan (inte vem som var skyldig till olyckan).

I regel upprättar Tukes en olycksutredningsgrupp då
•   olyckan har lett till dödsfall eller sllvarlig skada
•   olyckan har orsakat omfattande skador på miljön eller egendom
•   det är fråga om en mycket allvarlig risksituation.

Syftet med Tukes olycksutredning är att man ska i framtiden kunna identifiera motsvarande olycksrisker i tid och undvika olyckor.