Ljudsystem för utrymningslarm

Ljudsystem för utrymningslarm omfattas av tillämpningsområdet av förordningen om byggprodukter och deras överensstämmelse med kraven påvisas med den harmoniserade produktstandarden SFS-EN 54-16 Paloilmoittimet. Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet samt SFS-EN 54-24 Paloilmoittimet. Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet. Tillverkaren eller den som introducerar en anordning på marknaden ska förse anordningen som uppfyller kraven i dessa standarder CE-märkning.

Ljudsystem för utrymningslarm behandlas också i standarden SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön. Utgångspunkten för standardserien EN 54 är att ljudsystemen för utrymningslarm är en del av ett brandlarmsystem. Detta krav ingår inte i EN 60849 – även om standarden gör det möjligt att ansluta ljudsystemet till andra system.

Tukes övervakar endast de ljudsystem för utrymningslarm som installeras enligt kraven i författningar eller på anmodan av myndigheter.

Vad är ett ljudsystem för utrymningslarm eller anläggning för ljudlarm?

Till exempel utrymningslarm- och säkerhetsutropssystem kallas för utrymningslarm eller anläggningar för ljudlarm. I lagen definieras de som detektorer som varnar för fara för någon annan olycka samt anordningar som larmar och varnar.

Bland annat följande system räknas inte som sådana ljudlarmsystem som avses i lagen:

utropssystem i skolorna
tv-apparat, som skickar meddelanden i nödsituationer.

Om ljudsystem för utrymningslarm har år 2015 publicerats Om ljudsystem för utrymningslarm har år 2015 publicerats ST-anvisningarna ”Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät”. Tukes deltog i arbetsgruppen som beredde anvisningarna.