Ridning

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten av ridtjänster.
Tukes övervakar kundsäkerheten av rid- och travtjänster.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument för ridskolor och stallar med särskilt fokus på behandling och förebyggande av fall under ridlektioner, olycksbokföring, rutterna för terrängridning, personalens yrkeskunskap och kompetens samt beredskapen i nödsituationer och för första hjälpen.

Stall som erbjuder kost och logi ska också upprätta ett säkerhetsdokument. Deras dokument ska fokusera på anvisningar till kunderna och underhållet av lokalerna.

Identifiera riskerna!

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna.

Indela identifieringen av risker i delområden med tanke på det praktiska perspektivet. Vilka faror och risker kan drabba kunder i skötseln och utrusningen av hästar? Hur har man ordnat till exempel handledningen av nybörjare? Vilka faror och risker omfattar nybörjarridning, terrängridning, hopplektioner, ridlektioner för vuxna osv. 

När du identifierar farorna med ridtjänster, ta även hänsyn till följande:

 • situationer då det kan förekomma olyckor
 • olycksbokföringen och dess utnyttjande

Beakta särskilt följande:

 • parkeringsplatserna och hur man förflyttar sig till stallet därifrån
 • hur man sköter hästarna i stallet
 • anvisningar till ryttarna
 • hästar som nybörjare inte kan sköta ensamma
 • konditionen och underhållet av utrustningen (säkerhetsstigbyglar rekommenderas!)
 • särskilda grupper
 • personalens kompetens i nödsituationer
 • hästarnas lämplighet till verksamheten
 • riskfyllda ställen på ridområdena
 • rutterna för terrängridning

God säkerhetspraxis - olycksbokföring

Olycksbokföringen hjälper till att identifiera situationer där olyckor inträffar. Registrera vanliga fallolyckor som är typiska för ridning i separat olycksbokföring. I vanliga fallolyckor är typiska skador till exempel krosskador och blåmärken. 

Meddela Tukes om alla dödsfall, andra allvarliga olycksfall och allvarliga tillbud. Till allvarliga olyckor hör till exempel sådana olyckor som orsakar permanenta hälsoskador. De mest typiska skador inom ridning som meddelas till Tukes är olika arm- och benbrott. 

Meddela om allvarliga olyckor på en webblankett eller per e-post: [email protected] 

Att handla i en nödsituation

Öva regelbundet med hela personalen hur man handlar i en nödsituation. Se till att alla i personalen har gällande första hjälpen-utbildning. Om man har verksamhet utanför tätorten, erbjuder ridläger eller rider i terrängen, ska man ha avancerade första hjälpen-kunskaper och kunskaper om hur man handlar i en nödsituation. 

Krav på utrustningen

Standarden för ridhjälmar blev färdig 2017. Uppmana ryttarna att byta ut sina hjälmar när det är dags att byta ut en gammal hjälm mot en ny eller om hjälmen har fått en stöt eller ett slag eller om ryttarna tävlar. Tukes vill påminna om att hjälmarna har ett bäst före-datum. Alla skadade hjälmar bör bytas ut, eftersom deras skyddsegenskaper kan ha försvagats.

Service och underhåll

Sörj för underhåller av stallgårdar och övriga stallområden. Tydliga och breda gångvägar som är försedda med belysning och som sandas vid behov ökar säkerheten.

Registrera underhållsåtgärderna i en separat underhållsdagbok. Underhållet av byggnader bli enklare då man har skrivit upp det som är viktigt. Maneger omfattas av den s.k. hallagen. Kommunens byggnadsövervakningsmyndighet hjälper vid frågor om maneger.

Information till kunderna

Publicera stallreglerna på hemsidan och sätt upp dem på stallet. Särskilt nybörjade behöver tydliga anvisningar på plats. Det kan vara en bra idé att skicka säkerhetsvisningar per brev till kunder som ska delta i ett ridläger. Det lönar sig att också meddela om säkerhetsfrågor på varje ridlektion till exempel med ett tema som byts varje vecka.

Minneslista för säkerhetsrunda

Gångvägar
Se till att gångvägarna är belysta i mörker. Gångvägarna ska sandas vid halka.

Parkeringsplats
Se till att parkeringsplatsen är tydligt markerad.

Hästarnas stängsel och portar
Kontrollera stängslen regelbundet.

Stallokaler
Förvara inte saker i stallgångarna.

Hästarnas utrustning
För underhållsdagbok för utrustningen och inspektera utrustningens skick regelbundet.

Ryttarnas utrustning
Uppmana ryttarna att byta ut sina hjälmar regelbundet.

Anvisningar för nödsituationer på stallet
Kontrollera att stallets adress finns i anvisningarna.

Första hjälpen-utrustning och personalens utbildning i första hjälpen
Kontrollera konditionen av första hjälpen-utrustningen och förvara utrustningen väl synlig. Påminn personalen om utbildningar i första hjälpen.

Personalens utbildning och yrkeskunskap
Kontrollera utbildningen och kompetensen hos nya arbetstagare. Finns det behov för fortsatt utbildning?

Ridningsområden
Hur har underhållet av ridunderlaget på fält och manegen skötts?