Travtjänster

Ansvaret för travtjänsternas säkerhet ankommer tjänsteleverantören, t.ex. det företag eller den aktör som anordnar tjänsten.

Dokumenten i ordning!

Travskolor ska upprätta ett säkerhetsdokument om sin verksamhet. Bifoga olycksbokföringen med även de minsta olyckorna till säkerhetsdokumentet. Anmäl allvarliga olyckor till Tukes.

Travbanor ska upprätta ett säkerhetsdokument. Säkerhetsdokumentet kan upprättas tillsammans med evakueringsplanen. I säkerhetsdokumentet för ett travevenemang ska man särskilt beakta inhägnaderna för publika utrymmen och områden för hästar och beredskapen för nödsituationer. Beakta tjänster som erbjuds till publiken, såsom körningar med tandemvagn och ledd ridning.

Travstallar ska upprätta ett säkerhetsdokument endast om de erbjuder tjänster som tydligt har riktats till kunderna och kunderna deltar själva i tjänsterna. Sådana tjänster är t.ex. körningar med tandemvagn och andra vagnar.

Identifiera riskerna!

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna

Beakta även följande vid identifieringen av riskerna:

Ponnytravskolor:

 • Situationer där olyckor kan inträffa
 • Hästarnas utrustning. Finns det personal på plats på stallet?
 • Kundernas kunskapsnivå och erfarenhet
 • Hästarnas lämplighet
 • Specialgrupper
 • Körning på travbanan och andra bananvändare
 • Personalens kompetens i nödsituationer

Travbanor:

 • Situationer och förhållanden som är de mest riskfyllda vid travevenemang
 • Hur publiken och hästarna rör sig i de olika områdena, staket och skyltning
 • Skyltar och regler i stallområdet. Har publiken tillträde till stallområdet?
 • Körningar med tandemvagn
 • Publikens deltagande i prisutdelningen
 • Ledd ridning
 • Tjänster för barn, t.ex. hoppborgar.

God säkerhetspraxis

Ledd ridning vid travevenemang

Försäkra dig om att hästarna är lämpliga för ledd ridning. Vid större offentliga tillställningar ska man beakta även placeringen av ridningsområdet i förhållande till andra aktiviteter.

Vid ledd ridning ska ryttarnas fötter inte stoppas i stiglädret. Om ryttaren faller, kunde foten fastna och ryttaren dras på marken efter hästen.

Tukes övervakar säkerheten av rid- och travtjänster. Övervakningsbesöken är gratis.

Information till kunderna

Vid travevenemang ska man ge publiken och kunderna förhandsanvisningar om vad man gör på travevenemang och vilka områden som man kan vistas i. Tukes rekommenderar separata anvisningar för stallområdet så att oerfarna kunder förstår riskerna.

Minneslista för travarrangörer

Att beakta vid planeringen

Exempel

 

Typ av stall Säkerhetsdokument Särdrag Att observera Anmälan om allvarliga olyckor/nära ögat-situationer
Travskola och ponnytravskola Ska upprättas. Identifiering av risker vid olika ridlektioner och med utrustningen. Säkerheten av körområdet, eventuella andra användare. Oerfarna kunder, barn. Personalens yrkeskunskap, lämpliga hästar. Ja
Travstall Ska upprättas endast om kunderna deltar i tjänsten, t.ex. körning med tandemvagn.

Oerfarna kunder. Häst som lämpar sig till användning med kunderna.

Tillräckliga anvisningar till kunderna före körningen.

Ja
Travevenemang Ska upprättas. Publikens säkerhet och stängslar. Kundernas deltagande i prisutdelningen, tillträde till stallområdet Tillräckliga anvisningar till kunderna, skyltning till stallområdet. Vad man gör vid nödsituationer. Ja